nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.01.2019 Bayer: "Door innovatie stappen zetten in verduurzaming"

Op een actief landbouwbedrijf in Huldenberg (Vlaams-Brabant) experimenteert de firma Bayer met de nieuwste technieken die een bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van plantaardige productie. Erosiebestrijding aan de bron werpt er zijn vruchten af, en het risico op puntvervuiling door chemische gewasbeschermingsmiddelen is sterk gereduceerd door de aanleg van een vul- en wasplaats en een door Bayer ontwikkelde PhytoBac voor verwerking van het restant van een bespuiting. Geïnteresseerden kunnen dat ontdekken op de ‘Bayer Forward Farm’ in Huldenberg. De politici uit de landbouwcommissie vroegen aan Bayer om zelf naar het Vlaams Parlement te komen en één en ander toe te lichten.

Voorafgaand aan de hoorzitting in de landbouwcommissie van het Vlaams Parlement rees er commotie over de uiteenzetting die Bayer zou komen geven. De beweging Voedsel Anders begreep niet waarom de multinational Bayer als enige spreker gehoord zou worden over het duurzaam produceren van gezond voedsel. Groen-parlementslid Bart Caron was ook die mening toegedaan. Al voegde hij er op Twitter wel aan toe dat de hoorzitting er kwam nadat de landbouwcommissie bedankte voor een werkbezoek aan de Bayer Forward Farm in Huldenberg. De kritiek indachtig merkt commissievoorzitter Jos De Meyer (CD&V) op dat een hoorzitting in het parlement veel transparanter is dan een werkbezoek. Wat er gezegd werd, kan immers door het grote publiek gevolgd worden via de videostream of de verslaggeving achteraf.

Marc Sneyders, sustainable operations manager bij Bayer CropScience, begint met uit te leggen dat Bayer sterker inzet op communicatie. “We communiceren naar de sector toe, en meer en meer ook naar belanghebbenden buiten de landbouw. We merken namelijk dat er veel interesse is in voedselproductie en dat er daaromtrent veel ideeën leven, het één beter uitvoerbaar dan het ander.” De missie van Bayer is ‘Science for a better life’: “We concentreren ons op alles wat met gezondheid te maken heeft enerzijds en met voedsel anderzijds. We werken zo transparant mogelijk en hebben bijvoorbeeld op eigen initiatief alle veiligheidsstudies omtrent gewasbeschermingsmiddelen online gepubliceerd.”

Duurzaamheid is voor Bayer het complete plaatje: ecologisch, economisch en sociaal. Specifiek voor de eigen bedrijfsvoering wordt dat onder meer vertaald naar voorlichting aan distributeurs en gebruikers over het goed en veilig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. “Samen met onderzoeksinstellingen zoeken we naar manieren om de risico’s van waterverontreiniging door gewasbescherming tot een minimum te herleiden”, zegt Sneyders. “Precisielandbouw kan daarbij helpen, waar precisielandbouw meer in het algemeen moet leiden tot meer doen met minder. Innovatie zal ons helpen de voedselproductie te verduurzamen.”

Ook al komt er hulp vanuit de toelevering of het onderzoek, finaal is het de boer die duurzaamheid moet waarmaken. “Wat voor type landbouw duurzaam is, hoor je ons niet zeggen. Wel zijn we ervan overtuigd dat een duurzame landbouw noodzakelijkerwijs ook een efficiënte landbouw is. Voorts reiken we oplossingen aan voor elk type landbouwbedrijf: groot of klein, bio of gangbaar, grondgebonden of verticale stadslandbouw, enz. Waar we over waken, is dat het realistische oplossingen zijn. Ze moeten toepasbaar zijn in een bedrijfsvoering waarmee de boer een inkomen kan verwerven.”

