nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.07.2012 Tussen 1980 en 2010 halveerde het aantal landbouwvogels

De laatste data van Birdlife International en de European Bird Census Council wijzen uit dat de populaties landbouwvogels pijlsnel achteruitgaan in Europa. Sinds 1980 verdwenen 300 miljoen akker- en weidevogels. “Het Europees Parlement en de lidstaten hebben met de hervorming van het landbouwbeleid de sleutel in handen om deze neerwaartse trend te stoppen”, zegt Annelore Nys, landbouwexpert bij Natuurpunt.

Van de 37 Europese landbouwvogelsoorten die opgevolgd worden in de Farmland Bird Index, zijn er 22 die sterk in aantal achteruitgaan en  slechts zes die er op vooruit gaan. In totaal daalde het aantal landbouwvogels met 52 procent sinds 1980. Dit komt overeen met 300 miljoen vogels die verdwenen in de laatste drie decennia.

De veldleeuwerik is één van die typische landbouwvogels die zijn leefgebied drastisch achteruit zag gaan. Het gevolg is een daling met 48 procent van het aantal veldleeuweriken in de afgelopen 30 jaar. Voor Vlaanderen zijn de cijfers nog dramatischer: de populatie veldleeuweriken stortte sinds de jaren '70 volledig in met een achteruitgang van 95 procent.

Ook de geelgors boert sterk achteruit. Sinds 1980 daalde de populatie met 42 procent in Europa en met 60 tot 70 procent in Vlaanderen. De geelgors is voor zijn voortplanting sterk afhankelijk van kleine landschapselementen zoals hagen, bosjes en bomenrijen. De laatste drie decennia zijn die massaal verdwenen uit het landbouwlandschap. En ook het voedselaanbod voor deze soort (zaden en insecten) is sterk ingekrompen doordat ruige grasboorden ingeploegd of met pesticiden behandeld worden.

"De akkerfauna is in heel Europa sterk achteruitgegaan door de intensivering van de landbouw", verklaart Annelore Nys van Natuurpunt. "Monoculturen nemen het landschap over, bloemrijke akkerranden worden omgeploegd  en kunstmest en pesticiden worden veel meer gebruikt. Daardoor is er voor veel soorten onvoldoende nest- en voedselgelegenheid."

Vogels zijn één van de beste indicators om de 'gezondheid' van ecosystemen te meten. De nieuwste cijfers tonen aan dat het vijf voor twaalf is", waarschuwt Nys. "Als we nu niet ingrijpen, is het voor veel soorten te laat. Enkel een echte vergroening van het landbouwbeleid op basis van het principe 'publiek geld voor publieke diensten' kan het tij doen keren."

Natuurpunt is ervan overtuigd dat een trendbreuk enkel mogelijk is wanneer het hele landbouwbeleid vergroent. Dit houdt sterke randvoorwaarden in die voor alle landbouwers verplicht zijn, directe inkomenssteun aan landbouwers die gekoppeld wordt aan een aantal basisdiensten zoals ruimte voor hagen, poelen en bloemrijke zomen in het landbouwgebied. En tegelijk extra vergoedingen voor landbouwers die meer inspanningen doen voor natuur en milieu.

Meer info: European wild bird indicators

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: BirdLife

Volg VILT ook via