nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.12.2017 Boerenbond verwelkomt rechtszekerheid door Codextrein

Na de goedkeuring door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement vorige week, zal de Vlaamse regering op 8 december de Codextrein bekrachtigen en afkondigen. De natuurverenigingen schreeuwen moord en brand over het inperken van de beroepsmogelijkheden. Ook de gewijzigde regeling voor landschappelijk waardevol (agrarisch) gebied wordt zwaar onder vuur genomen. Een heel ander geluid is te horen bij Boerenbond. “De voorgestelde wijzigingen zijn belangrijk voor de rechts- en bestaanszekerheid van onze land- en tuinbouwbedrijven. We zijn er dan ook blij mee”, zegt voorzitter Sonja De Becker, die benadrukt dat de regeling evenwichtig is en mooie landbouwlandschappen niet vogelvrij verklaart “zoals sommigen beweren”.

Diverse natuur- en milieuverenigingen hebben aangekondigd dat ze naar het Grondwettelijk Hof zullen stappen tegen de wijziging van het decreet ruimtelijke ordening. Zo’n verzoek tot vernietiging gericht aan het Grondwettelijk Hof kan pas ingesteld worden na bekendmaking van de bestreden norm in het Belgisch Staatsblad, en werkt niet opschortend. De zogenaamde Codextrein is met andere woorden niet ontspoord door de loutere aankondiging van een rechtsprocedure, en wordt vrijdag gewoon voorgelegd aan de Vlaamse regering. Na de goedkeuring in het parlement lijkt de officiële bekrachtiging door de regering maar een formaliteit.

In het Vlaams Parlement is er pas na lange politieke discussies ingestemd met de wijziging van de beroepsmogelijkheden tegen een omgevingsvergunning. De regering wil daarmee de eindeloze procedureslagen tegen vergunningen inperken. In het nieuwe decreet staat dat wie niets van zich heeft laten horen tijdens het openbaar onderzoek – dus geen gemotiveerd bezwaar heeft ingediend – naderhand ook geen administratief beroep meer kan indienen of naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan stappen. Voor Boerenbond is dit niet meer dan logisch. “Het is belangrijk dat een vergunningverlenende overheid tijdig en vroeg in het proces de bezwaren kent.”

Boerenbond vindt het eigenaardig dat degenen die steeds pleiten om vroeg in het traject betrokken te worden, “nu om puur strategische redenen de mogelijkheid wensen om stil te zitten tijdens het openbaar onderzoek en om daarna de juridische hakbijl boven te halen”. Voorzitter Sonja De Becker: "Vanuit Boerenbond waren wij, samen met de andere werkgeversorganisaties in Vlaanderen, al heel lang vragende partij voor deze aanpassing. We zijn dan ook blij met de decreetswijziging, die opnieuw een stapje is in de richting van meer rechtszekerheid voor wie wil ondernemen in Vlaanderen."

Het water tussen Boerenbond en de natuur- en milieuverenigingen is nog dieper wanneer het over de bescherming van landschappelijk waardevolle gebieden gaat. “Zij roepen dat te pas en te onpas in om projecten van boeren en tuinders te dwarsbomen”, klinkt het. “Wie vandaag als boer of tuinder een zone-eigen (!) project in landschappelijk waardevol agrarisch gebied wil realiseren, kent het probleem. Systematisch komen dergelijke projecten – ook kleinere projecten of uitbreidingen op bestaande bedrijven – voor de Raad van Vergunningenbetwistingen en sneuvelen ze daar. Gewoonlijk met het argument dat de inspanningen die gedaan worden om het project zo goed als mogelijk in te passen in het landschap hét bewijs zijn dat het project het landschap aantast en dus niet vergund kan worden. De wereld op zijn kop dus.”

De Codextrein omschrijft nu duidelijker wat kan en niet kan in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Voortaan is helder dat ‘landschappelijk waardevol’ niet hetzelfde wil zeggen als ‘bouwvrij’. Als er in de vergunning van de stal of loods voorwaarden inzake landschapsintegratie worden opgelegd, dan impliceert dat niet – en hier citeren we vrijwel letterlijk het ontwerp van decreet zoals aangenomen door het parlement – “dat het aangevraagde gebouw niet thuishoort in het gebied noch dat het karakteristieke landschapselementen en de landschapsopbouw in gevaar brengt”.

Om de schoonheid van het platteland te verzoenen met de uitbreiding of bouw van een stal of loods in landschappelijk waardevol agrarisch gebied zullen de gekende instrumenten gebruikt worden. De maatregelen die kunnen bijdragen tot de landschapsintegratie staan beschreven in de Codextrein: eisen omtrent de inplanting en omvang van de gebouwen, omtrent de architectuur of de aard van de gebruikte materialen, enz.

“Met deze kleine wijziging wordt het landschappelijk waardevol agrarisch gebied werkelijk niet vogelvrij verklaard zoals sommige beweren”, zo benadrukt Boerenbond. Voorzitter Sonja De Becker spreekt integendeel van een “evenwichtige regeling die normale ontwikkelingsmogelijkheden creëert voor land- en tuinbouwactiviteiten”. En ze drukt de hoop uit dat land- en tuinbouwers bij het aanvragen van vergunningen voortaan wat meer rechtszekerheid gegund is.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via