nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.06.2017 Carbon footprint melk met 26% gedaald op 15 jaar tijd

Op 15 jaar tijd wist de Belgische zuivelindustrie de ecologische voetafdruk van melk met 26 procent te laten dalen en de CO2-uitstoot per ton eindproduct daalde sinds 2005 met 22 procent. Ook de melkophaling gebeurt een stuk duurzamer: het brandstofverbruik daalde op tien jaar tijd met 9 procent per opgehaalde 1.000 liter melk. En maar liefst 27 procent van de melkveebedrijven produceert groene stroom. “Onze sector neemt zijn verantwoordelijkheid op vlak van duurzaamheid op”, stelt Jean-Marc Schevenels, afscheidnemend voorzitter van BCZ.

Elk jaar rapporteert de Belgische zuivelindustrie over haar inspanningen op vlak van duurzaamheid in het zuivelrapport. Daarbij worden de ontwikkelingen in de hele keten gemonitord: het melkveebedrijf, de melkophaling en de melkverwerking in de zuivelfabrieken. “Een audit van bijna alle Belgische melkveebedrijven bracht aan het licht dat maar liefst 27 procent van de melkveebedrijven groene stroom produceert, voornamelijk via zonnepanelen”, vertelt Schevenels. Het is de bedoeling om landbouwers via sensibiliseringsacties verder op weg te zetten naar meer duurzaamheid.

Op tien jaar tijd is de melkophaling per ophaalwagen toegenomen met 49 procent, maar het verbruik per 1.000 liter opgehaalde melk is met 9 procent gedaald. “Dit resultaat is bereikt door onder meer de routes te optimaliseren en sterk te sensibiliseren rond rijgedrag. Ook werden er vrachtwagens met milieuvriendelijkere motoren en alternatieve brandstoffen ingezet”, verklaart BCZ. Ook bij de melkverwerking werpt de focus op duurzaamheid vruchten af. Zo verminderde de zuivelindustrie zijn uitstoot van CO2 met 22 procent sinds 2005, terwijl de productie van afgewerkte zuivelproducten in diezelfde periode toenam met 11 procent.

Dankzij dit sectorbreed gedragen engagement slaagde de zuivelsector erin om op 15 jaar tijd de CO2-uitstoot van rauwe melk (carbon footprint) met 26 procent te doen dalen. “Factoren die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan dit resultaat, zijn onder meer de verhoogde productiviteit per melkkoe, een daling van de aankoop en een efficiënter gebruik van krachtvoeder en het toegenomen gebruik van bijproducten uit de voedingsindustrie en de bio-ethanolproductie”, luidt het. Gecombineerd met het gestegen aandeel zelf geproduceerde duurzame energie bij de melkveehouders heeft dit geleid tot een carbon footprint die met ruim een kwart gedaald is.

Daarmee wil de sectorfederatie onderstrepen dat zuivel past in een gezond en duurzaam voedingspatroon. “Vaak wordt de discussie rond duurzame voeding verengd tot het milieu-aspect, terwijl onze voeding deel uitmaakt van een complex systeem. Naast milieu-impact moet er ook rekening gehouden worden met tal van andere aspecten, zoals nutritionele waarde, voedselveiligheid, culturele aanvaardbaarheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen”, staat te lezen in het zuivelrapport van BCZ.

“En ook op het vlak van gezondheid willen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen”, aldus Jean-Marc Schevenels. Hij verwijst daarmee naar het engagement dat de zuivelindustrie is aangegaan om de toegevoegde suikers en het zoutpercentage van zuivelproducten te doen dalen, een convenant dat is afgesloten met minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Zo werd het zoutgehalte in kaas in de periode 2009-2012 al met acht procent teruggeschroefd. Tegen 2020 wil de sector ook de toegevoegde suikers in een aantal zuivelproducten terugdringen met acht procent.

Door deze gegevens te verzamelen wil BCZ ook werk maken van proactieve communicatie. “We willen zelf onze communicatie in handen nemen en de nutritionele troeven van onze zuivelproducten, als onderdeel van een duurzaam voedingspatroon, onder de aandacht brengen”, zegt nieuw verkozen BCZ-voorzitter Luc Van Impe. Het belang van die open communicatie werd tijdens de jaarvergadering van de sectorfederatie ook onderstreept door Judith Bryans, CEO van Dairy UK. “We moeten als sector ons eigen verhaal vertellen in plaats ons trachten te verdedigen tegen foutieve informatie over gezondheid en de ecologische impact van zuivelproducten”, stelt ze.

Een onderzoek in het Verenigd Koninkrijk heeft uitgewezen dat zuivel aanwezig is in 98 procent van de Britse gezinnen en voor 54 procent van de consumenten zijn zuivelproducten een essentieel onderdeel van hun voeding. Toch is slechts 35 procent van de Britten van mening dat zuivelproducten vandaag beantwoorden aan hun noden en amper twee procent noemt zuivel een trendy product. “Tegelijkertijd zien we dat schaduwzuivelproducten, vaak van plantaardige oorsprong, oprukken”, beweert Bryans.

Zuivelproducten zijn vandaag nog al te vaak een onbewuste keuze, terwijl plantaardige alternatieven de bewuste keuze vormen. “Het wordt tijd dat we ons als zuivelsector als een leider gaan gedragen en dit omkeren. De gangbare melkproducten moeten de bewuste keuze worden in plaats van de onbewuste. Maar dan moet onze sector wereldwijd zijn communicatiestrategie herbekijken. We moeten ons eigen verhaal vertellen en ons niet laten dicteren door anderen”, aldus de CEO van Dairy UK.

Bryans wijst erop dat de zuivelsector heel wat troeven heeft. “Zuivel helpt de wereld te voeden en zorgt voor het levensonderhoud van miljoenen mensen. De FAO stelt zelfs dat melkproducten de sleutel zijn tot duurzame voeding. Bovendien heeft de zuivelindustrie heel wat inspanningen geleverd op vlak van duurzaamheid, maar het mag duidelijk zijn dat we nog niet op het einde van de rit zijn gekomen”, somt ze op. In dat kader circuleren volgens haar ook nog te vaak verkeerde cijfers. Wereldwijd is de bijdrage van zuivel aan de uitstoot van broeikasgassen slechts drie procent, wil ze voor eens en voor altijd duidelijk maken.

“Op nationaal niveau is er een duidelijk gebrek aan inzicht in de rol die zuivel speelt op vlak van duurzaamheid. Dit is verontrustend omdat voedingsrichtlijnen almaar meer milieu-impact en nutritionele aspecten trachten te matchen. De kost en milieu-impact van voedingsproducten moet bovendien afgewogen worden tegenover hun nutritionele bijdrage. De zuivelsector zal hard moeten werken om ervoor te zorgen dat haar verhaal wordt gehoord”, besluit Bryans.

Meer informatie: Zuivelrapport 2017

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Milcobel

Volg VILT ook via