nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.02.2020 EU-Parlement keurt vrijhandelsakkoord met Vietnam goed

Het Europees Parlement heeft het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Vietnam goedgekeurd. De overeenkomst wordt het meest ambitieuze handels- en investeringsakkoord ooit met een ontwikkelingsland genoemd. Nochtans was de kritiek op het handelsakkoord vooraf niet min. Vooral de bedenkelijke reputatie op het vlak van mensenrechten, burgerlijke vrijheden en arbeidsomstandigheden was voor een aantal politieke partijen en mensenrechtenorganisaties een doorn in het oog.

De onderhandelingen met Vietnam over vrijhandel sleepten acht jaar aan. Nu het EU-Parlement zijn goedkeuring heeft gegeven, moeten in een tijdspanne van zeven jaar 99 procent van de douanetarieven en de non-tarifaire handelsbelemmeringen verdwijnen. Voor Europese bedrijven betekent dit een bevoorrechte toegang tot een dynamische economie van bijna 100 miljoen inwoners, met een groeiende middenklasse. Door deze deal krijgt Europa een tweede toegangspoort – na Singapore – tot Zuidoost-Azië.

Europarlementslid Geert Bourgeois (N-VA) noemt het akkoord een unieke kans om te onderstrepen dat de Europese Unie de ambitie heeft om een geopolitieke speler te worden. “Niet als een rijk dat regels oplegt, maar als een wereldmacht die multilateralisme verdedigt en zich verzet tegen protectionisme”, zo duidde hij het belang van het akkoord in Straatsburg. Hij is er van overtuigd dat het handelsakkoord en de toezichtsmechanismen die zijn voorzien, ertoe kunnen bijdragen dat de arbeidsomstandigheden en de mensenrechten in het Aziatische land verbeteren.

Ook Hilde Vautmans, die voor Open Vld in het EU-Parlement zit, noemt dit akkoord het juiste signaal, zowel naar andere Aziatische partners als naar de hele wereld. “Niet alleen zal het akkoord voor grote economische opportuniteiten zorgen voor consumenten en bedrijven in zowel Vietnam als de EU, het akkoord zal ook duurzaamheid promoten en sociale vooruitgang afdwingen via de bindende bepalingen rond arbeidsrechten en milieunormen die zijn opgenomen in akkoord. Het is nu aan ons om kort op de bal te spelen en om constructief onze economische relatie te benutten zodat Vietnam de bepalingen rond handel en duurzame ontwikkeling effectief nakomt en inspanningen levert om de mensenrechtensituatie te verbeteren”, stelt ook Vautmans.

Nochtans was er net om die reden heel wat tegenkanting tegen het akkoord. "Zeven jaar onderhandelen heeft bewezen dat Vietnam gewoon niet bereid is om inspanningen te doen op het vlak van mensenrechten. Integendeel, de situatie is verslechterd", poneerde Marie Arena (PS). Volgens Arena, die in het parlement de subcommissie mensenrechten voorzit, bevat het akkoord niet genoeg bindende drukkingsmiddelen.

Anderen hekelen dan weer de “grote spreidstand” van de EU als het gaat over klimaat. “Op ecologisch vlak beloont de deal een land dat aan illegale visserij en ontbossing doet”, zegt Saskia Bricmont van Ecolo. Volgens haar is er ook een hervorming van het Vietnamese strafrecht nodig om de vrijheid van vereniging en van meningsuiting en het functioneren van onafhankelijke vakbonden te garanderen. Om die reden ondernamen de groenen en uiterst links maandagavond nog een poging om de stemming van de agenda te halen, maar ze kregen te weinig steun.

Een Duitse sociaaldemocraat die geen heil zag in het wegstemmen van het vrijhandelsakkoord, formuleerde zijn vsie als volgt: “We hebben vandaag al kleren, schoenen, smartphones en tablets uit Vietnam. Ik wil dat er regels zijn, dat ze de normen op vlak van arbeidsrechten en chemische producten respecteren. Het niet ratificeren van het verdrag biedt Europa juist minder opties om hervormingen in het land te stimuleren.”

Voor Vietnam is België vandaag de zevende belangrijkste handelspartner binnen de EU. Vandaag exporteren 680 Belgische bedrijven naar het Aziatische land. Door het akkoord zullen ook voor veel landbouwproducten de importtarieven verdwijnen. Dat betekent potentieel goed nieuws voor de Belgische fruittelers. Sinds kort is het land immers een afzetmarkt geworden voor onze appelen en peren. En hoewel de afzet vandaag nog klein is, wordt verwacht dat die door het handelsakkoord verder kan groeien.

Bron: Eigen verslaggeving/Belga

Volg VILT ook via