nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.07.2009 Milieufederatie wil strakker keurslijf voor landbouw

De West-Vlaamse milieufederatie, die ongeveer zeventig leden vertegenwoordigt, heeft na lezing van het regeerakkoord tien bezorgdheden op een rijtje gezet. Daarbij gaat het onder meer over de inplanting van biogasinstallaties, de verdere afbouw van de veestapel, de afbakening van oeverzones en de bescherming van poldergraslanden.

De milieuverenigingen in de Vlaamse landbouwprovincie bij uitstek zijn niet helemaal ontevreden over het regeerakkoord dat CD&V, sp.a en N-VA gesloten hebben. Positief zijn onder meer de stimulansen voor duurzame landbouw en groen ondernemen, zo luidt het. Maar volgens de milieufederatie zijn ook een aantal thema's onterecht uit de boot gevallen. Ze werden gebundeld in een nota die overhandigd werd aan de nieuwe ministers en de West-Vlaamse parlementsleden.

Volgens de milieugroeperingen moet de VLIF-steun in de eerste plaats een milieuvriendelijke landbouw stimuleren. Daarbij wordt gedacht aan financiële stimulansen voor duurzame bodembewerking, erosiepreventie, energiebesparing en -efficiëntie, hernieuwbare energie, meer natuur en biodiversiteit, biologische landbouw, milieuvriendelijke vogelafweer, enzovoort. "Het hele plattelandsbeleid moet deze tendens volgen", klinkt het.

Verder is de West-Vlaamse Milieufederatie van oordeel dat de jongste omzendbrief te vaag en te soepel omspringt met de inplanting van vergistingsinstallaties. "Men bouwt steeds meer industriële installaties in landbouwgebied, zonder dat er een duidelijke, ruimtelijke visie bestaat. Strikt genomen horen de meeste installaties niet eens thuis op het platteland. Vaak verwerken ze trouwens maar een minimum aan mest".

De enige duurzame oplossing voor het mestoverschot is volgens de milieubeweging in de kustprovincie niet mestverwerking, maar wel een afname van de veestapel. De 'uitbreiding mits mestverwerking' zal de concentratie van de mestproductie in West-Vlaanderen alleen maar versterken en zou uit het mestdecreet geschrapt moeten worden, stelt de federatie.

Een ander gevoelig onderwerp is de bescherming van poldergraslanden. "Tot op vandaag geldt maar voor 35 procent van alle poldergraslanden een verbod of vergunningsplicht op vegetatiewijziging. Door de inkriming van het areaal permanent grasland hebben weidevogels minder ruimte en zoeken ze in een aantal gevallen hun voedsel op akkers, met schade voor de landbouwers tot gevolg. We vragen enkel dat de 'historische' poldergraslanden behouden blijven en niet langer omgeploegd worden".

Ook van de afbakening van oeverzones zou de Vlaamse regering zo snel mogelijk werk moeten maken. Oeverzones vermijden dat sedimenten, bestrijdingsmiddelen en meststoffen afspoelen van landbouwgronden naar de waterloop. "Er moet vlug duidelijkheid gecreëerd worden over de financiële instrumenten, zoals aankoop- en vergoedingsplicht. We wensen ook dat de planning van het project Rivierherstel Leie gerespecteerd wordt".

Daarnaast dringt de West-Vlaamse Milieufederatie aan op een versnelde realisatie van de doelstellingen uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Terzijde wordt nog eens aangestipt dat West-Vlaanderen de provincie is met het minste bos. De andere thema's die in de nota aan bod komen, zijn de havenontwikkeling, de open ruimte, de groene gordel rond Brugge en de uittekening van een klimaatplan.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via