nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.06.2019 Is precisielandbouw al doorgedrongen in de praktijk?

De mogelijkheden van precisielandbouw zijn schier eindeloos, maar de betaalbaarheid van nieuwe technologie is een heikel punt. Daardoor gaat de implementatie in de landbouwpraktijk wat trager dan je zou kunnen vermoeden op basis van reclamefolders van toeleveranciers en experimenten (o.a. spuitdrone en paprikaplukrobot) die tot de verbeelding spreken. Om een concreet voorbeeld te geven: sensortechniek die onkruid detecteert voor een plaats-specifieke bespuiting is toekomstmuziek als je weet dat een spuitmachine in Vlaanderen gemiddeld bijna 20 jaar oud is. In welke mate precisielandbouw al doorgedrongen is in de verschillende lidstaten, tracht de Europese Commissie te achterhalen met enquêtes bij alle betrokken partijen.

GPS op tractoren deed tien jaar geleden zijn intrede. Nu is er een tweede digitale revolutie aan de gang: precisielandbouw. Landbouwbedrijven worden groter zodat het voor bedrijfsleiders lastiger wordt om goed zicht te houden op de veestapel en alle landbouwpercelen. Slimme technologie maakt het mogelijk om schaalgrootte te verzoenen met precisie. Dat betekent bijvoorbeeld preciezer bemesten of met minder overlap gewasbeschermingsmiddelen toedienen.

In Vlaanderen wordt druk geëxperimenteerd met precisielandbouw, onder meer door de praktijkcentra en landbouwonderzoeksinstelling ILVO. De technologie is voorhanden, maar landbouwers investeren er niet halsoverkop in. Toeleveranciers van de landbouw erkennen die terughoudendheid. In het jaarverslag van sectorfederatie Fedagrim lees je: “Er moeten nog enkele belangrijke struikelblokken weggewerkt worden. Zo is de technologie nog erg duur, weten landbouwers niet altijd raad met de grote hoeveelheden data, moet er duidelijkheid komen over het eigendomsrecht van de verkregen data en zijn de landbouwarealen in België relatief klein. De winst die landbouwers eruit halen, is dus nog gering.”

Het lijdt geen twijfel dat de doorbraak van precisielandbouw er op termijn wel komt. Beleidsmakers kunnen hun ongeduld nauwelijks verhullen want moderne technologie kan de milieuefficiëntie van de sector verhogen en tegelijk de productiekosten op landbouwbedrijven doen dalen. In dat verband wordt vooral verwezen naar het gebruik van kunstmest en chemische gewasbescherming dat omlaag zou kunnen door een preciezere toepassing. Hoever staat men in de praktijk al met deze en andere voorbeelden van precisielandbouw? Dat wil de Europese Commissie graag te weten komen. Daarom peilt het in de verschillende lidstaten naar de implementatie van de technologie. Het doet dat met enquêtes bij toeleveranciers, landbouwers en nu ook bij nationale autoriteiten en adviesinstanties.

Aan die laatste twee wordt bijvoorbeeld gevraagd om het aandeel landbouwers in te schatten dat de modernste technieken reeds toepast, evenals het aandeel dat zich bewust is van de mogelijke voordelen van precisielandbouw. Verder wil de Commissie weten welke inspanningen op het terrein gebeuren om precisielandbouw ingang te doen vinden. Dat kunnen conferenties over het thema zijn, informatiecampagnes, demonstraties of kennisuitwisseling tussen landbouwers. Zowel voor de veehouderij als de akker- en tuinbouw wordt gepeild naar de technologie die dan aan bod komt: automatische klimaatregeling in de stal, activiteitsensoren voor het vee, bodemscans, satellietbeelden, enz. Interessant is ook de vraag wat landbouwers kan bewegen tot implementatie van precisietechnieken. Zijn dat de efficiëntiewinsten, de milieuvoordelen, de verbetering van hun arbeidsomstandigheden of nog wat anders?

Ook landbouwers en loonwerkers kunnen hun ei over precisielandbouw kwijt. Zij kunnen dat nog tot 15 juni in deze enquête.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: faculteit Bio-ingenieurswetenschappen UGent

Volg VILT ook via