nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.09.2019 Extra focus op voorlichting tijdens Werktuigendagen

Meer dan 300 van de modernste land- en tuinbouwmachines demonstreren komend weekend hun kunnen op het 120 hectare grote terrein van de Werktuigendagen in Oudenaarde. “Met de slogan ‘Landbouw zit in ons DNA’ willen we iedereen duidelijk maken dat we allemaal afstammelingen zijn van landbouwers, ook al zijn er vandaag heel wat burgers en beleidsmakers die onze sector niet meer kennen”, zegt voorzitter Georges Van Keerberghen. Nog meer dan tijdens de vorige edities wil Werktuigendagen een extra focus leggen op voorlichting met maar liefst vijf themademonstraties.

Na 34 edities hoeven de Werktuigendagen natuurlijk niet veel voorstelling meer. Net geen 200 exposanten zullen naast de expressweg N60 in Oudenaarde zo’n 70.000 bezoekers vergasten op tal van demonstraties in akkerbouw, tuinbouw en groenbeheer. Naast een aantal vaste waarden zoals het oogsten van gewassen, inkuiltechnieken en bemesting, zijn de organisatoren er toch in geslaagd om een aantal nieuwigheden op het programma te zetten. “Met themademonstraties als onderwerken van maïsstro, getrokken spuittoestellen, onderhoud 1-meterstroken, mechanische onkruidbestrijding en irrigatie willen we een aantal actuele thema’s onder de aandacht brengen. Meer dan ooit willen de Werktuigendagen een brede voorlichtingsboodschap uitdragen”, aldus Van Keerberghen.

Twee jaar geleden was er al een eerste geslaagde demonstratie rond het inwerken van groenbemesters. Het inzaaien van groenbemesters is in de landbouwsector intussen een courante praktijk geworden. Er zijn immers meerdere redenen waarom ze worden ingezaaid: als vanggewas om reststikstof op te nemen, om erosie te voorkomen, om de bodemkwaliteit te verbeteren door aanvoer van organisch materiaal, enz. Ook vanuit de mest- en erosiewetgeving wordt sterk gehamerd op deze praktijk.

In het nieuwe mestactieplan worden bijkomend een aantal zeer strikte voorwaarden voor groenbemesters opgelegd, onder meer op vlak van uiterste inzaaidatum. “Hierdoor moeten groenbemesters worden ingezaaid na teelten waarbij het minder evident is om in te zaaien. Bovendien moet het vrij snel na de oogst gebeuren. Een degelijke mechanisatie om grotere massa’s oogstresten te verwerken, is dan ook een must”, zegt Tom Destoop, coördinator landbouw bij de Werktuigendagen. In dat kader zullen op zaterdag om 10 uur een tiental machines één voor één demonstreren hoe oogstresten van dorsmaïs efficiënt kunnen ondergewerkt worden.

Een tweede themademonstratie concentreert zich op getrokken spuittoestellen. “Vandaag staat er veel maatschappelijke druk op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Steeds meer middelen worden van de markt gehaald. Om te vermijden dat er steeds meer efficiënte middelen van de markt verdwijnen zonder dat er goede alternatieven zijn, moet de landbouwsector zich transparant opstellen en extra voorzichtig omgaan met de nog toegelaten producten. Bovendien zorgt een goed spuitbeeld, weinig overlap en een correcte dosering ook voor een gezonde teelt en een betere rendabiliteit op onze akkerbouwbedrijven”, meent Destoop.

Een goede spuit is echter een grote investering en dus is de aanschaf ervan een weloverwogen beslissing. In samenwerking met het PCLT zullen drie keer per dag demonstraties gehouden worden door zes fabrikanten van spuittoestellen. De aandacht zal daarbij gaan naar spoorvorming, het uit- en dichtklappen van de spuit, de spuitboomstabiliteit via een hobbelbaan, obstakelbeveiliging en sectie- en dopafsluiting. “Een goed, modern spuittoestel in combinatie met de nodige vakkennis vormen immers de sleutels tot een verantwoord een duurzaam fytogebruik”, meent Destoop.

Een derde geleide demonstratie focust op het onderhoud van één-meterstroken naast waterlopen. Sinds 2019 geldt immers een strikt bewerkings- of spuitverbod op deze stroken langs gecategoriseerde waterlopen. Deze teeltvrije zone moet echter onderhouden worden, want die onbeheerd laten, zou op termijn leiden tot ongewenste onkruidgroei. “Maaien is de enige oplossing om tot een propere rand met een stabiele vegetatie te komen”, legt Tom Destoop uit. “Voor veel landbouwers is dergelijk onderhoud nieuw. Zeker aangezien de strook maar één meter breed is en er dus op zoek moet gegaan worden naar aangepaste machines. Daarom willen we samen met Inagro geschikte machines laten demonstreren op de Werktuigendagen. Dit zal zowel zaterdag als zondag om 14u30 gebeuren.”

Op hetzelfde tijdstip zullen ook de demonstraties mechanische onkruidbestrijding doorgaan. De interesse vanuit de gangbare landbouwsector naar dit type van onkruidbestrijding is dan ook in opmars. Dat komt enerzijds doordat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen steeds meer onder druk komt te staan, maar ook omdat de technologie sterk geëvolueerd is waardoor er goede praktijkresultaten kunnen behaald worden. Bovendien heeft mechanische onkruidbestrijding ook andere voordelen, zoals verluchting van de bodem, betere wateropname door de grond en het tegengaan van erosie.

In het tuinbouwsegment zal heel wat aandacht gaan naar irrigatie. Tijdens de Werktuigendagen worden vier geleide rondgangen georganiseerd waarbij duurzaam en efficiënt omgaan met water de rode draad vormt. Verschillende aspecten van irrigatie komen dan ook aan bod: waterbeschikbaarheid, vernieuwde beregeningstechnieken, bepaling van het tijdstip en dosering, kostprijs van beregenen, enz. Ook gaat er speciale aandacht naar druppelirrigatie. Bij deze vorm van precisielandbouw tracht men te besparen op watergebruik door op het juiste moment de juiste hoeveelheid water dicht bij de plantenwortels te brengen. Bijkomend voordeel is dat de kans op schimmelziekten geringer wordt en dat de bodemtemperatuur verlaagt.

Naast deze voorlichtingsaspecten heeft de Werktuigendagen ook aandacht voor meer recreatieve aspecten. Zo vindt er opnieuw een tentoonstelling plaats van oldtimertractoren en worden ook andere oude landbouwmachines gedemonstreerd. Op zondag gaat ook het Belgisch Oldtimer Ploegkampioenschap door. Liefhebbers van koeien kunnen op zaterdag terecht op de Provinciale Fokveedag met onder meer kampioenschappen voor zwartbonte en roodbonte Holsteins.

Ook de sector Park & Tuin komt aan zijn trekken op de Werktuigendagen. Verspreid over het terrein wordt klein en groot materiaal getoond en gedemonstreerd. Blikvanger in dit gedeelte wordt het Benelux-kampioenschap en European Trophy van Stihl Timbersports. De wereldtop in houthakken neemt het tijdens een spannende wedstrijd tegen elkaar op. In zes zaag- en bijldisciplines moeten de houthakkers onder elkaar uitmaken wie de meest optimale combinatie van techniek, kracht en precisie in zich heeft.

Meer informatie: Werktuigendagen 2019 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via