nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

23.07.2018 Gevolgen droogte kunnen steunmaatregelen beïnvloeden

Door de droge weersomstandigheden van de laatste weken wordt het voor sommige landbouwers moeilijk om de voorwaarden van hun agromilieuverbintenissen en beheerovereenkomsten na te leven, zeker als de droogte blijft aanhouden. “Landbouwers hebben heel wat vragen over de mogelijke gevolgen voor de diverse steunmaatregelen”, laat het Departement Landbouw en Visserij weten. Samen met de Vlaamse Landmaatschappij verduidelijken ze wat er van de landbouwers verwacht wordt.

Door de droogte van de afgelopen weken hebben heel wat landbouwers vragen over de gevolgen voor hun steunmaatregelen. Het Departement Landbouw en Visserij en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) willen daarom landbouwers informeren over wat van hen verwacht wordt. Als bijvoorbeeld door de droge weersomstandigheden de teelt van de vlinderbloemigen mislukt is, of wanneer de mechanische onkruidbestrijding niet kan worden toegepast, mag de teeltcode behouden blijven in de aangifte.

“Het begrazen van percelen met grasklaver is niet aan te raden gezien de vele contra-indicaties, zoals negatieve invloed van begrazing op de aanwezigheid van klavers in de erop volgende maanden”, aldus het Departement Landbouw en Vissererij. “Wanneer een landbouwer toch de noodzaak heeft om zijn VLI-percelen te laten begrazen voor 15 augustus, moet ook hier in de verzamelaanvraag de bijkomende bestemming ‘VLI’ voor de betrokken percelen geschrapt worden. Deze administratieve aanpassing gebeurt ook zo snel mogelijk en zeker vóór aanvang van de begrazing.”

Naast de administratieve aanpassing moet een landbouwer ook aan zijn buitendienst melden dat hij zijn verbintenisvoorwaarden niet kon naleven door de droge weersomstandigheden. Om de administratieve overlast te beperken, moet dit niet gestaafd worden met een bewijs. Omdat de maatregel niet werd uitgevoerd, zal ook geen premie uitbetaald worden voor deze percelen.

“De agromilieuverbintenis wordt wel behouden en zal niet stopgezet worden als de landbouwer meldt dat hij zijn verbintenis niet kon nakomen wegens de weersomstandigheden”, laat het departement weten. “Er zal voor deze gevallen ook geen sanctie worden toegekend indien, door het verwijderen van de bijkomende bestemming, de aangegeven oppervlakte kleiner zou zijn dan de verbintenisoppervlakte.” Als daarentegen de bijkomende bestemming niet werd verwijderd uit de verzamelaanvraag en inbreuken worden vastgesteld bij een eventuele controle ter plaatse, zal de sanctieregelgeving worden toegepast.

“Landbouwers met een lopende beheerovereenkomst werden in het voorjaar door VLM geïnformeerd over wat ze kunnen doen als er zich problemen voordoen bij het naleven van de beheervoorwaarden, bijvoorbeeld bij de inzaai of de opkomst van gras- of bloemenstroken en faunavoedselgewassen”, klinkt het. Deze problemen konden schriftelijk gemeld worden tot 1 juli. “Landbouwers die vragen hebben over hun beheerovereenkomsten en het naleven van bepaalde beheervoorwaarden, kunnen steeds de VLM of hun bedrijfsplanner contacteren. De VLM kan afhankelijk van het geval uitzonderlijk een aantal afwijkingen op het voorgeschreven beheer toestaan.”

Voor meer gedetailleerde informatie kan u hier terecht.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via