nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.05.2017 "Agro-ecologie noodzakelijk om honger uit te roeien"

Op de vaak gestelde vraag ‘Hoe gaan we de wereld voeden in 2050?’ worden even vaak verschillende antwoorden geformuleerd. In een paper voor MO* probeert BioForum-medewerkster Esmeralda Borgo de vinger op de wonde te leggen. Agro-ecologie opent volgens Borgo heel wat perspectieven om ons landbouw- en voedingssysteem weerbaarder te maken. Ze tackelt het tegenargument van een lagere opbrengst en wijst armoede – en niet een tekort aan voedsel – aan als belangrijkste oorzaak van honger.

Hoe voeden we een groeiende wereldbevolking? Hoe gaan we de gevolgen van de klimaatverandering voor de voedselproductie opvangen? Hoe kunnen we de achteruitgang in de biodiversiteit in het algemeen en het verlies aan genetische diversiteit in de landbouw tegengaan, zodat we in de toekomst nog voldoende divers voedsel kunnen produceren? Het zijn de grote vragen van het landbouwdebat die BioForum-medewerkster Esmeralda Borgo aansnijdt in een MO*paper over honger en agro-ecologie.

Onvermijdelijk monden die grote vragen deels uit in een vergelijking tussen het heersende landbouwparadigma en de belangrijkste reactie daarop, gegroepeerd onder de noemer agro-ecologie. Borgo gaat dieper in op de opbrengst, milieu-impact en biodiversiteit die beide modellen kenmerken en stelt daarbij openlijk de vraag of het wel terecht is om zo sterk het accent te leggen op de verhoging van de productiviteit zonder oog te hebben voor de sociale en de politieke context en de draagkracht van het ecosysteem. Ze contrasteert daarbij ook de ‘zwakke duurzaamheid’ van het 3P-model (People, Planet, Profit) met ‘sterke duurzaamheid’, waarbij de draagkracht van ons ecosysteem centraal staat.

In haar paper ontkracht Borgo ook de mythe dat honger een probleem zou zijn van een tekort aan voedsel. “De echte oorzaak is armoede en het feit dat mensen te arm zijn om voedsel aan te kopen”, aldus Borgo. “Door in dit debat telkens de klemtoon op productiviteit te leggen, gaan we de echte oorzaken van honger uit de weg. Machtsstructuren, ongelijkheid en de invloed van het vrijemarktdenken worden onvoldoende in vraag gesteld. Het perverse van de wereldhandel is dat ontwikkelingslanden net worden aangemoedigd om meer te kiezen voor de productie voor de export en tegen harde valuta, dan voor het voeden van de eigen bevolking die te arm is om voor het voedsel te kunnen betalen.”

“Uit alles blijkt dat agro-ecologie noodzakelijk is om iedereen te kunnen voeden, vandaag en in de toekomst”, concludeert Borgo. “We willen immers een veerkrachtige landbouw die de genoemde uitdagingen aankan en tegelijk het ecosysteem intact houdt. Dat neemt niet weg dat er in het agro-ecologisch landbouwmodel nog veel ruimte voor verbetering is. Op het vlak van veredeling bijvoorbeeld is er nog zeer veel ruimte voor verbetering. Tegelijk is onze kennis over de bodem en het bodemvoedselweb, de interactie tussen bodemleven en planten en de mate waarbij dit alles kan ingezet worden bij de voedselproductie nog veel te beperkt.” 

Lees de volledige paper hier

Bron: Mondiaal Nieuws

Beeld: Kobe Van Looveren - BioForum Vlaanderen

Volg VILT ook via