nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

31.07.2019 "Betaal klimaatslimme boer meer dan alleen zijn kosten"

Bij de vorige hervorming van het Europees landbouwbeleid wonnen milieumaatregelen aan belang via de vergroening die verplicht werd voor begunstigden van inkomenssteun. Op vrijwillige basis zullen landbouwers de volgende beleidsperiode (2021-2027) extra inspanningen kunnen doen voor milieu én klimaat. “Stimuleer een klimaat-slimme bedrijfsvoering door er een verdienmodel van te maken”, suggereert landbouwadviesraad SALV na inzage in de Vlaamse ontwerpstrategie voor implementatie van het EU-beleid. Dat lukt naar verluidt alleen als er tegenover maatschappelijke diensten (o.a. koolstofopslag in de bodem) een vergoeding staat die hoger is dan de kosten en gederfde inkomsten.

Midden vorig jaar lanceerde de Europese Commissie zijn voorstellen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2021-2027. Het nieuwe GLB wordt vorm gegeven aan de hand van negen doelstellingen, van een leefbaar landbouwinkomen en een betere positie van boeren in de voedselketen tot het aantrekken van jonge landbouwers en beter inspelen op maatschappelijke verwachtingen. Drie van de negen doelstellingen zijn gewijd aan milieu, natuur en klimaat.

Landbouwadviesraad SALV twijfelt er niet aan dat klimaatmaatregelen een voorname rol gaan spelen in het landbouwbeleid. Vlaanderen heeft daar nog een belangrijke hand in want de lidstaten (of regio’s in het geval van België) krijgen veel vrijheid bij het uitwerken van een landbouwbeleid op maat van de uitdagingen van hun landbouwsector. De klimaatuitdaging is logischerwijze opgenomen in de Vlaamse ontwerpstrategie voor het nieuwe GLB. Onze regio ontsnapt immers niet aan de gevolgen van de klimaatverandering, zoals deze zomer nog maar eens duidelijk maakt. De vijfde van zeven krachtlijnen uit het Vlaams strategisch plan mikt op een duurzame en klimaat-slimme landbouw.

De SALV onderstreept hoe belangrijk het GLB is om de landbouwsector te stimuleren en ondersteunen bij het aangaan van de klimaatuitdaging. Een ‘motivatiepremie’ zou daarbij het verschil kunnen maken door landbouwers te bewegen tot een klimaat-slimme bedrijfsvoering. Op vandaag bepaalt de overheid de vergoeding voor milieu-inspanningen van landbouwers aan de hand van gemaakte kosten en gederfde inkomsten. Wil je een grote groep landbouwers overstag doen gaan voor klimaatmaatregelen, dan moet het beleid een stap verder durven gaan volgens de SALV. “Maak een verdienmodel van het leveren van maatschappelijke diensten zoals koolstofopslag in de bodem en inspanningen voor het landschap en de (agro)biodiversiteit.” Door deze publieke diensten met publieke middelen te vergoeden, vermijd je volgens de SALV dat landbouwers afhaken omdat het aan de eigen krappe marge knabbelt.

In het verleden heeft Boerenbond bij herhaling gepleit voor een statuut ‘tijdelijke natuur’ in landbouwgebied, om te vermijden dat inspanningen in het kader van een beheerovereenkomst na afloop van die vijfjarige overeenkomst een vervelend staartje krijgen. Het idee achter tijdelijke natuur is dat een nieuw natuurelement, zoals een kruidenrijke perceelsrand of een poel, dat niet langer past in de bedrijfsvoering na afloop van de overeenkomst weggenomen kan worden. De bezorgdheid om rechtszekerheid voor landbouwers ligt hieraan ten grondslag, en keert ook terug in het SALV-advies: “Vrijwillige inspanningen voor milieu en klimaat mogen de bedrijfszekerheid en bedrijfsplanning niet in het gedrang brengen na afloop van de engagementen.”

Het aanwenden van compost geldt als één van de beste praktijken voor een klimaat-slimme landbouw. Herbekijk de VILT TeeVee reportage 'Compost. Goed gevonden!'

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via