nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.07.2018 Discussie over omvang van veestapel barst weer los

De klimaatdoelstellingen van Parijs kunnen we enkel halen als we de veestapel afbouwen. Die boodschap richt Bond Beter Leefmilieu in De Standaard aan Vlaams minister Joke Schauvliege. In dezelfde krant breekt ook parlementslid Jelle Engelbosch (N-VA) een lans voor een kleinere veestapel. “We produceren bulkproducten, die niet rendabel zijn, waardoor boeren alleen maar dankzij subsidies kunnen overleven. Dit landbouwmodel stoot op zijn grenzen.” De partij ziet subsidies liever gaan naar bio, korte keten en kleinschalige landbouw. De koe is onterecht de klimaatboeman, brengt Boerenbond daar tegenin.

Als Vlaanderen in 2020 zelf kan bepalen waar de Europese landbouwsubsidies naartoe gaan, dan kiest de N-VA voor bio, korte keten en kleinschalige landbouw, tegen grootschalige, industriële bedrijven in. In De Standaard noemt Vlaams parlementslid Jelle Engelbosch het huidige landbouwbeleid slecht voor het klimaat, slecht voor het milieu en slecht voor de boeren. “We moeten naar schaalverandering. Veel boeren zouden er financieel op vooruitgaan als ze kleiner zouden worden. Met de subsidies kan de politiek sturend werken. Boeren kunnen blijven kiezen voor industriële landbouw, maar dan moeten ze zelfbedruipend zijn.”

N-VA wil van het nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) gebruikmaken om na 2020 in te zetten op korte keten, bio, diversificatie en specialisatie in bepaalde rassen. Dat GLB gaat in 2020 in en geeft landen meer mogelijkheden om zelf te kiezen waar subsidies naartoe gaan. Boerenbond is het alvast niet eens met de N-VA. “De veestapel is verantwoordelijk voor 5,2 procent van de broeikasgassen in Vlaanderen en we hebben al veel inspanningen gedaan om de uitstoot per geproduceerde kilo vlees te beperken”, zegt woordvoerder Luc Vanoirbeek.”

De koe verdient het volgens Boerenbond niet om als klimaatboeman afgeschilderd te worden. “De veestapel halveren zou meer import geven, minder duurzaamheid en minder grasland. Vlaanderen telt ongeveer 237.500 hectare grasland dat enkel door herkauwers omgezet kan worden naar vlees en melk. Dit veroorzaakt methaanuitstoot, maar daar staan hoogwaardige eiwitten voor de mens tegenover.” Tussen 2000 en 2015 daalde de ‘carbon footprint’ van melk met 26 procent. Deze positieve evolutie is onder meer te danken aan een hogere melkproductie per koe en een efficiënter gebruik van krachtvoeder. Door technologische innovatie kan de uitstoot verder omlaag.

Volgens Laurens De Meyer (Bond Beter Leefmilieu) is de afbouw van de veestapel niettemin essentieel. “Andere sectoren kunnen rekenen op technologische evoluties, dieren hebben biologische grenzen. De Vlaamse koeien behoren nu al tot de efficiëntste ter wereld, maar ze zullen altijd methaan produceren. Onze veestapel moet worden gehalveerd tegen 2050. Als een deel van de productie verplaatst wordt naar elders in de wereld, betekent dat niet dat het vlees dat op ons bord zal liggen minder efficiënt geproduceerd zal zijn. Het Klimaatakkoord van Parijs geldt ook voor andere landen.”

De Meyer bepleit een sociaal verantwoorde afbouw richting 2050, bijvoorbeeld door de nutriëntenemissierechten van gepensioneerde landbouwers volledig uit de markt te nemen. Daarnaast denkt hij ook aan een vrijwillige opkoopregeling voor de rechten van nog actieve landbouwers. De subsidieregeling kan anders volgens Bond Beter Leefmilieu. Nu krijgen landbouwers een premie per zoogkoe en vleeskalf die ze houden. Door de premies door te schuiven naar landbouwers die historische en soortenrijke graslanden beschermen, hebben subsidies ook een maatschappelijke meerwaarde.

“Een reconversiefonds moet landbouwers financiële ademruimte geven”, vervolgt De Meyer, “zodat ze kunnen omschakelen naar andere bedrijfsmodellen met minder dierlijke productie en klimaatvriendelijke productiemethodes. Niet alleen de broeikasgasuitstoot, ook de milieu-impact van de landbouw zal drastisch dalen met een evenwichtige veestapel. Op die manier wordt de veeteelt ingezet voor zijn sterktes: grasland en voedseloverschotten uit de voedingsindustrie valoriseren. Zo herwint de sector zijn status en het maatschappelijke draagvlak dat hij verdient.”

Deze week wordt binnen de Vlaamse regering een doorbraak gezocht voor het klimaatplan. Tegen 2030 moet de CO2-uitstoot met 35 procent verminderen. Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker vindt het niet kunnen dat veehouderij wordt neergezet als dé grote veroorzaker van broeikasgasuitstoot. “Ja, onze sector is deel van het klimaatprobleem maar we boeken resultaat én vooral: onze sector is ook deel van de oplossing. Voor de zoveelste keer proberen sommigen een milieudoelstelling te misbruiken om een ideologisch punt te realiseren. Dat is er ver over! Wij vragen dan ook dat de landbouwsector in het Vlaams Klimaatplan, net zoals alle andere sectoren die een aandeel hebben in de klimaatproblematiek, de kans krijgt om zelf te bepalen op welke wijze en via welke maatregelen doelstellingen het best worden gehaald.”

Bron: De Standaard / Belga / eigen verslaggeving

Beeld: Loonwerk Defour

Volg VILT ook via