nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.08.2019 Geen sprake van landbouw in startnota Vlaamse regering

Na 2,5 maanden stilte lijkt er nu dan toch vooruitgang te zitten in de Vlaamse regeringsvorming. N-VA, Open Vld en CD&V hebben te kennen gegeven dat ze samen werk willen maken van een nieuwe Vlaamse regering. N-VA heeft in dat kader een inhoudelijke nota opgesteld die kan dienen als start voor de onderhandelingen. Hoewel het woord landbouw in de nota niet voorkomt, staan er wel heel wat zaken die de sector direct of indirect beïnvloeden: klimaat, bijkomende natuur, zwerfvuil, bouwshift in plaats van betonstop, enz. We zetten ze voor u op een rijtje.

Op economisch vlak spreekt de nota de ambitie uit om op vijf jaar tijd 120.000 extra jobs te creëren. Vlaanderen moet daarvoor de wereldreferentie worden inzake innovatie, digitale transformatie en technologie. Daarvoor moeten Vlaamse bedrijven maximaal kansen krijgen om door te groeien tot Europese topspelers. De startnota meent ook dat Vlaanderen zijn vleugels meer moet uitslaan in Europa en de wereld. Daarvoor wordt ingezet op economische diplomatie en ook het economische netwerkt van Flanders Investment & Trade (FIT) moet verder worden uitgebreid.

De nota spreekt ook over de grote uitdagingen die ons te wachten staan op vlak van klimaat en leefmilieu, maar nieuwe klimaatambities worden niet uitgesproken. In de eerste plaats wordt opgemerkt dat de klimaatverandering enkel kan aangepakt worden door wereldwijde actie. Voor Vlaanderen wordt niet gestreefd naar nieuwe ambitieuzere doelstellingen, wel naar “het effectief realiseren van de aangegane engagementen en het versnellen van de innovatie die daartoe de sleutel vormt”. Vlaanderen werkt volgens de startnota al aan de omslag naar een koolstofarme samenleving met duurzame economische groei. Er moet wel bijkomend ingezet worden op het maatschappelijke draagvlak voor deze transitie.

Daarnaast moet de Vlaamse regering alles in het werk stellen om tegen 2027 de waterkwaliteitsdoelstellingen te behalen. Hoe dit moet gebeuren, wordt evenwel niet verduidelijkt. Wel zal Vlaanderen de ambitie hebben om Europese koploper te worden in waterstof en zal er ingezet worden op een 100 procent circulaire economie. Tegen droogte en wateroverlast zal gestreden worden en met onder meer investering in kustverdediging wil men werken aan klimaatadaptatie. Zwerfvuil moet aangepakt worden door te zorgen dat de verpakkingssector zijn engagementen daadwerkelijk aanpakt. Van statiegeld is geen sprake in de nota. Over dierenwelzijn wordt enkel gezegd dat Vlaanderen "het voortouw blijft nemen".

Op vlak van natuur is er sprake dat 20.000 hectare bijkomend onder effectief natuurbeheer moet worden gebracht en tegen 2030 moet er 10.000 hectare bijkomend bos gerealiseerd zijn. Vier nationale parken zullen opgericht worden in Vlaanderen en er moet eenheid komen van beheer en territoriale verbindingen moeten gecreëerd worden.

De nota engageert zich ook om werk te maken van een ruimtelijke omslag. Van een betonstop is niet langer sprake, wel van een bouwshift: de open ruimte moet maximaal gevrijwaard worden en er moeten kansen gecreëerd worden op goed gelegen plaatsen waar het aangenaam wonen en werken is. Er wordt daarbij gekozen voor kernversterking en kwalitatieve verdichtingen. Om de maatschappelijke aanvaarding van de bouwshift te vergroten, wil de toekomstige Vlaamse regering alle publieke en private belanghebbenden via een Staten-Generaal betrekken bij deze ruimtelijke omslag.

Op Europees vlak wil de N-VA-nota dat de Europese Unie zich moet focussen op de bevoegdheden waar ze echt een meerwaarde kan bieden: promotie van internationale handel, de verdieping van de interne markt, de strijd tegen sociale dumping en goedkope afzet van producten van buiten de EU. “In de Europese begroting pleiten we voor een budgetverschuiving in plaats van een verhoging”, luidt het. Dat kan impliceren dat de grootste uitgavenpost van Europa, landbouw, minder budget dient te ontvangen. Daarnaast wordt ook gesproken over de brexit: de Vlaamse overheid moet bedrijven helpen om zich maximaal voor te bereiden op alle mogelijke brexitscenario’s en samen met de EU moet gezocht worden naar bijkomende afzetmarkten door resoluut de kaart te trekken van vrije en eerlijke internationale handelsakkoorden.

De nota ziet de Vlaamse overheid als een slanke en performante overheid die niet betuttelt, maar juist onnodige administratieve lasten vermijdt. Soepelere vergunningsprocedures worden in dat kader bijvoorbeeld naar voor geschoven. Hoewel landbouw niet expliciet wordt vernoemd, stelt de starttekst van N-VA dat “de effectiviteit van subsidies voortaan nog sterker zal beoordeeld worden op basis van behaalde resultaten en niet op basis van procedures”. Die performante overheid moet er ook komen door gemeenten te laten fusioneren opdat ze efficiënter en slagkrachtiger kunnen besturen. “Als er sterke en lokale overheden bestaan, kunnen de provinciebesturen vanaf 2024 ophouden te bestaan”, klinkt het nog.

Meer informatie: Startnota N-VA

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via