nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.10.2019 Bescheiden klimaathoofdstuk in regeerakkoord

De Vlaamse regering streeft naar een vermindering van 80 procent van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050. Hiermee blijft Vlaanderen minder ambitieus dan Europa, dat voor volledig klimaatneutraal gaat. De regering zet in op ‘vergroenings’technologie en investeert ook in technologische oplossingen. De vraag is of dit voldoende zal zijn om de klimaatdoelstellingen te halen. Minder emissies, meer koolstofopslag in bodems, betere omgevingskwaliteit, meer natuur… Welke rol speelt landbouw in dit verhaal?
Het Vlaamse regeerakkoord voorziet een verdere omslag naar een duurzame voedselproductie en leefbare en circulaire landbouw waarbij innovatie, ecologische verduurzaming en ondernemerschap centraal staan. Bij de Vlaamse invulling van het nieuwe GLB (2021–2027) worden de nodige maatregelen en instrumenten voorzien om de emissiereductie te realiseren. Ook het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) wordt hervormd en zal meer gericht zijn op innovatieve, milieu- en klimaatvriendelijke productie. Investeringen die bijdragen aan het verlagen van de omgevingsdruk en aan klimaatmitigatie en -adaptatie zullen voorrang krijgen om steun aan te vragen.
 
Ongeveer een kwart van de landbouwemissies zijn energetisch en komen voornamelijk voort uit verwarming van stallen en serres. Dit moet tegen 2030 met 40 procent teruggedrongen worden door in te zetten op energie-efficiëntie en een vergroening van de warmte. De veehouderij is verantwoordelijk voor de overige driekwart van de emissies. Via een green deal zal de uitstoot via verteringsprocessen verminderd worden, onder meer door optimalisering van voederrantsoenen en voederefficiëntie en verbetering van bedrijfsmanagement. Op die manier wordt het Convenant Enterische Emissies voortgezet.
 
Ook om de omgevingskwaliteit (water, bodem, biodiversiteit, landschap) te verbeteren, is voor de landbouw een rol weggelegd. In kansenrijke gebieden voor agrarische biodiversiteit of in kwetsbare zones, bijvoorbeeld in de directe omgeving van Natura 2000-gebieden, worden natuurgerichte vormen van landbouw via het plattelandsbeleid gestimuleerd.
“De komende vijf jaar willen we 20.000 bijkomende hectaren natuur onder effectief natuurbeheer brengen. Uiterlijk tegen 2030 leggen we 10.000 hectare bijkomend bos aan”, staat te lezen in het regeerakkoord. Tijdens de nazomerontmoeting van Boerenbond nuanceerde kersvers minister van Landbouw Hilde Crevits deze passage evenwel: “Er komt geen 20.000 hectare extra natuurgebied bij, wel willen we bestaande natuur bijkomend onder natuurbeheer plaatsen”.
 
Bond Beter Leefmilieu (BBL) vindt de regeringsplannen tegenstrijdig vanuit milieuoogpunt, maar vindt dat de regering haar verantwoordelijkheid opneemt op vlak van voeding en landbouw omdat het beleid evolueert naar een geïntegreerd voedingsbeleid waarin de klemtoon ligt op duurzame voeding binnen een circulair systeem. Maar, zo maakt BBL een niet onbelangrijke kanttekening, veel passages uit het landbouwhoofdstuk kunnen op verschillende manieren ingevuld worden. Veel zal dus afhangen van hoe de minister deze tekst concreet maakt. 

Bron: Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via