nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.02.2016 "Erken geleverde klimaatinspanningen door landbouw"

In Vlaanderen is de land- en tuinbouwsector verantwoordelijk voor 12 procent van de uitstoot van broeikasgassen. Twee derde daarvan is op het conto van de veehouderij te schrijven. Volgens het Ethisch Vegetarisch Alternatief (EVA) is dat reden genoeg om een beleid te voeren rond vleesvermindering en om het ‘algemeen nut’ van promotiespotjes voor vlees in twijfel te trekken. Voor Boerenbond is het een cijfer dat bewijst dat de landbouwsector al grote inspanningen heeft geleverd om zijn uitstoot terug te dringen. De organisatie blikt dan ook zonder complexen vooruit op een eventuele deelname aan de klimaattop die de Vlaamse regering wil organiseren, maar stelt wel enkele voorwaarden.

De land- en tuinbouwsector is in Vlaanderen verantwoordelijk voor 12 procent van de broeikasgasuitstoot. Daarmee komt de agrarische sector op de vijfde plaats, na industrie (26%), energie (25%), transport (18%) en huishoudens (14%). In Europa ligt dat cijfer op 10 procent, wereldwijd is landbouw goed voor 25 procent van de uitstoot van broeikasgassen. Als het enkel over CO2-uitstoot gaat, bedraagt het aandeel van de landbouwsector vijf procent, maar 77 procent van de voor het klimaat veel schadelijkere methaangassen worden wel uitgestoten door de veehouderij. Voor lachgas bedraagt het aandeel van de landbouwsector 56 procent.

Boerenbond erkent de rol die land- en tuinbouw speelt in de uitstoot van broeikasgassen en wil daarom ook deelnemen aan het Vlaams overleg in het kader van een toekomstgericht klimaatpact. De organisatie stelt wel enkele voorwaarden. Zo moet er vertrokken worden van de juiste cijfers en moeten alle reeds geleverde inspanningen correct gevaloriseerd worden, zo klinkt het. Boerenbond verwijst onder meer naar de opkomst van de WKK’s in de tuinbouw, de verbeterde voederconversie in de veehouderij, de valorisatie van nevenstromen, de gedaalde broeikasgasuitstoot per geproduceerde liter melk en kilo vlees, enzovoort. 

Daarnaast vraagt Boerenbond dat er ingezet wordt op onderzoek en ontwikkeling, en op kennisdeling en vorming. Om vooruitgang te realiseren, moet er ook boter bij de vis: ondersteunende en stimulerende maatregelen zijn gewenst, zo klinkt het. Waar Boerenbond alvast niet aan denkt, is de afbouw van de veestapel of het terugdringen van andere activiteiten: “Minder produceren is geen optie. Het klimaatakkoord dat in december 2015 bereikt werd in Parijs stelde immers voorop dat de voedselproductie en -distributie niet in het gedrang mag komen door de maatregelen die genomen zullen worden.”

Ethisch Vegetarisch Alternatief (EVA) is wél vragende partij voor de afbouw van de Vlaamse veestapel. In de marge van de actie Dagen Zonder Vlees, die dit jaar al 72.000 inschrijvers telt, vraagt EVA aan de openbare omroep om ruimte te geven aan campagnes die de consumptie van groenten stimuleren en mensen aanzetten minder vlees te eten. "Een beleid voeren rond vleesvermindering is één van de efficiëntste dingen die je kan doen als je tegelijk de CO2-uitstoot naar beneden wil halen en de gezondheid van de burgers wilt verbeteren", aldus EVA.

"In 2015 diende EVA daarom al voor de vijfde keer tevergeefs een aanvraag in om gratis zendtijd de krijgen via een boodschap van algemeen nut", luidt het. EVA zegt dan ook niet te begrijpen “dat de promotiespotjes van VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, die de consumptie van dierlijke producten aanmoedigen wél als boodschappen van algemeen nut beschouwd worden”. Eind 2014 lanceerde het daarover al een petitie die overigens nog steeds loopt.

“Vandaag staat vasten bij wereldverbeteraars gelijk aan geen vlees eten”, mengt ook ABS-voorzitter Hendrik Vandamme zich in het debat met een verwijzing naar Dagen Zonder Vlees. “Klimaatvasten is het nieuwe dogma. De waarheid is dat gematigde consumptie van vlees erg voedzaam is omdat het levensnoodzakelijke micro-elementen zoals ijzer en zink en bovendien goed verteerbare eiwitten bevat. Dieren stelden zich daarvoor ten dienste van de mens door voor ons onverteerbare producten om te zetten in humane voedingsstoffen. Gematigd geconsumeerd, blijven vlees en vis onmiskenbaar een prima mineralenbron.”

Bron: eigen verslaggeving/De Standaard

Volg VILT ook via