nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.09.2019 Eerste details regeerakkoord Jambon I bekend

Hoewel over land- en tuinbouw in de startnota voor de onderhandelingen met geen woord werd gerept, wordt de sector toch één keer genoemd in de inleidende tekst tot het regeerakkoord waarvan de eerste details zijn bekend geraakt. “Bescherming van de open ruimte gaat hand in hand met een duurzame en innovatieve land- en tuinbouw als belangrijke schakel in de voedingssector en de Vlaamse industrie”, staat er te lezen. In een eerste reactie is Boerenbond alvast opgetogen dat de sector erkend wordt als belangrijke strategische sector.

Het 300 pagina’s tellende regeerakkoord is nog niet integraal vrijgegeven, maar toch zijn er al een aantal speerpunten bekend, nu er maandag morgen in alle vroegte witte rook was voor de regering Jambon I. In de inleidende tekst worden onder het hoofdstuk ‘Omgeving, klimaat en energie’ al enkele voor land- en tuinbouw belangrijke thema’s aangehaald. Net zoals in de startnota wordt niet langer gesproken van een betonstop, maar van een bouwshift. De nieuwe regering wil naar een beter evenwicht streven tussen kwaliteitsvol wonen, ondernemen en het beschermen van de open ruimte.

Vandaag staat de open ruimte onder druk. In dat kader komt er een Staten-Generaal om een werkbaar Beleidsplan Ruimte Vlaanderen op te stellen. Lokale besturen, projectontwikkelaars en milieuverenigingen moeten daar actief bij betrokken worden. Het eigendomsrecht moet binnen die bouwshift gewaarborgd blijven: wie nadeel ondervindt van een herbestemming, moet daarbij financieel volledig gecompenseerd worden. “De overheid moet betrouwbaar zijn”, luidt het.

Tegen 2030 mikt de nieuwe regering op 10.000 hectare bijkomend bos en 20.000 hectare bijkomend natuurgebied onder effectief natuurbeheer. “Vlaanderen zal dus groener worden”, aldus de regering. Die bescherming van de open ruimte gaat volgens haar hand in hand met een duurzame en innovatieve land- en tuinbouw die wordt gezien als een belangrijke schakel in de voedingssector én de Vlaamse industrie. Lokale besturen met veel open ruimte zullen van de nieuwe regering extra middelen krijgen om die ruimte te vrijwaren. Over dierenwelzijn klinkt het dat Vlaanderen verder het voortouw wil nemen.

Op vlak van klimaat benadrukt Jambon I dat wereldwijde actie nodig is. “Vlaanderen kan de omslag naar een klimaatneutrale en duurzame samenleving niet alleen maken. Technnologische innovatie moet ervoor zorgen dat die omslag gebeurt zonder onze economische groei, de concurrentiepositie van onze ondernemingen en onze maatschappelijke welvaart te fnuiken.” Concreet streeft de regering tegen 2050 naar een vermindering van minstens 80 procent van de uitstoot van de broeikasgassen in Vlaanderen. Volgens de oppositie zet de nieuwe regering hiermee een stap terug, aangezien de regering Bourgeois I dit percentage op 100 procent had gelegd.

Jambon wil die doelstelling van 80 procent tegen 2050 halen door vooral te focussen op ondernemerschap, creativiteit, kennis en expertise. “Vlaanderen heeft daarvan voldoende in huis om die klus te klaren”, klinkt het. De regering wil ook voluit de kaart trekken van de energie-efficiëntie en de productie van wind- en zonne-energie verdubbelen tegen 2030.

In een eerste reactie, de definitieve teksten zijn immers nog niet gekend, is Boerenbond voorzichtig positief. Onder meer het feit dat land- en tuinbouw erkend wordt als een strategisch belangrijke sector wordt goed onthaald. Ook de ondersteuning van het ondernemerschap en het belang van innovatie vindt Boerenbond een belangrijk signaal.

Over de ambitie om de open ruimte beter te beschermen, is het volgens de landbouworganisatie nog afwachten op de verdere concretisering en invulling. “Positief is alvast dat er meer middelen worden voorzien voor gemeenten die veel open ruimten hebben. Maar een fundamentele hervorming van het gemeentefonds zit er blijkbaar niet in en dat is teleurstellend. Vlaanderen is immers stad én platteland en beiden verdienen een volwaardig beleid met volwaardige financiering.” Dat er geen verplichte fusie van gemeenten komt en dat ook de provincies, wat Boerenbond ziet als een waardevolle schakel in het beleid, wordt toegejuichd.

Twijfels zijn er bij de organisatie wel over het voornemen om 10.000 hectare bijkomend bos en 20.000 hectare bijkomende natuur te creëren. “Ook de ambitie om bovenop de Europese natuurdoelen extra zogenaamde Vlaamse natuur te scheppen, is verontrustend. Waar in Vlaanderen dit moet gebeuren, is niet duidelijk. We hopen dan ook dat uit de concrete teksten zal blijken dat de nieuwe Vlaamse regering de ruimtebalans, waar ook de oppervlakte bestemd voor landbouw in verankerd is, niet loslaat”, klinkt het tot slot nog in een eerste reactie.  

Dinsdagavond spreken de partijcongressen van N-VA, CD&V en Open Vld zich uit over het regeerakkoord. Pas nadien wordt het 300 pagina tellende document vrijgegeven. Eveneens dinsdag zitten de partijvoorzitters samen om de verdeling van de bevoegdheden te bespreken en pas dan worden de ministerposten toegewezen.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: N-VA

Volg VILT ook via