nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.05.2017 "Burger weet eigendomsrecht beter beschermd dan boer"

Ruimte voor boeren, de actiegroep die in 2015 honderden boeren op de been bracht voor een tractorenprotest tegen het ammoniakbeleid, vindt het confronterend om te moeten vaststellen dat de boskaart wordt ingetrokken. Confronterend, omdat er blijkbaar meer begrip is voor burgers die hun stem verheffen omdat ze bouwgrond dreigen te verliezen dan voor boeren wiens bedrijf op de helling staat door het natuurbeleid. Rond IHD en PAS is het al een tijdje stil maar de actiegroep benadrukt dat het probleem nog steeds niet van de baan is.

Enkele maanden nadat Vlaamse veehouders geïnformeerd werden over de impact van de Europese natuurdoelstellingen op hun bedrijven kookte het potje over en kwamen zij massaal op straat. Iedereen herinnert zich nog de beelden van de lange rijen tractoren langs het parcours van de wielerklassiekers in het voorjaar van 2015. In Limburg reden meer dan 300 tractoren van het noorden naar het zuiden van de provincie tijdens een protestmars die georganiseerd werd door de actiegroep Ruimte voor boeren. Een tijd later werden meer dan 5.000 in Limburg verzamelde handtekeningen overhandigd aan Vlaams minister Joke Schauvliege.

Voor de getroffen boeren was het toen allesbehalve evident om aan de buitenwereld uit te leggen waarom het natuurdossier hen zo zwaar viel. Stikstof wordt vooral geassocieerd met mest en tot dan had bijna niemand er weet van dat ook de ammoniak in stallucht een probleem vormt wanneer die neerslaat in de omgeving. Gebeurt dat in een nabijgelegen natuurgebied, en die kans is reëel in het kleine en versnipperde Vlaanderen, dan bemoeilijkt dat de instandhouding van waardevolle natuur.

Door het verkleinen van de zoekzones voor natuur zijn de cijfers gemilderd, maar op dat moment waren 417 bedrijven ernstig bedreigd (code oranje) en 53 anderen ten dode opgeschreven (code rood). De actiegroep Ruimte voor Boeren zegt dat het probleem waar de landbouwsector mee geconfronteerd wordt als gevolg van het ammoniak- en natuurbeleid nog steeds van veel grotere omvang is dan het waardeverlies van privé-eigendom die het gevolg is van de boskaart.

“Noodgedwongen hebben we een procedure moeten starten bij het Grondwettelijk Hof. Het hof heeft onze argumenten gevolgd en negen van de tien aangevochten artikels uit het decreet vernietigd wegens schending van het recht van inspraak”, aldus de actiegroep. “Bij de intrekking van de boskaart had de Vlaamse minister-president het over rechtsonzekerheid en de moed om toe te geven dat zaken mislopen. Door de afbakening van de zoekzones van het Natura 2000 programma dreigen veel veebedrijven hun gronden en hun inkomen te verliezen en toen werd er geen enkele kaart ingetrokken. Wij hebben zelfs een rechtsprocedure moeten opstarten.”

De Limburgse veehouders hebben hun bezwaarschrift ingediend tijdens het openbaar onderzoek naar het voorontwerp van het Vlaamse Natura 2000 programma. De organisatie van dit openbaar onderzoek volgt uit het oordeel van het Grondwettelijk Hof. “Er is voorheen nooit inspraak mogelijk geweest voor het grote publiek en dit zowel bij de vorming van het decreet en de programma’s als bij de afbakeningsprocessen van de Vlaamse Natura 2000 gebieden. Bij de afbakening van deze gebieden in 1992 werden ook landbouwgronden ingekleurd. Hierbij werd geen openbaar onderzoek ingesteld en ook niet bij de herbevestiging van de gebieden in 2002”, klinkt het boos.

De gevolgen voor de landbouwsector werden pijnlijk duidelijk in oktober 2014 bij het versturen van de brieven naar alle individuele landbouwbedrijven waarin hun impactscore op de gebieden werd meegedeeld. Omdat men Natura2000 gebieden tot tegen bestaande landbouwbedrijven inkleurde, werden bedrijven gedoemd om te verdwijnen of beknot in hun bedrijfsvoering. De actiegroep Ruimte voor Boeren kondigt aan dat ze ook bij komende openbare onderzoeken nauwlettend zullen toezien op het respecteren van hun rechten, “en we hopen dan op meer begrip voor onze sector”.

In het bezwaarschrift hekelen de landbouwers onder meer de “zeer maximalistische visie, waarbij alles slechts bekeken wordt vanuit de bril van het natuurbehoud, zonder rekening te houden met andere beleidskeuzen zoals het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Ook wordt de impact op andere maatschappelijke actoren en belangen niet in rekening gebracht. Zo stelt het voorontwerp Natura 2000 programma dat de aanduiding, afbakening of allocatie van natuurdoelen buiten speciale natuurbeschermingszones in principe zonder enig voorbehoud en eender waar kan gebeuren.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via