nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

23.07.2019 Fytosector pakt samen met overheid probleemstoffen aan

In het oppervlaktewater in ons land worden nog te vaak werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen in concentraties die de toetsingswaarden overschrijden. De federale en regionale overheden én de industrie van gewasbeschermingsmiddelen gaan samenwerken om dit probleem structureel aan te pakken. Zij hebben een charter opgesteld dat een aantal afspraken vastlegt. Jaarlijks zullen een drietal actieve stoffen worden aangeduid die de milieunorm het vaakst of het hoogst overschrijden. Vervolgens is het aan de bedrijven die deze gewasbeschermingsmiddelen op de markt brengen om een emissiereductieplan op te stellen.

Vlaanderen, Wallonië en Brussel controleren de waterkwaliteit in hun waterlopen. Zij screenen onder meer de acute en chronische aanwezigheden van gewasbeschermingsmiddelen. Om het milieu te sparen en om te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water, moeten de nu gemeten concentraties worden verminderd. De verschillende overheden en Phytofar, de vereniging van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie, hebben een charter opgesteld om samen de overschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater tot een minimum te herleiden.

Eerst en vooral worden er jaarlijks, op basis van de beschikbare en met de industrie gedeelde monitoringsgegevens, een aantal prioritaire stoffen vastgelegd: stoffen die de milieunorm in het oppervlaktewater het vaakst of het hoogst overschrijden. Het gaat dus enkel om stoffen die reeds door de gewestelijke overheden opgevolgd worden. Jaarlijks zullen er drie geselecteerd worden. Voor 2019 gaat het om de stoffen diflufenican, chloortoluron en MCPA, en als reservestof metalochloor. Bij de selectie is gekeken naar graad en frequentie van normoverschrijding, de locatie(s), de historiek van de markttoelating en, voor zover bekend, het toekomstperspectief van die stof.

De firma’s die deze stoffen op de markt brengen, stellen voor de geselecteerde probleemstoffen een emissiereductieplan op. In een persbericht geeft Phytofar meer details over het plan van aanpak: “Eerst wordt een grondige analyse gemaakt van de wijzen waarop de stoffen in het water terechtkomen. Dan worden, waar nodig, maatregelen voorgesteld om de aanwezigheid van de producten in het oppervlaktewater te verminderen. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn: het aanscherpen van de markttoelating, maatregelen naar gebruik toe of initiatieven om naleving en spuitgewoonten van landbouwers bij te sturen. Om draagvlak te creëren bij de gebruikers zullen landbouworganisaties en vertegenwoordigers van fytodistributie en voorlichting betrokken worden bij het definiëren van de maatregelen.

Na invoering van het plan wordt de invloed van de maatregelen op de waterkwaliteit opgevolgd door de autoriteiten. Ook de maatregelen zelf worden jaarlijks geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd, om zo snel mogelijk tot een reductie van de geselecteerde probleemstoffen in het oppervlaktewater te komen. Dit initiatief van de federale overheid (FOD Volksgezondheid), de regionale overheden (Vlaams, Waals en Brussels gewest) en de industrie wordt door alle partners verwelkomd. “De proactieve samenwerking tussen bedrijven en overheid en de transparante werkwijze zijn belangrijk”, schrijft Phytofar in zijn persbericht, “en zorgt voor vertrouwen. Enkel zo kunnen overheid en industrie ervoor zorgen dat het milieu beschermd wordt en dat gewasbeschermingsmiddelen hun taak doen, daar waar nodig: op het veld, en niet in het water!”

Phytofar stelt het charter beschikbaar op zijn website

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Phytofar

Volg VILT ook via