nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.05.2012 Vlaamse regering keurt oprichting Plattelandsfonds goed

De Vlaamse regering heeft het voorontwerp van decreet voor het Vlaams Plattelandsfonds principieel goedgekeurd. “Hierdoor zullen plattelandsgemeenten met een beperkte fiscale draagkracht ondersteuning krijgen om de noden waarmee ze geconfronteerd worden beter aan te pakken en dit op een manier dat het landelijk karakter van de gemeenten gevrijwaard blijft”, aldus minister-president Kris Peeters.

Plattelandsgemeenten hebben hun takenpakket de voorbije jaren sterk zien groeien, maar dat ging niet altijd gepaard met een evenredige groei van de financiering. Daardoor kwamen veel gemeenten met typische plattelandskenmerken in financiële en bestuurlijke problemen. “De geringe financiële en bestuurlijke draagkracht zet een kwaliteitsvol en dynamisch woon- en leefklimaat op de helling en ook de identiteit van het platteland komt onder druk”, legt Peeters uit.

Dit tekort aan financiële middelen is vooral een gevolg van een aantal kenmerken die typisch zijn voor het platteland. Zo ligt het gemiddeld inkomen en de waarde van het onroerend goed er lager dan in de steden. Bovendien hebben plattelandsgemeenten vaak weinig economische activiteit waaruit ze voldoende inkomsten kunnen putten. De uitgestrektheid, de lage bevolkingsdichtheid en de open ruimten spelen eveneens een rol.

Via het Plattelandsfonds wil de Vlaamse regering het onevenwicht dat er bestaat tussen de taken en de financiële middelen van typische plattelandsgemeenten bijsturen. Om te bepalen welke gemeenten in aanmerking komen voor middelen uit dat Plattelandsfonds zijn strikte voorwaarden vastgelegd. Zo krijgt elke Vlaamse gemeente aan de hand van de criteria ‘inwonersaantal per vierkante kilometer’ en ‘het percentage bebouwde oppervlakte’ een score toegewezen.

De 50 gemeenten die het zwakst scoren worden de doelgroep van het Plattelandsfonds. Voor deze groep van 50 plattelandsgemeenten wordt een rangschikking opgemaakt op basis van fiscale armoede, weergegeven door de verhouding fiscale draagkracht versus aantal inwoners. De criteria voor fiscale draagkracht zijn de opbrengsten uit aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing.

Om een onderscheid te kunnen maken tussen kleinere en grotere plattelandsgemeenten met een beperktere of zwaardere opdracht, wordt een zogenaamd ‘trekkingsrecht’ toegekend. Het trekkingsrecht is het maximale bedrag dat een gemeente per jaar kan krijgen uit het fonds. Het trekkingsrecht wordt bepaald op basis van het aantal kilometer verhard wegennet van de gemeenten. Het aantal kilometers verhard wegennet is immers een goede indicatie voor de zwaarte van de bestuurlijke opdrachten waarmee die gemeente wordt geconfronteerd.

De fiscaal armste gemeenten krijgen bovendien een bonus toegekend. Het maximale trekkingsrecht per gemeente zal 250.000 euro per jaar bedragen. De gemeenten kunnen hun trekkingsrecht uitoefenen door jaarlijks projecten in te dienen die bijdragen aan doelstellingen zoals inspanningen leveren om de open ruimte te vrijwaren of te ontwikkelen, bijzondere aandacht hebben voor de kwetsbare gebieden en kwetsbare groepen, het onderhoud, herstel of heraanleg van het wegennet, rurale ondernemers stimuleren, landbouw op het platteland versterken en verbreden, enz.

Deze financiering aan plattelandsgemeenten gebeurt projectmatig. Om de administratieve last en de personeelsinzet voor de gemeenten tot een minimum te beperken, is vastgelegd dat gemeenten via een eenvoudige standaardfiche jaarlijks de geplande projecten kunnen indienen bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Het is dan aan VLM om af te toetsen of die projecten in overeenstemming zijn met de plattelandsdoelstellingen die naar voor zijn geschoven. De exacte bedragen die voor het fonds zullen uitgetrokken worden, zal voorwerp van discussie zijn bij de opmaak van de begroting 2013.

Bij sp.a reageert men opgetogen over het voorontwerp van decreet voor het Plattelandsfonds. “Voor de fiscaal zwakke gemeenten is dit een mooie opsteker. Ik hoop dan ook dat de collega’s in het Vlaams Parlement straks inzien dat arme plattelandsgemeenten dringend moeten ondersteund worden”, zegt Jurgen Vanlerberghe, Vlaams volksvertegenwoordiger voor sp.a, daarmee doelend op het feit dat het voorontwerp eerst nog door het parlement moet goedgekeurd worden vooraleer het Plattelandsfonds uit de startblokken kan schieten.

Meer info: Voorontwerp decreet Plattelandsfonds

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Marc Van Laecke

Volg VILT ook via