nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.09.2019 Groen licht voor ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel

Vlaams minister van Landbouw Koen Van den Heuvel heeft de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel nuttig verklaard. De uitvoering van deze ruilverkaveling op het grondgebied van de gemeenten Rijkevorsel, Hoogstraten en Merksplas kan nu van start gaan.“Leefbare landbouw is cruciaal voor een leefbaar platteland”, vertelt de minister. “Dit ruilverkavelingsproject investeert daarom in een toekomstgerichte en duurzame landbouw, die in evenwicht is met het milieu, het landschap, de natuur, de recreatie en het erfgoed in de omgeving.”
In het kader van de ruilverkaveling worden verspreide kavels gegroepeerd en nieuwe en verbeterde wegen maken de gronden beter bereikbaar. Ook worden plaatselijke knelpunten met de waterhuishouding en met de hoofdafwateringen weggewerkt. Die ingrepen worden op maat van het gebied en van de aanwezige landbouwbedrijven uitgevoerd.
 
Ruilverkaveling is een instrument voor de integrale inrichting van landelijk gebied waarbij rendabele landbouw hand in hand gaat met het behoud en ontwikkeling van de natuur en het landschap. De mogelijkheid van ruilverkaveling om gronden te ruilen wordt ook ingezet voor natuur, landschap en recreatie. Grondruil maakt het in de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel mogelijk om onder meer in de valleien van de Mark, de Kleine Mark en de Bolkse beek, natuurzones aan te leggen.
 
Het is de bedoeling om gronden hier uit landbouwgebruik te nemen door ze te ruilen met gronden die de Vlaamse overheid in het ruilverkavelingsgebied gekocht heeft. De gronden die op die manier verworven worden in de vallei van de Mark worden ingericht volgens de instandhoudingsdoelstellingen die voor het Natura2000-gebied van de vallei zijn vastgelegd. De grondruil geeft rechtszekerheid over het toekomstig ruimtegebruik en er komt een duurzame functiescheiding tussen landbouw en natuur waar dit wenselijk is.
 
De ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel wil het platteland ook meer “beleefbaar” maken door het landschap te versterken en in een betere recreatieve ontsluiting te voorzien. Ruimtelijk gesloten bossen, half open beekvalleien en depressies, open landbouwgebied en de bijzonder landschappen van onder andere de kolonies Wortel en Merksplas en van het kasteel van Hoogstraten vormen het landschap van de regio. Dankzij de ruilverkaveling wordt de eigenheid van dat landschap versterkt. Zo zullen op de juiste plaats groene landschapselementen zoals bomenrijen, houtkanten, elzensingels en ruigtestroken aangelegd worden.
 
Ook wandelaars en fietsers worden niet vergeten. Via nieuwe wegen en wandelpaden zullen ze naar hoekjes van het platteland geleid worden die tot nu toe onbereikbaar waren. De natuurzones en oeverstroken langs de waterlopen moeten de waterlopen beter beschermen tegen inspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.
 
Het Vlaams gewest investeert fors in het project. Aan het project hangt een kostenplaatje van ongeveer 16,74 miljoen euro, waarvan het Vlaamse Gewest zo’n 12,84 miljoen euro betaalt. De rest van het bedrag wordt verdeeld over de gemeenten, de provincie en de eigenaars van gronden.

Bron: Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via