nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.01.2016 Europa investeert 99,6 miljard euro in het platteland

De voorbije weken ging er in de Vlaamse provincies een golf van nieuwe plattelandsprojecten van start. Elders in Europa zijn de nieuwe programma’s voor plattelandsontwikkeling ook van start gegaan. Het Griekse plattelandsontwikkelingsprogramma was het laatste van in totaal 118 programma’s dat de zegen van Europa kreeg. Voor de periode 2014-2020 beschikken ze over een budget van 99,6 miljard euro. Daarbovenop komt 60,6 miljard euro aan cofinanciering uit nationale en regionale overheidsmiddelen of particuliere investeringen. Middelen die voor uiteenlopende doeleinden worden ingezet, bijvoorbeeld voor investeringssteun aan landbouw en internettoegang op het platteland.

Steun voor plattelandsontwikkeling vormt de tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Hiervoor ontvangen de lidstaten EU-middelen die zij nationaal of regionaal beheren door middel van gecofinancierde meerjarenprogramma's. In totaal zijn er voor de 28 lidstaten 118 programma’s, waarvoor een budget van 99,6 miljard euro is uitgetrokken. Door overdrachten van pijler I (inkomenssteun aan landbouw) naar pijler II is dit vier miljoen euro meer dan eerst aangekondigd.

De overwegend rurale gebieden maken 52 procent van het grondgebied van de EU uit en tellen 112,1 miljoen inwoners. Deze gebieden verschillen heel erg van elkaar en de problemen waarmee zij te maken hebben, zijn de weerspiegeling van zeer diverse omstandigheden. Daarom biedt de Commissie de lidstaten veel flexibiliteit om met plattelandssteun in te spelen op lokale behoeften.

De Poolse autoriteiten bijvoorbeeld hebben besloten een derde van de plattelandssteun te besteden aan de versterking van het concurrentievermogen. Hun programma zal aan ongeveer 200.000 landbouwbedrijven en meer dan 1.800 producentengroeperingen investeringssteun geven, met als doel duizenden banen te creëren. In vele regionale programma’s, zoals dat van Picardië of Basse-Normandie in Frankrijk, is steun voor de vestiging van jonge landbouwers opgenomen. Naar verwachting zullen 170.000 jonge starters in de landbouw een financieel duwtje in de rug krijgen in de periode 2014-2020.

Klimaatacties behoren tot de vaakst voorkomende projectprioriteiten in de nationale en regionale plattelandsontwikkelingsprogramma’s. Oostenrijk bijvoorbeeld heeft 71 procent van zijn steun toegewezen aan beter beheer van de natuurlijke hulpbronnen en aan de bevordering van klimaatvriendelijke landbouwpraktijken. Het is de bedoeling dat 83 procent van het Oostenrijkse landbouwareaal wordt beheerd in het kader van contracten die een grotere biodiversiteit bevorderen, en 75 procent in het kader van contracten om de waterkwaliteit te verbeteren. Verspreid over gans Europa wordt in een land- en bosbouwgebied zo groot als Duitsland de biodiversiteit beter beschermd.

Ook in het Ierse programma is de centrale prioriteit het herstel, de instandhouding en de versterking van de aan landbouw en bosbouw gerelateerde ecosystemen. Driekwart van de totale financiering voor Ierland gaat naar deze prioriteit. Plattelandsgebieden verbinden en de infrastructuur verbeteren is een belangrijke voorwaarde om een goede concurrentiepositie te kunnen innemen. In Italië zal het plattelandsbeleid van Calabrië tot de sociale inclusie en de economische ontwikkeling op het platteland bijdragen. Ongeveer 48 procent van de plattelandsbevolking krijgt een betere breedbandinfrastructuur. In gans Europa wordt in een betere toegang tot internet voorzien voor 18,6 miljoen plattelandsbewoners.

Meer info: Fact Sheet

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via