nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.06.2018 Gezondheidstoestand van de Noordzee licht verbeterd

De toestand van de natuur in de Noordzee is licht verbeterd in vergelijking met enkele jaren geleden, maar nog steeds zorgwekkend. Dat blijkt uit het nieuwe rapport over de ecologische staat van de Noordzee. Vermesting, verstoring van de zeebodem en afval blijven probleempunten, maar het visbestand gaat er op vooruit en het aantal met olie besmeurde vogels daalde sterk. Die conclusies worden nu meegenomen in de Kaderrichtlijn Mariene Strategie.

Voor de nieuwe kaderrichtlijn onderzochten het BMM (Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee) en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu verschillende aspecten van de ecologische staat van de zee. Zo werd onder meer de verontreiniging, de verstoring van de zeebodem en de mariene biodiversiteit onderzocht.

Algemeen genomen vertoont de gezondheidstoestand van het Belgische deel van de Noordzee een licht positieve trend. Op vlak van visbestand heeft de helft van de commerciële vissoorten een goede status bereikt en de andere helft evolueert positief. Ook het aantal met olie besmeurde vogels is sterk gedaald, doordat er zo goed als geen illegale olielozingen meer gebeuren. Het BMM zet daarvoor zelf een vliegtuig in voor luchttoezicht en dat lijkt te renderen.

Er is echt wel nog een probleem met de vermesting van het water, maar verschillende vervuilende stoffen vertonen een dalende trend, al blijft opvolging noodzakelijk. Het opvolgen van koper bijvoorbeeld, dat opnieuw veel wordt gebruikt in beschermingsverf voor schepen.

Nog een negatief puntje is de verstoring van de zeebodem, vooral door het gebruik van boomkorvisserij waardoor de bodem één tot vier keer per jaar wordt omgeploegd. De visserij investeerde de voorbije jaren echter fors om de bodem zo weinig mogelijk te verstoren. “Typische soorten die gebonden zijn aan grindbedden zoals bijvoorbeeld het koraal Dodemansduin worden zoveel verstoord door bodem beroerende activiteiten zoals visserij en zandwinning”, klinkt het bij Natuurpunt.

Ook afval blijft een pijnpunt. Uit afvalonderzoek in de kustzone kon afgeleid worden dat meer dan 90 procent van het afval uit plastic bestaat. Vooral zeevogels zijn daar de dupe van. Of er ook meer afval op de bodem lag, kon niet vastgesteld worden. Uit het rapport blijkt ook dat verder onderzoek nodig is.

Die conclusies worden nu meegenomen in de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Het doel van zo'n mariene strategie is om uiterlijk in 2020 een "goede milieutoestand" voor alle Europese zeeën te bereiken en onderhouden. Dit houdt in: zorgen voor de bescherming en instandhouding van het marien milieu, het voorkomen van verslechtering en indien mogelijk een herstel van de verstoorde ecosystemen. Voor het Belgische deel van de Noordzee is dat alleszins nog niet geval.

Bron: Belga

Volg VILT ook via