nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.10.2017 "Dierenartsen vergoed voor blauwtongvaccinatie"

Sinds het opnieuw opduiken van blauwtong in Frankrijk in 2015, heeft voormalig landbouwminister Willy Borsus zijn uiterste best gedaan om het vaccin beschikbaar te maken in België en de campagne voor vrijwillige vaccinatie tegen deze ziekte te ondersteunen. Zijn opvolger, Denis Ducarme, pikt de draad op en laat weten dat hij een financiële vergoeding voorziet voor de dierenartsen. Tegelijk waarschuwt het FAVV ook voor de besmettingsrisico’s van Q-koorts voor dierenartsen en veehouders.

Om te voorkomen dat blauwtong voet aan grond zou krijgen in ons land maakte voormalig landbouwminister Willy Borsus er een absolute prioriteit van om voldoende vaccins ter beschikking te stellen, ondanks een gebrek aan vaccins in de handel. Het Sanitair Fonds klaarde de klus en stelde de vaccins gratis ter beschikking aan de dierenartsen die de vaccinatie moesten uitvoeren. Om die vaccinatiecampagne te vergemakkelijken, maakte ex-landbouwminister Borsus het mogelijk om de vaccinaties te laten uitvoeren door de veehouders zelf.

“Dit is enkel mogelijk in het kader van een contract van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding dat wordt afgesloten met een dierenarts”, benadrukt zijn opvolger Ducarme. “Aangezien het encoderen van de vaccinatiegegevens essentieel is, bevestig ik nogmaals mijn steun aan de dierenartsen die onmisbare schakels en geprivilegieerde partners zijn in de eerstelijnsbestrijding van dierziekten. De certificering met het oog op de uitvoer van runderen blijft trouwens enkel mogelijk indien de dieren gevaccineerd werden door een dierenarts.”

Minister Ducarme kondigt “na overleg met de dierenartsen- en landbouwverenigingen” nu ook aan dat hij een vergoeding zal voorzien voor de gemaakte kosten met betrekking tot het administratieve beheer van de verschafte of toegediende vaccins. Het Sanitair Fonds voorziet daartoe een tussenkomst. “Daarbij wordt tegemoetgekomen aan de gerechtvaardigde eisen van de dierenartsen en aan het standpunt van het FAVV, wat de veehouders zeker ten goede zal komen”, aldus Ducarme.

Concreet zal een forfaitair bedrag van 25 euro per jaar en per rundveebeslag worden toegekend aan de dierenartsen bij gebruik van de vaccins (BTV8) die gratis ter beschikking worden gesteld door het Fonds. Deze vergoeding zal worden betaald op basis van de encodering van de gegevens in Sanitel - dit is momenteel al het geval voor de toegediende vaccins, maar dit principe zal nu ook worden uitgebreid naar de verschafte vaccins - en de kwaliteit van deze gegevens. De nieuwe regeling treedt in voege vanaf januari 2018.

Tegelijk waarschuwen de FOD Volksgezondheid en het FAVV ook voor de besmettingsrisico’s van de “niet te verwaarlozen beroepsziekte” Q-koorts en brengen ze andermaal de aanbevolen preventieve maatregelen in herinnering. Sinds de Q-koorts epidemie in Nederland in 2009 bestaat er in België een programma voor de monitoring van Q-koorts in veebedrijven. “Jaarlijks worden verschillende bedrijven positief bevonden na tankmelk- of abortusonderzoek”, zo klinkt het. “Bedrijven met herkauwers, en dan in het bijzonder met kleine herkauwers, voornamelijk geiten, zijn de bron van de meeste besmettingen bij de mens.”

Een serologisch onderzoek in 2013 bij dierenartsen in het zuiden van het land bracht een globale seroprevalentie aan het licht van 45,4 procent, en van 58,3procent voor diegenen die met vee in contact komen. “De gedomesticeerde herkauwers zijn het natuurlijk reservoir van deze zoönose die ook andere dieren kan besmetten”, aldus nog de FOD en het FAVV. Coxiella burnetii, die zeer resistent is in het buitenmilieu, kan zich snel verspreiden via de lucht, aangezien besmetting voornamelijk gebeurt door het inademen van fijne stofdeeltjes die door de bacterie zijn besmet.”

De aanbevolen preventiemaatregelen zijn: een gepaste handhygiëne, niet eten/drinken/roken in risicozones, geschikte kledij dragen voorbehouden voor risicohandelingen, het dragen van handschoenen, ontsmetting van plaatsen en materiaal na de geboorte of de verwerping en daarbij aerosolvorming vermijden, adequate verwijdering van placenta, geboorteproducten en onvoldragen vruchten - in een gesloten recipiënt voor onderzoek of vernietiging van die producten.

Meer info over Q-koorts en preventiemaatregelen. 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via