nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.01.2016 Gefaseerd omschakelen naar biomelkveehouderij mogelijk

Voortaan wordt het mogelijk om als gangbare melkveehouder gefaseerd om te schakelen naar bio, waardoor de omschakeling van de plantaardige teelten en het melkvee niet gelijktijdig moet gebeuren. Dat heeft Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege beslist. De maatregel moet de omschakeling makkelijker maken en de drempel verlagen voor gangbare melkveehouders. “De biologische zuivelmarkt heeft een sterk groeipotentieel”, aldus minister Schauvliege.

In tegenstelling tot de gangbare melkveehouders hebben biologische melkveehouders de voorbije maanden steevast een behoorlijke prijs voor hun melk gekregen. De omschakeling naar biologische productie biedt met andere woorden opportuniteiten, al vertaalt zich dat niet meteen in een massale omschakeling. Nochtans blijft de vraag naar biologische zuivel in Vlaanderen toenemen en is de vraag significant groter dan de lokale productie.

Wanneer een hele productie-eenheid, dat wil zeggen teelten en vee, gelijktijdig omgeschakeld wordt naar biologische productie, voorziet de Europese regelgeving een totale gecombineerde omschakelingsperiode van 24 maanden. Vanuit de praktijk is het echter wenselijk dat de omschakeling van de plantaardige teelten en het melkvee niet steeds gelijktijdig wordt opgestart. Daarom wordt ook in de ons omringende landen een gefaseerde omschakeling toegepast, waarbij een kortere periode dan 24 maanden voor de omschakeling van de melk wordt toegestaan.

Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege heeft nu beslist om de gefaseerde omschakeling ook in de Vlaamse melkveehouderij toe te passen. Concreet wil dat zeggen dat bij gefaseerde omschakeling naar biomelk de landbouwer start met de omschakeling van de plantaardige productie en ten vroegste 12 maanden later start met het melkvee, idealiter vanaf 1 mei. Wanneer voldaan wordt aan een aantal voorwaarden op het gebied van het veevoeder, kan de melk na een verkorte omschakelingstermijn van 6 maanden als biologische melk op de markt gebracht worden.

“Uit de visiedagen over de toekomst van de Vlaamse melkveehouderij die ik vorig jaar organiseerde, bleek dat de biologische zuivelmarkt een sterk groeipotentieel heeft”, aldus Schauvliege. “De productie van biomelk in Vlaanderen is veel kleiner dan de vraag. Een hinderpaal voor de landbouwers die de omschakeling naar bio overwegen, is de lange omschakelingsperiode. In die periode wordt de bioboer met de extra onkosten van de biologische productiewijze geconfronteerd, terwijl hij zijn producten tot het einde van die periode nog steeds als gangbare melk op de markt moet brengen. Met deze aanpassing kan de omschakeling naar bio voortaan gefaseerd verlopen. Dit biedt kansen voor de landbouw, voor de zuivelindustrie en voor de consument.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via