nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.11.2018 Inwoners van Limburg: meld schade door everzwijnen!

Het provinciebestuur gaat de everzwijnenplaag in Limburg strikt opvolgen. Aan gemeenten en wildbeheereenheden is gevraagd om de overpopulatie aan te pakken. Er komen ook meer afrasteringen langs wegen en inwoners die schade lijden, worden verzocht om dat te melden aan het Agentschap voor Natuur en Bos. Dat is volgens Het Belang van Limburg afgesproken tijdens het everzwijnenoverleg dat gouverneur Herman Reynders organiseerde. Zo’n overleg onder de hoede van de provinciegouverneur vond eerder ook in Antwerpen plaats, telkens op vraag van minister van Natuur en Landbouw Joke Schauvliege. Na afloop was het Algemeen Boerensyndicaat hoopvol, doch kritisch “want met een melding van de schade is het probleem nog niet opgelost”.

In Limburg namen vertegenwoordigers van 35 gemeenten, 40 wildbeheereenheden (jagers), het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en landbouw- en natuurorganisaties deel aan de bespreking. “In eerste instantie was het de bedoeling om iedereen te overtuigen van de ernst van de situatie en om wildbeheereenheden die hun werk niet doen te motiveren aan de slag te gaan”, zegt gouverneur Herman Reynders. “We beschikken niet over cijfers, maar het is wel duidelijk dat we met een exponentiële groei zitten van de populatie everzwijnen. Dat weten we op basis van de vele schadegevallen en de zichtbaarheid van de everzwijnen waarmee de mensen van ANB op het terrein geconfronteerd worden.”

Om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de problematiek doet de gouverneur een oproep aan alle Limburgers om schade te registreren op de website van ANB. Niet iedereen was overtuigd van de ernst van de situatie, maar na het overleg was dat inzicht er bij de meesten wel. “We zitten met schade voor landbouwers en particulieren, verkeersongevallen en het risico op de Afrikaanse varkenspest. Er zijn in het verleden al afspraken gemaakt met de wildbeheereenheden. We hebben nu aangedrongen om die afspraken ook te realiseren”, aldus gouverneur Reynders.

De afspraken verschillen naargelang de plaats. “Waar varkensbedrijven zijn, kunnen best geen everzwijnen aanwezig zijn. In Noordoost- en West-Limburg houden we ze dus best weg. Het is ook belangrijk dat op alle militaire domeinen kan gejaagd worden. In Zuid-Limburg is er minder overlast, al zijn er al everzwijnen gesignaleerd in Hoeselt en Bilzen. Binnen de kortste keren zal het een probleem zijn voor heel Limburg en de Antwerpse Kempen”, voorspelt de gouverneur. Er zijn aan de jagers geen quota opgelegd, maar begin volgend jaar wordt een nieuw overleg georganiseerd om de voorgestelde maatregelen te evalueren.

Bejagen is niet de enige remedie om schade of ongevallen in te perken. “Er moeten meer omheiningen komen. Aan het Agentschap Wegen en Verkeer wordt gevraagd om gewestwegen waar veel everzwijnen zitten af te schermen. Het risico op ongevallen wordt alsmaar groter. Ook moeten er meer borden komen om de mensen te waarschuwen. Bij de burgemeesters en wildbeheereenheden is er alvast grote bereidheid om de problematiek aan te pakken”, besluit Reynders.

Het Algemeen Boerensyndicaat hoopt daarop want de organisatie wil niet meemaken dat er eerst een dodelijk verkeersongeluk moet gebeuren vooraleer iedereen de urgentie van het probleem inziet. “Het laatste everzwijn moet niet dood, maar de overpopulatie moet wel aangepakt worden zodat de risico's voor de verkeersveiligheid maar ook voor de landbouw verkleinen”, zegt ondervoorzitter Paul Cerpentier.

De boerenbelangenverdediger wees de gouverneur op zijn verantwoordelijkheid, maar Reynders kan niet veel meer doen dan de Limburgse jagers aansporen. Hen meer middelen geven voor bejaging van de evers (b.v. nachtkijkers) kan alleen Vlaams minister Joke Schauvliege doen door een aanpassing van de jachtwetgeving. “De oproep om wildschade te melden, is goed op voorwaarde dat er met de meldingen iets gebeurt. Tot op heden trekt het Agentschap voor Natuur en Bos dat in het belachelijke. Een ander woord heb ik niet voor reacties genre ‘de omheining van het perceel moet niet uit twee maar uit drie stroomdraden bestaan’ of ‘een everzwijn is van niemand dus gaat niemand de schade vergoeden’.” Het Algemeen Boerensyndicaat kaartte dit probleem eerder al aan met een persconferentie in Hechtel-Eksel (Noord-Limburg), waarover VILT.be berichtte.

Wie schade ondervindt van everzwijnen kan dat melden op de website van ANB.

Bron: Het Belang van Limburg / eigen verslaggeving

Beeld: Algemeen Boerensyndicaat

Volg VILT ook via