nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.04.2017 Buurt vreest gezondheidsrisico's pluimveestallen

Waar actiecomités in het verleden vooral geur- en verkeershinder als argumenten gebruikten tegen de bouw van grote nieuwe stallen, pakken de inwoners van Wuustwezel uit met een studie over de gezondheidsrisico’s. Gewapend met de bevindingen omtrent hogere concentraties fijn stof in een straal van één kilometer rond pluimveestallen en de verhoogde kans op longproblemen in de buurt van dergelijke stallen trokken inwoners naar het schepencollege van Wuustwezel om aandacht te vragen voor deze gezondheidsrisico’s.

In de gemeente Wuustwezel bereikt het aantal aanvragen voor nieuwe pluimveestallen de laatste tijd een piek. Vooral in het gehucht Braken worden in sneltempo grote kippenstallen neergezet. Momenteel zitten er ongeveer tien nieuwe projecten in de pijplijn. In totaal gaat het al om een miljoen kippen in Wuustwezel en daarnaast zijn er nog grote varkensstallen. Eén van de nieuwe projecten is een nieuwe milieuvergunningsaanvraag klasse 1 voor een stal voor 80.000 slachtkippen in de buurt van de Bredabaan en dus van bewoning. Het openbaar onderzoek hierover is momenteel lopende.

Een afvaardiging van buurtbewoners trok daarom naar het schepencollege om hun zorgen over de gezondheidsrisico’s kenbaar te maken. “De mensen die zijn langs geweest, hadden studies bij over hogere concentraties fijn stof in een straal van één kilometer rond pluimveestallen”, zegt schepen Kris Van Looveren (CD&V) die de afvaardiging ontving. “Ze hadden ook studies bij dat wie in de omgeving van industriële kippenstallen woont, meer kans maakt op longproblemen.”

Zo wezen ze op recent onderzoek van de universiteit van Utrecht rond agrarische industrieterreinen, zoals de grote kippenstallen daar worden getypeerd. “Dat toont aan dat er een verstoring van de bacterieflora is in de keel bij omwonenden. Ze lopen een verhoogde kans op longkanker en astma. Dit kan niet genegeerd worden, zeker niet omdat er een schooltje in de buurt ligt”, stellen de buurtbewoners.

Schepen van Landbouw May Aernouts (CD&V) erkent dat de klachten gedragen worden door een deel van de inwoners, maar wijst erop dat de gemeente weinig kan doen. “De bezwaarschriften die worden ingediend draaien meestal rond landschapsschade of gezondheidsrisico’s, maar houden geen verband met stedenbouw. Als de aanvraag wettelijk in orde is, kunnen wij die moeilijk weigeren. En als we weigeren, dan leert de praktijk ons dat de aanvrager naar de provincie trekt en daar meestal wel zijn vergunning krijgt.”

Volgens Antwerps gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé (CD&V) is daar een logische verklaring voor. “Als die aanvragen wettelijk in orde zijn en er is voldoende afstand tot de woningen, dan kunnen wij ze niet weigeren. Je mag niet vergeten dat het hier om landbouwgebied gaat en dat deze klagers veelal mensen zijn die er zonevreemd wonen. De Noorderkempen is in het ruimtelijk structuurplan voorzien als regio voor grondloze landbouw, zoals intensieve pluimveebedrijven.”

Bijkomend, stelt de gedeputeerde, is het ook zo dat de investeringen om te voldoen aan alle door Europa opgelegde milieu- en dierenwelzijnsnormen zo groot zijn geworden, dat de kleine stallen met om en bij de 4.000 kippen vervangen worden door grote bedrijven van 60.000 kippen of meer. “Precies door die schaalvergroting vallen de stallen harder op, maar qua productie zitten we niet hoger dan op het niveau van vlak voor de dioxinecrisis. Alleen is er een grotere concentratie”, besluit Caluwé.

Bron: Gazet van Antwerpen

Beeld: ILVO

Volg VILT ook via