nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.08.2017 Droogte noopt tot beredeneerde zomerbemesting

Nu de oogstperiode voor een aantal hoofdteelten is ingezet, zal er opnieuw dierlijke mest gevoerd worden tijdens de komende weken op landbouwpercelen met een nateelt of vanggewas. De Mestbank onderstreept het belang van een terughoudende en beredeneerde bemesting. Die bezorgdheid is ingegeven door de droogte: landbouwers die getroffen zijn door een lagere gewasopbrengst, of in het extreme geval een mislukte teelt, moeten er rekening mee houden dat er nog veel nitraat aanwezig kan zijn in de bodem, aldus de Mestbank. 

Door de aanhoudende droogte in het voorjaar van 2017 is bemesting niet zonder risico’s. Met die boodschap wil de Mestbank landbouwers aanzetten tot een “heel terughoudende en beredeneerde” aanpak. Het een en het ander heeft te maken met de droogte: op percelen met een lagere opbrengst of zelfs een mislukte teelt moet rekening gehouden worden met een verhoogde aanwezigheid van nitraat in de bodem, waardoor het vaak niet nodig is om de nateelt of het vanggewas nog bijkomend te bemesten.

Landbouwers hebben het hard te verduren door de aanhoudende droogte, aldus de Mestbank. “Maar toch hebben ze meer in de hand dan ze op het eerste zicht zouden denken.” De Mestbank raadt aan de bemesting in de zomermaanden tot het minimum te beperken en om tijdig op zoek te gaan naar voldoende mestopslag of andere mestafzetmogelijkheden zoals mestverwerking om een te hoog nitraatresidu in het najaar. Zo kan men verliezen van nutriënten naar het grond- en oppervlaktewater vermijden. Wanneer welke mestsoort nu nog mag toegediend worden en onder welke voorwaarden, onder andere in termen van dosering, is heel eenvoudig na te gaan met de VLM-uitrijtool

Door de verminderde gewasopbrengst is er minder stikstof opgenomen tijdens het groeiseizoen en kan er daardoor nog veel nitraat aanwezig zijn in de bodem. De getroffen landbouwers doen er daarom goed aan om een vanggewas (of andere nateelt) in te zaaien, aldus nog de Mestbank. Zo kan het beschikbare nitraat opgenomen worden door de planten en wordt het niet uitgespoeld naar het grond- en oppervlaktewater. Bijkomende bemesting is in die omstandigheden veelal niet nodig. Het is wel belangrijk om het vanggewas tijdig in te zaaien, zodat het voldoende tijd heeft om zich te ontwikkelen.

Ondanks de beperkte regenval van de voorbije weken blijft de landbouwsector kreunen onder de droogte. Volgens het KMI was de droogte in de maanden april, mei en juni 2017 uitzonderlijk in 150 gemeentes. Voornamelijk de westelijke helft van het land werd getroffen door de droogte, maar ook in bepaalde streken in de oostelijke helft van het land was het kurkdroog. Op bepaalde percelen heeft de aanhoudende droogte geleid tot schade aan de landbouwgewassen. Recent heeft minister Joke Schauvliege daarom de procedure opgestart bij het Vlaams Landbouwrampenfonds. Landbouwers kunnen de geleden droogteschade melden bij hun gemeente, die de teeltschade zal vaststellen en doorgeven aan het Departement Landbouw en Visserij. 

Bron: VLM

Volg VILT ook via