nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.12.2013 Extra erosiemaatregelen opgenomen in randvoorwaarden

De Vlaamse regering heeft een aantal maatregelen aangekondigd om erosie te bestrijden op landbouwgrond. Naast maatregelen op vlak van teelt en teelttechniek zijn ook ondersteunende en begeleidende maatregelen nodig. “Ze zijn gericht op het behoud van de bodemkwaliteit. Landbouwers krijgen wel de tijd om ze op te nemen in hun code van goede landbouwpraktijken”, zegt minister-president Kris Peeters.

De regering gaf haar principiële goedkeuring voor diverse wijzigingen van het besluit met betrekking tot de toepassing van de randvoorwaarden. “Het zijn voornamelijk brongerichte maatregelen die er moeten toe bijdragen dat de kwaliteit van de bouwlaag voor landbouwers behouden blijft”, aldus Peeters. Ze zijn complementair met de maatregelen die in de gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen zijn opgenomen.

Met deze beslissing heeft de Vlaamse regering ook meteen invulling gegeven aan de resolutie van het Vlaams Parlement die gericht is op het beheersen van wateroverlast in het kader van het integraal waterbeleid. “Het is het resultaat van samenwerking tussen de administraties Landbouw en Leefmilieu en van overleg met de landbouworganisaties”, benadrukt de minister-president in een persbericht.

Naast normen bevat het globaal erosiebestrijdingsplan ook ondersteunende en begeleidende maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de landbouwers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe randvoorwaarden. De toepassing van de voorgestelde maatregelen moet gebeuren op sterk erosiegevoelige percelen en ze worden geleidelijk ingevoerd volgens een tijdsplan dat loop van 2014 tot 2018. “Belangrijk is ook dat, waar mogelijk, gekozen is voor maatregelen die betrekking hebben op teelt en teelttechniek zodat ze op bedrijfsniveau enige flexibiliteit bieden”, zegt Peeters.

Concreet gaat het bijvoorbeeld om het gebruik van drempels tussen aardappelruggen, het uitvoeren van niet-kerende bodembewerking, de inzaai van een bodembedekker of gras in fruitaanplantingen of het achterlaten van mulch, fijngemaaid gras, op erosiegevoelige percelen. "Waar de gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen zich eerder richten op erosiebestrijding aan de rand van percelen, wil de regering met deze maatregelen vooral brongericht werken", licht Frans Coussement, adviseur Landbouw van het kabinet Peeters, toe.

Nieuw is ook dat er rekening wordt gehouden met het koolstofgehalte in de bodem: een hoog koolstofgehalte heeft een gunstig effect op de weerstand van de bodem tegen erosie. “De voorgestelde maatregelen bieden dus een bonus aan landbouwers die in het verleden inspanningen leverden om het humusgehalte in de bodem te verhogen. Tegelijk zetten ze de landbouwers ook aan om zich in de toekomst in te spannen om het koolstofgehalte van hun landbouwgronden op een hoog peil te houden”, aldus nog Kris Peeters.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via