nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

31.05.2010 Onenigheid over steunsysteem voor groene stroom

De prijzen van elektriciteit en aardgas zijn in de loop van 2009 gedaald en tonen zich begin 2010 stabiel tot lichtjes stijgend. De Vlaamse energieregulator VREG wijst op een stijgende belangstelling voor groene stroom. De federale energieregulator CREG en ODE, de sectorvereniging van hernieuwbare energie vechten intussen een robbertje uit over het systeem van groenestroomcertificaten.

De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) ziet na een prijsdaling van elektriciteit en aardgas in de loop van vorig jaar, de prijs weer stabiliseren tot zelfs lichtjes stijgen in de eerste maanden van 2010. De VREG benadrukt wel dat de huidige energieprijzen nog altijd merkbaar lager liggen dan begin vorig jaar.

Voorts haalde de VREG aan dat de energiemarkt in Vlaanderen sterk geconcentreerd blijft, ook al is er een lichte vooruitgang merkbaar. Het marktaandeel van de grootste spelers neemt geleidelijk af en in 2009 hebben vier nieuwe leveranciers de elektriciteits- en gasmarkt betreden. Het aantal klanten dat van leverancier wisselde blijft ongeveer gelijk tegenover 2008.

Het rapport bevestigt ook de almaar stijgende belangstelling voor groene stroom. In 2009 werden 47.273 nieuwe zonne-energie-installaties erkend, een opmerkelijke stijging ten opzichte van de 11.154 van 2008. Het totaal geïnstalleerde vermogen dat in aanmerking komt voor de toekenning van groenestroomcertificaten bedroeg eind 2009 1,2 miljoen kilowatt (kW). In termen van verbruikte energie, zien we dat de hernieuwbare energiebronnen nu 5 tot 6 procent van de markt innemen.

Ook het aantal afnemers van groene energie steeg het voorbije jaar spectaculair. Begin dit jaar opteerde 11 procent van de consumenten voor een groen contract, dat stroom uit hernieuwbare bronnen voor 100 procent garandeert. Begin 2009 bedroeg het aantal groene-energieconsumenten op de stroommarkt slechts 3,2 procent.

Energieregulator CREG, de federale tegenhanger van VREG, acht de nadelen van het huidige systeem van groenestroomcertificaten te groot, waardoor het systeem op termijn onverantwoord duur wordt voor de eindklant. In de plaats stelt de CREG een jaarlijks te evalueren steunsysteem voor naar Duits voorbeeld, met differentiatie van de prijzen per technologie, productiecapaciteit en locatie.

Ook Voka en de Vlaamse sectororganisaties vragen om het systeem van de Vlaamse groenestroomcertificaten te herzien in de richting van kostenefficiëntie. "De ondernemingsorganisaties dringen erop aan om de meerkosten voor groene stroom te beperken, enerzijds door de vergoeding voor groenestroomcertificaten technologieafhankelijk te maken en rekening te houden met technologische vooruitgang in de toekomst, anderzijds door bij de ondersteuning rekening te houden met de reële elektriciteitsprijs", aldus Voka.

De Vlaamse producenten van groene energie verkochten hun groenestroomcertificaten in 2009 aan gemiddeld 107 euro/MWh of ze werden teruggegeven aan de distributienetbeheerder, die wettelijk verplicht is ze terug te kopen tegen een gegarandeerde prijs. De huidige minimumsteuntarieven geven aanleiding tot een zeer hoge return on investment: 54 procent voor zonnepanelen, 166 procent voor windturbines op het land tot meer dan 1.000 procent voor de input van vaste biomassa in bestaande kolencentrales.

De CREG wijst erop dat als gevolg hiervan de distributietarieven voor de consument sterk zijn gestegen. De doorrekening kost een gemiddeld Vlaams gezin volgens de CREG 49,32 euro op jaarbasis, circa 8 procent van de totale factuur.

De Organisatie Duurzame Energie (ODE) Vlaanderen, de sectorvereniging van hernieuwbare energie, vraagt een sereen debat met correcte cijfers over de compensaties voor hernieuwbare energie. De cijfers van de CREG geven die realiteit niet behoorlijk weer, stelt ODE Vlaanderen in een reactie.

"Het is op zijn minst merkwaardig en verwonderlijk dat de CREG, die een objectieve partij zou moeten zijn, zich uitspreekt over een materie waarin zij niet bevoegd is en bovendien onjuiste informatie verspreidt", aldus ODE.

"De cijfers die CREG publiceert rond zonne-energie worden tegengesproken in een studie van de Vlaamse energieregulator VREG die voor een gemiddeld gezin met een verbruik van 4000 kWh per jaar in 2009 slechts 5 euro meerkost door zonnepanelen berekende en geen 23 euro zoals de CREG zonder onderbouwing beweert".

"Als men wil ijveren voor continuïteit in het beleid en zekerheid voor de investeerders, het behalen van de doelstellingen voor meer hernieuwbare energie en de creatie van duurzame jobs, dan is het onzinnig om jaarlijks de steunsystemen te wijzigen of zelfs in vraag te stellen", zegt ODE.

Bron: Belga

Volg VILT ook via