nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.02.2017 Lage controlelast in ruil voor juiste verzamelaanvraag

Het Departement Landbouw en Visserij heeft van de bevoegde Europese instellingen groen licht gekregen om voor de komende campagne 2017 het verplichte controlepercentage voor de controles ter plaatse op de basisbetaling te laten dalen van 5 procent naar 3 procent. “Op het terrein werd namelijk vastgesteld dat de landbouwers de premievoorwaarden met betrekking tot de basisbetaling goed naleven en het systeem van de administratie voldoet aan de vereiste strenge kwaliteitseisen”, aldus het departement. 

Vanaf eind februari kunnen landbouwers via het e-loket hun jaarlijkse verzamelaanvraag indienen, waarvan de correctheid wordt geverifieerd door het Departement Landbouw en Visserij. Dat gebeurt al tijdens het indienen. Zo krijgt de landbouwer onder meer meldingen van eventuele ontbrekende of tegenstrijdige gegevens; tekortkomingen bij zijn steunaanvraag (bijvoorbeeld te weinig ecologisch aandachtsgebied); overlappingen met (delen van) percelen van andere landbouwers; of specifieke kenmerken van percelen (bijvoorbeeld waar erosiemaatregelen moeten worden genomen).

Alle perceelsgegevens zijn opgenomen in de databank van het departement, het zogenaamde LPIS of Land Parcel Identification System. Dit systeem is de basis voor onder meer de uitbetaling van de directe steun en de agromilieuklimaatmaatregelen. De Europese Commissie legt daarbij aan de lidstaten strenge voorwaarden op. Jaarlijks wordt het systeem van de administratie dan ook aan een kwaliteitscontrole onderworpen.

Het Departement Landbouw en Visserij voert gedurende het volledige jaar kwaliteitscontroles uit op de intekening en de ligging van de percelen. Deze controles kunnen zowel op kantoor op het beeldscherm gebeuren als ter plaatse. Indien nodig wordt de ligging van het perceel gecorrigeerd. Uit de gegevens blijkt dat slechts vijf procent van de percelen een perceelscorrectie moet ondergaan. In 40 procent van deze gevallen houdt de perceelscorrectie een vergroting in. In 60 procent van de gevallen wordt het perceel verkleind, bijvoorbeeld na het uittekenen van een niet-subsidiabel element, zoals een gebouw in een perceel.

Uit de kwaliteitscontrole op de perceelsintekening 2016 blijkt dat vooral paardenpistes, ingesloten tuinen en hoogspanningsmasten in akkerland onterecht in perceelsintekeningen voorkomen. Deze situaties en ook de percelen gelegen langs de hoevegebouwen verdienen extra aandacht bij de komende aangifte voor 2017. Dergelijke onterecht aangegeven (delen van) percelen zijn het best te vermijden want ze zijn jaarlijks oorzaak van heel wat verlies aan premies voor de landbouwers. Zulke perceelsintekeningen zijn ook een hinderpaal bij het blijven bereiken van de vooropgestelde kwaliteitsnormen door de administratie.

Het Departement Landbouw en Visserij maakt voor zijn controles zoveel mogelijk gebruik van satellietbeelden om de ligging van de percelen en teelten te beoordelen. Enkel de percelen waarvan de ligging nog onduidelijk was of waar de teelt nog bevestigd moest worden, krijgen een bijkomende controle ter plaatse. De landbouwer kan altijd via het e-loket de actuele intekening van de perceelsgrenzen en de oppervlakte van zijn percelen raadplegen. Indien er daar vragen of opmerkingen over zijn neemt de landbouwer best contact met zijn buitendienst voor verdere informatie.

Deze globale werking en controleaanpak wordt ook jaarlijks geëvalueerd, zowel door de Europese Commissie als door een externe auditor. Dit gebeurt aan de hand van herverificatie van de intekening van percelen als van uitgevoerde controles ter plaatse. Aangezien het Departement Landbouw en Visserij al meerdere jaren op rij een goede evaluatie heeft gekregen op deze testen en omdat het aantal vastgestelde fouten in de aangiftes van de landbouwers ook al meerdere jaren binnen de marge van twee procent is gebleven, krijgt het Departement Landbouw en Visserij de toestemming om voor de campagne 2017 het verplichte controlepercentage te laten dalen van vijf procent naar drie procent.

”Jaarlijks worden de controleresultaten en de controleaanpak geëvalueerd om te zien of het verlaagde controlepercentage behouden mag blijven”, zo klinkt het. “Zowel landbouwer als administratie hebben hierin hun verantwoordelijkheden, maar als beide partijen blijven inzetten op correcte aangiftes en kwaliteitsvolle systemen kan de verlaging worden behouden en is dit meteen een win-win voor beide partijen.” 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via