nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.06.2016 Boerenbond lanceert actieprogramma voor melkveehouderij

De vakgroep Melkvee van Boerenbond heeft een actieprogramma opgesteld waarmee het op basis van realistische en haalbare maatregelen de crisis in de melkveehouderij hoopt aan te pakken. “We beseffen dat er geen pasklaar antwoord is dat de crisis zal oplossen, maar we hopen met ons actieprogramma toch een aanzet te geven om een kentering in de markt te brengen en op termijn de moeilijke financiële situatie op de melkveebedrijven te verbeteren”, klinkt het. De vakgroep richt zich daarbij naar de Europese, federale en Vlaamse overheid, de zuivelindustrie en de financiële instellingen.

Aan Europa wordt gevraagd om onder welbepaalde voorwaarden de productie te beperken. “Een productiebeperking kan enkel als dit vrijwillig en tijdelijk georganiseerd wordt op Europees niveau, binnen het kader van producentengroeperingen of coöperaties. Het mag op termijn niet leiden tot een nieuwe vorm van melkquota”, aldus de vakgroep van Boerenbond. Daarnaast vraagt men ook dat er op Europees niveau een afslachtpremie komt voor reforme koeien. Voor melkveehouders die plannen om te stoppen, vraagt men een vervroegde uitstapregeling.

Op vlak van export wil Boerenbond dat er meer middelen worden ingezet op promotie en exportondersteuning en dat er politieke en diplomatieke inspanningen worden geleverd om de Ruslandboycot op te heffen op korte termijn. De melkveehouders zijn ook vragende partij om niet langer oorsprongsetikettering toe te passen op de producten omdat die nadelig zijn voor de Europese export. “En zeker voor onze exportgerichte Belgische zuivelindustrie betekent dit een grote belemmering. Afnemers gebruiken de oorsprongsetikettering beter in hun marketing om er een meerwaarde mee te creëren”, aldus de vakgroep.

Daarnaast vragen ze ook dat er een zuivelbeleid met visie op de lange termijn wordt opgezet. “Sinds de afschaffing zijn er enkel een paar losse maatregelen aangereikt om de positie van de melkveehouder in de keten te versterken en om te gaan met volatiele markten. Wij vragen echter een coherent beleid met een duidelijke visie voor het behoud van de melkveehouderij in heel Europa”, luidt het. Cruciaal voor de vakgroep van Boerenbond is dat de middelen die Europa moet vrijmaken voor deze maatregelen niet uit de crisisreserve komen.

De Vlaamse en federale overheid moeten ook inspanningen leveren. “Ook op dit niveau moeten meer middelen ingezet worden voor promotie en export”, zeggen de vertegenwoordigers van de melkveehouderij binnen Boerenbond. Ze vragen bovendien dat de controle en sanctionering op de randvoorwaarden in het kader van het GLB wordt bijgestuurd. Ook in het kader van de mestwetgeving worden versoepelingen en praktische bijsturingen gevraagd. De bijdrage aan het Sanitair Fonds voor runderen en de Rendacfactuur moet volgens hen verlaagd worden om de liquiditeitspositie op melkveebedrijven te versterken.

Daarnaast moeten er ook fiscale stimuli komen om de provisionering op bedrijfsniveau te bevorderen zodat bedrijven aangemoedigd worden om financiële buffers aan te leggen in een volatiele markt. “We vragen ook dat er meer flexibiliteit gecreëerd wordt in de financiering. Hiervoor kunnen afspraken gemaakt en gewaarborgd worden met financiële instellingen zodat uitstel van kapitaalsaflossing of overbruggingskredieten gemakkelijker toegekend wordt en de bedrijven meer liquide middelen ter beschikking hebben.”

Aan de zuivelindustrie vraagt men dat er via producentenorganisaties ingezet wordt op meer structureel overleg tussen leveraars en private kopers van melk. “We willen ook dat er een aantal denkprocessen worden opgestart waarbij gezocht wordt naar maatregelen die meer garantie bieden op zekerheid van levering en die de mogelijkheden onderzoeken om de kosten in de melkophaling te rationaliseren”, staat te lezen op de website van Boerenbond. Binnen coöperaties wil men dat er meer wordt nagedacht over instrumenten die kunnen bijdragen aan een betere beheersing van schommelende prijzen.

De melkveehouders willen ook dat de gedragscode voor leveraars en kopers geëvalueerd en bijgestuurd wordt via interprofessioneel overleg. “Die gedragscode moet faire handelsrelaties tussen alle schakels in de keten garanderen, met respect voor de marges van alle actoren in de keten. We stellen een neerwaartse prijsspiraal vast in de consumptiemelk onder druk van de afnemers, maar de leefbaarheid en marges van melkveebedrijven mogen niet uit het oog verloren worden in de prijsdiscussies”, klinkt het.

Ten aanzien van de financiële instellingen heeft de vakgroep maar één eis. “Er moet meer flexibiliteit in kredieten en kapitaalsaflossingen worden geboden zonder dat dit de relatie van de melkveehouders tegenover hun bank verzwakt”, klinkt het nog.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via