Net daarom baat Bayer zelf geen proefboerderij uit, maar sloot de firma een samenwerkingsovereenkomst met een actief landbouwbedrijf. Het akkerbouw- en fruitbedrijf van de broers Jan en Josse Peeters uit Huldenberg werd in 2011 omgedoopt tot ‘Bayer Forward Farm’. Dat concept startte in ons land en is intussen wereldwijd uitgerold via een 20-tal Forward Farms. “Daar doen we niet alleen kennis op. We delen die kennis ook”, benadrukt de duurzaamheidsverantwoordelijke van Bayer CropScience.

De proeven die daar gebeuren, draaien in hoofdzaak rond bodem, biodiversiteit en water. “Zo ontwikkelde Bayer een PhytoBac waarmee de broers Peeters het spoelwater dat achterblijft in de tank van het spuittoestel kunnen verwerken. Het risico op puntvervuiling wordt op die manier met meer dan 90 procent gereduceerd. Niet alle gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen hebben zo’n PhytoBac met een grote verwerkingscapaciteit nodig. Daarom demonstreren we ook andere veilige alternatieven voor het achterlaten van het spoelwater op het veld”, licht Sneyders toe.

In 2013 investeerden de akkerbouwers uit Huldenberg in GPS-sturing, waarna er veel minder overlapt werd tijdens bespuitingen. Op jaarbasis scheelt dat 40 hectare aan geren en hoekjes die niet dubbel gespoten worden. “Dat resulteert in een besparing van 4 procent op middelen, wat niet veel lijkt maar wel een verschil maakt naar milieubelasting toe. Met de hulp van GPS kan je gewasbeschermingsmiddelen ook variabel gaan toepassen op één perceel en zo inputs besparen, in functie van de noodzaak van een bestrijding.”

Op de hellende percelen rond Huldenberg doen Bayer en de broers Peeters ook proeven met technieken voor erosiebestrijding. Sneyders: “Daar heeft niet alleen het milieu maar ook de boer baat bij, in de vorm van 3 tot 5 procent meer opbrengst. Naar vergroening toe bekijken we hoe agrobiodiversiteit, bijvoorbeeld de nuttige insecten in een perceelsrand, ingeschakeld kan worden op een landbouwbedrijf.” In het licht van de klimaatverandering denkt Bayer na over ‘slim irrigeren’. Daarvoor bracht het de akkerbouwers op de Forward Farm in contact met een firma die gespecialiseerd is in irrigatie via drains die langs de plantenrijen worden gelegd. “Met 40 procent minder waterverbruik geeft beregening met die methode een beter resultaat. Het biedt op termijn ook interessante mogelijkheden voor het toedienen van meststoffen.”

Marc Sneyders maakte van de hoorzitting in het parlement gebruik om zijn bezorgdheid uit te drukken over het tanende gezag van wetenschappers. “Wetenschap zou als leidraad moeten dienen, als basis voor elke discussie. In de praktijk wordt de publieke opinie bang gemaakt. Wetgeving wordt alsmaar strenger, wat op zich geen slechte zaak is, maar onder invloed van bangmakerij kunnen regels zo streng worden dat het een contraproductief effect krijgt. Op den duur werkt het remmend voor innovatie terwijl firma’s als Bayer net daarop willen inzetten om een meer duurzame landbouw te bewerkstelligen.”

Hij besluit: “Sinds 2000 wordt de landbouwsector geconfronteerd met een sterke daling van het aantal actieve stoffen. Tot nog toe bleef er voor de meeste onkruiden, ziekten en plagen een oplossing bestaan. Daar komt verandering in als het gamma gewasbeschermingsmiddelen blijft krimpen. Boeren en tuinders komen meer en meer in de problemen. Kunnen ze hun gewassen niet beschermen tegen belagers, dan lukt het hen niet om een inkomen te verwerven en zullen ze er evenmin nog in slagen om voldoende en veilig voedsel te produceren.”

De videostream van de parlementaire hoorzitting met Bayer kan je hier herbekijken.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via