nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.01.2019 Boerensyndicaat verwacht inkomens- en rechtszekerheid

Tijdens Agriflanders organiseerde het Algemeen Boerensyndicaat een politiek debat, waarna het zijn politiek memorandum overhandigde aan de vertegenwoordigers van de verschillende partijen. “Aanbevelingen voor een beleid met gezond (boeren)verstand en met aandacht voor onze land- en tuinbouwers”, luidt de titel. Voorzitter Hendrik Vandamme hamert op twee zekerheden waar boeren naar snakken: inkomenszekerheid en rechtszekerheid. “Het gebrek daaraan weerhoudt ook jongeren om van start te gaan in onze sector.” Hij richt zich specifiek tot de federale regering in lopende zaken met de vraag om de EU-richtlijn oneerlijke handelspraktijken snel ter hand te nemen en om te zetten in nationale regels.

Momenteel zijn er nog een goede 30.000 landbouwbedrijven in België. Over tien jaar zullen dat er waarschijnlijk nog hooguit 15.000 zijn. Dat voorspelt VILT niet, wel het Algemeen Boerensyndicaat (ABS). De wroetende onderlaag van het agrobusinesscomplex krimpt. En zelfs een ledenorganisatie die vecht voor elke boer twijfelt er dus niet aan dat het aantal landbouwers de komende jaren in sneltreintempo zal verminderen.

“Wij stellen vast dat boeren en tuinders keihard werken, en met veel liefde zorg dragen voor hun dieren en gewassen, maar vaak amper het beleg op hun boterham verdienen”, zegt ABS-voorzitter Hendrik Vandamme. “Gelukkig is er een groeiend aantal landbouwbedrijven dat diversifieert en verbreding van de landbouwactiviteiten als een oplossing voor vele uitdagingen ziet. Naast de traditionele voedsel- en voederproductie zijn boeren en tuinders steeds meer actief als groene en blauwe dienstverleners in de wijzigende maatschappij.”

Het boerensyndicaat stelt vast dat de regelgeving steeds strenger wordt. Een zesde mestactieplan zit er bijvoorbeeld aan te komen. Vaak werkt dat kostenverhogend, zonder dat er voor de boer een meerprijs voor zijn producten is weggelegd die dat compenseert. Een ander heikel punt is toegang tot grond. ABS verzette zich tegen een uitholling van de Pachtwet. Omdat landbouwers en hun organisaties enerzijds en eigenaars anderzijds sterk uiteenlopende verwachtingen hadden omtrent een hervorming van de Pachtwet is die er niet gekomen. Toegang tot grond via pacht of eigen eigendom start met het voor landbouwdoeleinden beschikbaar zijn van die grond. “Dat blijft een heikel punt”, aldus Vandamme, “terwijl voldoende ruimte cruciaal is voor de sector.”

Met zijn politiek memorandum geeft ABS een voorzet tot een beleid dat garant staat voor een duurzame en toekomstgerichte ontwikkeling van de land- en tuinbouw in Vlaanderen. Voorzitter Hendrik Vandamme hoopt dat de nieuwe beleidsmakers na de verkiezingen in mei die voorzet willen binnenkoppen. Hij schuift twee prioriteiten naar voor: inkomens- en rechtszekerheid. Over het opkrikken van het landbouwinkomen zegt Vandamme het volgende: “Landbouw wordt in het verdomhoekje geplaatst door de klemtoon te leggen op enkele problemen. De focus zou moeten liggen op duurzame en lekkere producten van bij ons, waarvan de kwaliteit geborgd is door vele lastenboeken en nog meer controles op landbouwbedrijven.”

Zet nog sterker in op promotie is de achterliggende boodschap. Nu Europa oneerlijke handelspraktijken in de agrovoedingsketen effectief wil aanpakken met een nieuwe EU-richtlijn, zijn de verwachtingen bij ABS ook hoog gespannen op dat vlak. Hun politiek memorandum verwijst opnieuw naar de “stok achter de deur” die nodig is indien het overlegmodel in de schoot van het Ketenoverleg faalt. Vandamme: “Wij vragen opnieuw om een wettelijk kader te voorzien in de schoot van de FOD Economie. Of herschrijf de opdracht van de Raad voor mededinging zodat zij van overheidswege kunnen tussenkomen wanneer nodig. Verder mag ook de werking van het Prijzenobservatorium zich niet beperken tot het waarnemen en weergeven van bevindingen. Diens opdracht moet anders ingevuld worden.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via