nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.11.2011 Nederland wil geen ongebreidelde groei van veebedrijven

Staatssecretaris voor Landbouw Henk Bleker is niet gewonnen voor de ongebreidelde groei van veebedrijven. Hij wil zo nodig een wettelijke grens stellen aan de omvang van bedrijven op een locatie, ook vanuit andere dan ruimtelijke overwegingen. "Gezinsbedrijven hebben onze veehouderij sterk gemaakt. Geleidelijke groei en doorontwikkeling voor deze bedrijven moeten wel mogelijk blijven", legt Bleker uit.

De veehouderij staat in Nederland op een kruispunt omdat de maatschappelijke waardering onder druk staat. De positie van de veehouderij in het landelijk gebied staat ter discussie als gevolg van lokale overlast, onduidelijkheid over de risico’s voor de volksgezondheid, zorgen over het dierenwelzijn en over de leefbaarheid en de sociale cohesie in lokale gemeenschappen.

"Een echte en consequente keuze voor duurzaamheid in de agroketens is nodig", zegt Bleker, "ook om op termijn economisch te overleven." De gezamenlijke doelstelling van kabinet en bedrijfsleven is dat in 2020 de Nederlandse vlees-, zuivel- en eierketens veilige, gezonde, kwalitatief hoogwaardige en maatschappelijk gewaardeerde producten maken. In duurzame veehouderijketens staan het welzijn van en de zorg voor dieren centraal en zijn volksgezondheidsrisico’s geminimaliseerd. Nutriëntenkringlopen zijn verregaand gesloten en schadelijke emissies zijn tot een minimum teruggebracht.

De overgang naar een toekomstbestendige, duurzame, zorgvuldige en maatschappelijk gewaardeerde veehouderij in 2020 wordt aangepakt via twee sporen: een ketengestuurde verduurzaming van de veehouderij en het zorgvuldig inpassen van veebedrijven in de lokale leefomgeving. Met het oog op die zorgvuldige inpassing wil het kabinet grenzen opleggen aan de groei van bedrijven. Ingrijpen in de schaalgrootte van bedrijven wordt niet nodig acht, het kabinet vraagt enkel aan de provincies en gemeenten om het huidige restrictieve vergunningenbeleid voort te zetten.

Verder wil het kabinet een wettelijke voorziening treffen om, wanneer dat nodig mocht zijn, een grens te kunnen stellen aan de omvang van veebedrijven op een locatie. Overwegingen die aanleiding kunnen zijn tot het stellen van grenzen kunnen samenhangen met volksgezondheid, sociaal-economische effecten of ethiek. "De inpassing van een bedrijf in zijn omgeving is ook een belangrijke verantwoordelijkheid van de veehouder zelf", voegt Bleker toe, "want de vormgeving van stallen en inrichting van erven zijn belangrijk."

"In de praktijk gaat het bij 99 procent van de vergunningsaanvragen om normale bedrijfsontwikkeling van gewone gezinsbedrijven", zet LTO-voorzitter Albert Jan Maat de discussie over schaalvergroting in de veehouderij in perspectief. "Bedrijven hebben langzaam maar zeker een grotere omvang nodig om als ondernemers voldoende toekomstperspectief te houden", benadrukt hij in naam van de landbouwers.

Meer info: Visiedocument veehouderij in Nederland

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via