nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.11.2018 GLB-voorstel van Hogan charmeert de EU-Rekenkamer niet

De hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is niet geschikt om milieuvraagstukken aan te pakken en overtuigt evenmin inzake ondersteuning van het landbouwinkomen. Dat zegt de Europese Rekenkamer in een advies over de plannen van EU-commissaris Phil Hogan. De auditeurs zien dat het GLB-voorstel onderdelen bevat die bedoeld zijn om klimaat- en milieudoelstellingen te realiseren, “maar die doelstellingen zijn niet duidelijk omschreven en niet omgezet in kwantificeerbare streefdoelen”. Waar moeit de Rekenkamer zich mee, vraagt Boerenbond zich luidop af in zijn ledenblad.

Toen de Europese Commissie haar voorstel voor het nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) na 2020 publiceerde, benadrukte ze dat milieu- en klimaatdoelstellingen nog belangrijker worden. De Europese Rekenkamer nam er het wetsvoorstel bij, vond de instrumenten die daaraan moeten bijdragen daarin terug maar is niet overtuigd. “Het blijft onduidelijk hoe een groener GLB kan worden beoordeeld of gemeten. Bovendien overschat de Europese Commissie de effecten van het beleid op het vlak van het klimaat.”

Het nieuwe beleid lijkt naar verluidt veel op het bestaande beleid. De directe betalingen blijven bijvoorbeeld voor een groot deel intact. Als referentie voor de inkomenssteun zal Europa in de toekomst nog steeds uitgaan van het aantal hectaren grond. Dat is volgens de Rekenkamer niet de meest doelmatige manier om het landbouwinkomen te ondersteunen. Het houdt namelijk geen rekening met de economische conjunctuur. Deelsectoren die de voorbije decennia verstoken bleven van inkomenssteun (b.v. fruitteelt en varkenshouderij) zullen ook in de toekomst hun eigen boontjes moeten doppen. Evenmin is een hectarepremie een goed instrument om milieuvraagstukken aan te pakken.

De Europese Rekenkamer juicht wel toe dat meer nadruk wordt gelegd op te leveren prestaties. Maar het is niet goed geregeld hoe die prestaties worden gemeten. Het voorstel om een deel van het beleid over te laten aan lidstaten met eigen nationale plannen, zal de effectiviteit waarschijnlijk niet ten goede komen, denkt de Rekenkamer. En controle op uitgaven wordt alleen maar lastiger. Het zou goed kunnen dat de Europese Commissie in het nieuwe beleid niet meer goed kan verantwoorden hoe en waaraan het geld is uitgegeven en wat de effecten daarvan zijn. De auditeurs zijn van mening dat een robuust extern controlesysteem ontbreekt.

Het kritische verslag van de Europese Rekenkamer is Boerenbond niet ontgaan. Ledenblad Boer&Tuinder onderstreept het belang van de Rekenkamer in een parlementaire democratie. Tegelijk lijkt de organisatie er moeite mee te hebben dat de auditeurs – die cijferaars en geen beleidsmakers zijn, nvdr. – zich inhoudelijk sterk gaan moeien met de hervorming van het Europees landbouwbeleid. “De Europese Commissie was niet blij met de opmerkingen over het GLB na 2020, omdat de Rekenkamer onmogelijk nu al kan weten of het nieuwe uitvoeringsmodel zijn ‘groene’ doel zal voor bijschieten of niet. In de nieuwe regeling worden de groene keuzes voor de rechtstreekse inkomenssteun en hun controles bij de lidstaten gelegd.”

Natuurpunt kan zich wel vinden in de kritische lezing van het GLB-voorstel door de Europese Rekenkamer. “Op dit eigenste moment zijn verschillende Europarlementsleden en landbouwministers van diverse lidstaten bezig met het ongegeneerd verder uitbenen van de zwakke punten die door de Europese auditeurs blootgelegd zijn. Samen met onze koepelorganisatie BirdLife vinden we dat stuitend”, zegt beleidsmedewerker Freek Verdonckt. “Het verslag van de Rekenkamer toont één ding aan, namelijk dat de onderbouwde kritiek op de geplande hervorming van het landbouwbeleid toeneemt en steeds luider klinkt. Niet alleen ngo's laten van zich horen, ook diverse wetenschappers en de Europese jagerskoepel (FACE) roeren zich.”

Bron: eigen verslaggeving / Boer&Tuinder

Beeld: Loonwerk Defour

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via