nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.05.2015 Grootste teeltverschuivingen in akkerbouw en groenten

Landbouwers kunnen nog tot 1 juni hun verzamelaanvraag wijzigen, maar het Departement Landbouw en Visserij heeft dankzij de efficiëntie van het e-loket al wel een eerste verwerking van de perceelaangifte klaar. Dat geeft een goed beeld van de gezaaide en geplante gewassen in een grootteorde van arealen die omzeggens niet meer zal wijzigen. De grootste veranderingen ten opzichte van vorig jaar doen zich in akkerbouw en groenteteelt voor. Aardappelen, suikerbieten en korrelmaïs moeten areaal prijsgeven terwijl wintertarwe en -gerst aan populariteit winnen. In de groenteteelt is het een jaar van minder bonen en spruitkolen maar meer wortelen. 2015 brengt ook een bescheiden revival van de voederbiet, waar de inspanningen in de voorlichting en de eis tot gewasdiversificatie vanwege het Europees landbouwbeleid zeker iets mee te maken zullen hebben.

De verzamelaanvragen voor de campagne 2015 zijn inmiddels ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij. Via deze elektronische perceelaangifte kunnen landbouwers betalingsrechten en vergroeningspremie, steun voor agromilieumaatregelen of beheerovereenkomsten aanvragen. Bovendien is er aangifteplicht van landbouwpercelen in het kader van het mestdecreet.

Een eerste verwerking van de perceelaangifte houdt nog geen rekening met eventuele incoherenties in de dossiers of eventueel noodzakelijke correcties wegens dubbele aangifte van dezelfde percelen door verschillende landbouwers. De resultaten kunnen ook nog lichtjes wijzigen omdat landbouwers tot 1 juni de kans hebben om aanpassingen aan de ingediende verzamelaanvraag door te voeren.

Met enig voorbehoud, want er zijn ieder jaar wijzigingen, kunnen we dus stellen dat tussen 2014 en 2015 het areaal consumptieaardappelen met ruim 1.100 hectare gedaald is tot 44.513 hectare (-2,45%). Eerder was ook al duidelijk dat er dit jaar minder bieten gezaaid zouden worden, bijna tien procent minder blijkt nu. Het areaal bedraagt nog 18.300 hectare. In de akkerbouw valt verder op dat wintertarwe (+9,25%) en wintergerst (+18,4%) oppervlakte winnen terwijl korrelmaïs circa acht procent moet inbinden.

In de fruitteelt zet de trend van meer perenplantages (+3,64%) ten koste van appelplantages (-2,58%) zich door. Voor het areaal groenten is er een status quo op iets minder dan 30.000 hectare maar dat verbergt enkele forse schommelingen per teelt. Zo worden er dit seizoen ongeveer 250 hectare meer consumptiewortelen gezaaid (+8,46%) terwijl het areaal bonen (-27,25%) en spruitkolen (-16,13%) er sterk op achteruit gaat.

Met wat goede wil ziet de VILT-redactie in de teeltkeuze van de Vlaamse landbouwers ook al het effect van de vergroening van het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De eis inzake gewasdiversificatie zou bijvoorbeeld mee aan de basis kunnen liggen van het ‘herontdekken’ van voederbieten. De teelt van bieten als ruwvoeder wint ruim 14 procent aan populariteit en beslaat dit jaar 3.281 hectare. In de voorlichting aan landbouwers wordt er frequent op gewezen dat voederbieten een interessante derde teelt kunnen zijn voor melkveehouders die tot dusver enkel gras en maïs teelden.

Het areaal grasklaver daalt met meer dan een kwart tot 7.151 hectare. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat grasklaver geen geschikt ‘stikstofbindend gewas’ is om het ecologisch aandachtsgebied mee in te vullen. Wel mogelijk zijn enkelvoudige teelten van vlinderbloemigen of mengsels van klaver, lupines, luzerne, wikken, erwten, veldbonen. Die teelten vind je terug in de teeltgroep ‘andere voedergewassen’, waarvan het areaal tweeënhalf keer groter wordt en nu 1.878 hectare bedraagt. Maar het is nog te vroeg om hier al conclusies aan vast te knopen in verband met de manier waarop Vlaamse landbouwers omgaan met de vergroening in het nieuw GLB.

Meer info: Departement Landbouw en Visserij

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via