nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.08.2019 Fragiele verbetering van landbouwersvertrouwen in EU

Zoals het Departement Landbouw en Visserij peilt naar het ondernemersvertrouwen in de Vlaamse land- en tuinbouw gebeurt dat ook in de rest van Europa. Halfjaarlijks zorgt Copa-Cogeca voor een globaal overzicht op Europees niveau. De boerenkoepel legde de resultaten samen van enquêtes in tien lidstaten en meldt een conjunctuursverbetering in de eerste jaarhelft. Op het moment van de bevraging verkeerden de landbouwers nog in het ongewisse over de handelsdeal met de Mercosur-landen. Ook de hittegolf kwam pas later zodat er bij dat positieve sentiment al meteen twee belangrijke kanttekeningen horen.

Een meerderheid van de landbouwers in Europa ervoer een verbetering van de economische situatie in de eerste helft van 2019. Ook hun verwachtingen voor de toekomst ogen positiever dan vorig jaar. Boerenkoepel Copa-Cogeca assembleerde de halfjaarlijkse bevraging bij ruim 8.000 landbouwers in tien lidstaten: Frankrijk, Duitsland, België, Nederland, Zweden, Italië, Hongarije, Roemenië, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Bij een resultaat van 100 zouden landbouwers unaniem optimistisch zijn. De index levert een score van +4 op. Tijdens de tweede bevraging voor 2018 hielden optimisten en pessimisten elkaar in evenwicht (index 0).

Na een voor veel landbouwers moeilijk jaar leek de hemel in 2019 op te klaren. Copa-Cogeca is voorzichtig met grote conclusies te verbinden aan de conjunctuursverbetering want na de bevraging overkwam de landbouwsector nieuw onheil: de droogte die in veel lidstaten een productiedaling in de veehouderij veroorzaakte en grote schade aan landbouwgewassen, alsook het nieuws dat de EU en het Zuid-Amerikaanse handelsblok Mercosur een akkoord vonden dat weinig perspectief biedt voor landbouw.

Toen de Mercosur-deal en de grote opbrengstderving door de hittegolf er nog zaten aan te komen, waren de marktprijzen en de weersomstandigheden de twee vaakst gehoorde bezorgdheden van landbouwers. Naargelang de lidstaat maken landbouwers meer (Hongarije en Italië) of minder (Duitsland) gewag van belemmeringen. In eigen regio worden geen onoverkomelijke problemen gesignaleerd, maar zegt wel driekwart van de landbouwers dat ze geremd worden in hun bedrijfsvoering. Bij ons zijn het weer en geldperikelen de vaakst gehoorde klachten. De Franse boeren, die bekend staan voor een hevige straatprotesten, geven aan dat ze zich beter begrepen voelen door de overheid.

De algemene index verhult verschillen tussen lidstaten, maar evengoed tussen deelsectoren. In Vlaanderen bijvoorbeeld kreeg de varkenshouderij opnieuw ademruimte na de prijsval als gevolg van de Afrikaanse varkenspest. Met de fruitsector ging het daarentegen van kwaad naar erger.

Voor de tweede jaarhelft verwacht Copa-Cogeca dat de Mercosur-deal en de Brexit het ondernemersvertrouwen zullen ondergraven. Ook de onzekerheid rond de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het voor landbouw beschikbare EU-budget zullen naar verwachting wegen op het gemoed van landbouwers.

Meer info: Copa-Cogeca 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via