nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.07.2019 Ducarme blijft bij Hogan ijveren voor faire H3-regeling

Federaal landbouwminister Denis Ducarme is tevreden dat de Europese Commissie het licht op groen zette voor het ruimen van kippenstallen en het vergoeden van de door het H3-virus getroffen bedrijven, maar hij blijft bezorgd: “Pluimveehouders worden geconfronteerd met een extreem moeilijke situatie.” Ondertussen is een vergoedingsregeling uitgewerkt en wacht het KB daarover op publicatie. Voorlopig mist die regeling terugwerkende kracht voor kippenhouders die al eerder de stallen ruimden dan het Voedselagentschap daartoe het bevel gaf. Die groep van producenten mag niet wanhopen. Het overleg met EU-commissaris Phil Hogan duurt namelijk voort. De Europese Commissie verduidelijkte ook dat steun verstrekt mag worden voor het inkomstenverlies en het aanschaffen van nieuwe kippen. Volgens het kabinet van minister Ducarme kunnen de gewesten hiermee ook pluimveehouders helpen die naast de ruimingsvergoeding dreigen te grijpen.

In West-Vlaanderen greep het H3-virus de voorbije maanden zo snel en schadelijk om zich heen dat je je vragen kan stellen bij het laagpathogene karakter van deze vogelgriepvariant. Meer dan acht op de tien besmette bedrijven situeert zich in West-Vlaanderen. Ook in Oost-Vlaanderen dook het H3-virus op, net als op één bedrijf in Wallonië. De ziekteverschijnselen zijn steeds dezelfde: het stertecijfer verhoogt drastisch op vermeerderings- en leghennenbedrijven en de kippen leggen ook geen eieren meer. In de pluimveesector zijn producenten altijd beducht voor ziekte-insleep, maar naar aanleiding van het H3-virus werden nog strengere bioveiligheidsmaatregelen toegepast.

Mocht een hoogpathogene variant van vogelgriep soortgelijke schade hebben veroorzaakt op pluimveebedrijven, dan had het Voedselagentschap op basis van de vigerende wetgeving tot het gecoördineerd ruimen van besmette bedrijven kunnen overgaan. Producenten zouden dan ook meteen geweten hebben dat het Sanitair Fonds tussenkomt in de schade. Bij vaststelling van laagpathogene vogelgriep wordt er alleen geruimd wanneer het om de bestrijdingsplichtige varianten H5 en H7 gaat. Dan is men beducht voor een mutatie naar een hoogpathogene vogelgriep.

De H3-variant van vogelgriep staat niet op de lijst met bestrijdingsplichtige dierziekten van de internationale diergezondheidsorganisatie (OIE). Voor de pluimveesector had dat als vervelend gevolg dat een tussenkomst in de kosten van ruiming door het Sanitair Fonds niet mogelijk bleek. Hoewel (pluim)veehouders dat fonds zelf spijzen met jaarlijkse bijdragen, was de Europese Commissie eerst van oordeel dat het de toets aan de regels inzake staatssteun niet zou doorstaan. Daarop is federaal landbouwminister Denis Ducarme in dialoog gegaan met EU-commissaris Phil Hogan. Op 11 juni werd een princiepsakkoord bereikt omtrent een tegemoetkoming voor ruiming en leegstand tijdens een overleg waar ook Vlaams landbouwminister Koen Van den Heuvel bij aanwezig was. Voor het ruimen van bedrijven was de pluimveesector al maanden vragende partij want de ziekte-uitbraak was niet onder controle.

Zodra de wettigheid van een vergoeding voor de getroffen pluimveehouders vaststond, konden de modaliteiten voor ruiming en vergoeding uitgewerkt worden. Op 11 juli verscheen het KB betreffende de ruiming van besmette bedrijven. De details van de vergoedingsregeling moeten nog verschijnen in het Belgisch Staatsblad. Dat sleept langer aan omdat de landbouworganisaties een oplossing uit de brand proberen slepen voor pluimveehouders die de publicatie van het KB niet konden of wilden afwachten voor het ruimen van hun kippen. Door sneller te ruimen, hebben zij het besmettingsgevaar ingedijkt en hun collega’s een dienst bewezen. Financieel dreigen ze daar echter de dupe van te worden omdat de Europese Commissie tot op heden maar akkoord gaat met het vergoeden van bedrijven die voor het ruimen gewacht hebben op het bevel daartoe van het Voedselagentschap.

Het kabinet van Ducarme laat VILT weten dat de uitgewerkte vergoedingsregeling, die nog als KB moet verschijnen in het Belgisch Staatsblad, tot op heden terugwerkende kracht mist. In een persbericht verduidelijkt de minister dat het overleg daaromtrent met de Commissie voortduurt. Hij blijft proberen om ook voor die groep van pluimveehouders een oplossing te vinden. “De pluimveesector is zwaar getroffen door het H3-virus. Het is essentieel om de diergezondheid te beschermen en tegelijk de producenten bij te staan die met een extreem moeilijke situatie geconfronteerd worden. Daarom heb ik verschillende stappen gezet richting Europese Commissie om te komen tot een steunregeling die verenigbaar is met de EU-wetgeving.” Wie gewacht heeft met het slachten van de kippen tot de gecoördineerde ruiming door het Voedselagentschap weet zich zeker van een vergoeding voor het waardeverlies.

De laatste ontmoeting met EU-commissaris Hogan dateert van de informele Landbouwraad in Brussel op 15 juli. Ducarme: “Na dat gesprek heb ik samen met mijn collega-ministers uit Vlaanderen en Wallonië besloten om Phil Hogan een brief te sturen met de vraag om andere juridische pistes te onderzoeken ter compensatie van de pluimveehouders die voor de publicatie van het KB hun stallen geruimd hebben.” Net zoals de landbouworganisaties vinden ook landbouwministers Ducarme, Van den Heuvel en Collin dat het niet fair zou zijn om hen in de kou te laten staan.

Eerder heeft federaal landbouwminister Ducarme met spoed al twee ministeriële besluiten ondertekend om de bioveiligheid scherp te stellen, onder andere door extra reiniging te verplichten van vrachtwagens die op het erf van pluimveebedrijven komen. En kreeg Vlaams landbouwminister Koen Van den Heuvel van de Commissie de toelating om met Vlaamse middelen in een leegstandsvergoeding te voorzien zodat pluimveehouders hun inkomstenverlies in die moeilijke periode gecompenseerd weten. Ook in de aankoop van nieuwe kippen mag de overheid tussenkomen van Europa.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via