nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.12.2018 Gouverneur Decaluwé wil klimaatrobuust watersysteem

Bij de eedaflegging van de West-Vlaamse Provincieraad heeft gouverneur Carl Decaluwé gepleit voor een “klimaatrobuust watersysteem”. Volgens de gouverneur zijn veel Vlamingen zich bewust van wateroverlast, “maar minder gekend is het feit dat Vlaanderen waterschaars is en dat er perioden van watertekort dreigen”, vertelt hij. “Aan de basis van beide problemen ligt deels dezelfde oorzaak: de mens die de watercyclus verstoort.”

Na de droogte van 2017, die in het bijzonder West-Vlaanderen hard trof, werd in de kustprovincie al een droogteplan uitgewerkt. Desondanks is volgens Decaluwé de sense of urgency rond waterbevoorrading nog steeds niet voldoende aanwezig, hoewel die er wel al lang is rond wateroverlast. Nochtans is er in Vlaanderen per persoon weinig water beschikbaar in vergelijking met andere landen en stijgt de kans op watertekorten. De gouverneur pleit dan ook voor een vergroting van de veerkracht en klimaatrobuustheid van het waterlandschap. “We moeten water sparen in tijden van overvloed, de grondwatervoorraden beschermen en verspilling vermijden”, stelt hij.

Als maatregelen om water beter te bufferen en te beheren en om de waterbehoefte te reduceren, pleit Decaluwé onder meer voor minder verharding zodat regenwater beter insijpelt, het opnieuw openmaken van zo veel mogelijk waterlopen en het herstellen van het watersysteem, het slim hergebruik van water, het overstroombaar maken van de vele graslanden in de polders, enz. Voorts moet er rekening gehouden worden met verzilting. Zo kan de landbouw zich voorbereiden op langere droogteperiodes en teelten aanpassen aan de zoutere bodem.

Om dat alles te realiseren, wil Decaluwé nieuwe technologie inzetten, zoals drones om de verzilting in kaart te brengen, maar wil hij vooral een kennisplatform om kennis, data en monitorgegevens uit te wisselen, een 'West-Vlaams Kenniscentrum Kustpolders'. Daarin moeten volgens hem de Vlaamse Milieumaatschappij, het Vlaams Kenniscentrum Water, de Vlaamse Landmaatschappij, het Departement Landbouw en Visserij en kenniscentrum Inagro samenwerken.

Tot slot pleit gouverneur Decaluwé tevens voor het opstarten van een proefproject rond zeewaterontzilting, en hij kijkt daarvoor onder meer naar de nieuwe revolutionaire ontziltingstechniek van de UGent. “Door de toenemende wereldbevolking zal binnen tien jaar één persoon op drie te kampen krijgen met een levensbedreigend watertekort”, stelt hij. “Hoewel zout water in je glas niet meteen aanlokkelijk klinkt, zijn oceanen en zeeën wel een mogelijke bron voor het drinkwater van de toekomst.” 

Lees de rede ‘Het broodnodige water’ van gouverneur Decaluwé.

Bron: Eigen verslaggeving / De Standaard

Beeld: Regionaal Landschap IJzer en Polder

Volg VILT ook via