nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.01.2019 Generieke bestrijding van kraaiachtigen kan niet meer

Met een recent arrest maakt de Raad van State komaf met de generieke bestrijdingsregeling van kraai, kauw, ekster, gaai, spreeuw en brandgans – de kraaiachtigen. De Raad vernietigt daarmee een besluit van de Vlaamse regering uit 2016 waarmee belangrijke wijzigingen aan het Soortenbesluit werden aangebracht. Het betrof onder meer enkele versoepelingen om de beschermde soorten te kunnen bestrijden. Vogelbescherming Vlaanderen trok toen naar de Raad van State omdat de organisatie vond dat de bestaande regels in strijd waren met de Europese Vogelrichtlijn uit 1979. “Het hoogste administratieve rechtscollege van België geeft onze vereniging nu gelijk”, laat de natuurorganisatie weten.

In 2016 keurde de Vlaamse regering wijzigingen goed aan het Soortenbesluit, de wettelijke basis van de bescherming van wilde dier- en plantensoorten in Vlaanderen. In Vlaanderen zijn bepaalde soorten zoals de bever, de egel en alle vleermuizen wettelijk beschermd. Ook alle inheemse vogelsoorten zijn beschermd. Ze mogen niet gedood worden en hun rustplaatsen mogen niet verstoord worden. Onder bepaalde voorwaarden, zoals om schade te voorkomen of in het kader van de volksgezondheid, kan de Vlaamse overheid een afwijking op dit verbod toestaan.

Sinds 2009 bestaat er al een speciale afwijkingsprocedure voor de bestrijding van een handvol vogelsoorten, waaronder spreeuwen en kauwen. Sindsdien kunnen de vogels gedood worden na een melding aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Geen antwoord 48 uur na de melding betekent toestemming. “Een te vrijblijvende afwijkingsprocedure”, vond Vogelbescherming Vlaanderen, “en de Vlaamse regering heeft ze nu nog versoepeld.”

Vogelbescherming Vlaanderen trok naar de Raad van State om het besluit aan te vechten. De organisatie krijgt nu gelijk. “De belangrijkste reden tot vernietiging is het feit dat het over een stilzwijgende goedkeuring gaat, terwijl de Vogelrichtlijn eigenlijk oplegt dat de afwijking een uitzonderingsregeling moet zijn”, aldus Vogelbescherming Vlaanderen. “Elke afwijking moet bijgevolg zorgvuldig worden afgewogen en gemotiveerd. Tot nu gold er een omgekeerde redenering: alles wordt toegestaan en enkel bij gemotiveerde beslissing kon het Agentschap Natuur en Bos de aangemelde bestrijding beperken of verbieden.”

Onder de vernietigde regels valt ook het gebruik van trechtervallen en Larsenkooien om kraaiachtigen te vangen en te doden. “Vanaf nu mogen deze tuigen niet langer gebruikt worden om eksters, kraaien, kauwen en gaaien te verdelgen”, laat Vogelbescherming Vlaanderen weten. De organisatie is ook tevreden dat ‘bijvangsten’ nu tot het verleden zullen behoren. “Roofvogels zoals buizerds, en soms ook haviken, zijn vaak ongelukkige bijvangsten van dergelijke vangtuigen. Maar ook nieuwsgierige egels en marters konden ongewild in een kooi terecht komen. Dit is nu verleden tijd. Wij gaan ervan uit dat bevoegd minister Joke Schauvliege, onder druk van de jacht- en landbouwsector, heel snel een nieuwe regeling zal invoeren”, besluit Vogelbescherming Vlaanderen.

"De Raad van State heeft een besluit vernietigd dat de Vlaamse regering in de zomer van 2016 had genomen en dat het onder andere mogelijk maakte om overlast door spreeuwen te bestrijden na een melding aan het Agentschap voor Natuur en Bos", reageert het kabinet van minister Schauvliege. "De deskundigen van ANB onderzoeken momenteel de draagwijdte van deze vernietiging door de Raad. Op het eerste gezicht lijkt de bescherming van deze vogelsoorten voortaan te worden geregeld door het Soortenbesluit uit mei 2009."

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via