nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.07.2017 FAVV bewaakt naast voedselveiligheid ook diergezondheid

Tijdens de voorstelling van het activiteitenverslag van het Voedselagentschap merkte bestuurder Herman Diricks op dat de terugval in de barometerresultaten voor voedselveiligheid en diergezondheid op weinig meer wijst dan het bereiken van het plafond. De lichte achteruitgang van de diergezondheidsbarometer (-0,8%) schrijft het FAVV toe aan de verhoogde aanwezigheid van antibioticaresistente E.coli-kiemen in de veestapel, de verhoogde sterfte bij kleine herkauwers en de meldingen van abortus bij runderen. Dierenwelzijn viel weg als indicator omdat het sinds kort tot de bevoegdheden van de gewesten behoort.

Ondanks een lichte daling in 2016 vertoont de barometer diergezondheid sinds 2007 een algemeen positieve evolutie. Vorig jaar werd hij negatief beïnvloed door antibioticaresistente E.coli-kiemen, meer sterfte bij kleine herkauwers en meer meldingen van abortus bij rundvee. Ook beschikten minder veebedrijven over een gevalideerd autocontrolesysteem en scoorden inspecties op vlak van traceerbaarheid voor het vijfde jaar op rij iets minder goed. Daar tegenover staat dat het aantal meldingen van aangifteplichtige dierziekten steeg, hetgeen in positieve zin wijst op een verhoogde waakzaamheid.

België is officieel vrij van verschillende schadelijke dierziekten zoals runderbrucellose, mond-en-klauwzeer, klassieke varkenspest en blauwtong. Voor de handel in dierlijke producten is het belangrijk om vrij te blijven van deze ziekten. Zo ondervindt de export van pluimveeproducten (o.a. vlees en broedeieren) momenteel hinder van het verlies van de vrije status wat betreft vogelgriep. Vanwege de vaststelling van vogelgriep bij twee professionele pluimveehandelaars paste de Werelddiergezondheidsorganisatie het Belgische statuut aan, wat ten vroegste over drie maanden weer herzien kan worden. In tussentijd kan er bijvoorbeeld geen kilo kip meer verkocht worden in Zuid-Afrika, tot voor kort één van onze belangrijkste exportbestemmingen.

Het sanitaire beleid van het Voedselagentschap is erop gericht om België vrij te houden van zoveel mogelijk dierziekten. Daarom voorziet het agentschap onder meer in de systematische analyse van abortus bij rundvee en kleine herkauwers, bloedanalyses bij import van rundvee uit landen die niet officieel vrij zijn van bepaalde ziekten en de monitoring van nieuwe dierziekten die opduiken. Een belangrijk deel van het gezondheidstoezicht in de veehouderij vertrouwt het FAVV toe aan het nationaal referentielaboratorium CODA en aan de gewestelijke verenigingen DGZ en ARSIA. Zij ontfermen zich onder meer over de identificatie en registratie van dieren en over de gerichte bewaking van dierziektes.

Van begin 2013 is het geleden dat er in ons land nog een haard van runderbrucellose was. Het bewakingsprogramma voorziet een verplicht onderzoek bij verwerpingen en onderzoeken op basis van een risicoanalyse (b.v. import uit landen die niet vrij zijn van de ziekte of veebedrijven waar op jaarbasis geen enkel geval van verwerping onderzocht werd). In 2016 waren alle resultaten van de halfjaarlijkse screening van de melk van melkveebedrijven gunstig. Datzelfde jaar werden 10.209 verwerpingen bij koeien onderzocht, waarbij geen enkele keer brucellose ontdekt werd maar wel andere ziekteverwekkers zoals neospora, BVD, Q-koorts en salmonella.

Van rundertuberculose is België nog tien jaar langer vrij, wat betekent dat de ziekte zich op jaarbasis bij minder dan 0,1 procent van alle rundveebedrijven mag voordoen. Vorig jaar waren er twee haarden, wat leidde tot de blokkering van enkele tientallen veebedrijven waarmee er diercontacten waren.

Meer info: activiteitenverslag FAVV

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Rita Van Beirendonck

Volg VILT ook via