nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

Landbouwrapport 2010
24.02.2011  Landbouwrapport 2010

De eindproductiewaarde van de Vlaamse land- en tuinbouw steeg in 2010 met 11 procent. De varkenshouderij vertegenwoordigt de hoogste productiewaarde, maar na een aantal moeilijke jaren kreeg de sector in 2010 rake klappen. De schaalvergroting in alle sectoren houdt aan. In tien jaar tijd daalde het aantal bedrijven met ongeveer 30 procent, maar steeg het gemiddelde areaal met 40 procent. Sinds 1999 is het aantal tewerkgestelde personen met gemiddeld bijna 3 procent per jaar afgenomen. Ook de veestapel krimpt. In 2009 waren er in Vlaanderen 1,3 miljoen runderen, 5,9 miljoen varkens en 28 miljoen stuks pluimvee. De Belgische handel in landbouwproducten vertoont in 2009 een positief handelssaldo, maar het handelsoverschot daalde wel met 4 procent ten opzichte van 2008.

Het Landbouwrapport is het instrument bij uitstek voor wie zich wil verdiepen in de cijfers van de landbouw, visserij en agrovoedingsindustrie in Vlaanderen. Het werkstuk van het Departement Landbouw en Visserij bestaat in 2010 uit twee boekdelen. Het eerste boek beschrijft de land- en tuinbouw en de visserij vanuit het perspectief van de omgeving en dat van de duurzaamheid.

Het tweede boek beschrijft de verschillende (sub-)sectoren van de Vlaamse landbouw: de varkenssector, de pluimveesector, de grondgebonden veeteelt, de tuinbouw en de akkerbouw. Het LARA is niet alleen bestemd voor de beleidsbetrokkenen, maar wil ook voldoende toegankelijk zijn voor de land- en tuinbouwer en visser en voor de geïnteresseerde burger.

Enkele blikvangers:

De eindproductiewaarde van de Vlaamse land- en tuinbouwsector wordt in 2010 geraamd op 5,1 miljard euro. Dat is een forse stijging van 11 procent ten opzichte van 2009 en het hoogste cijfer van de laatste tien jaar. Van de totale productiewaarde neemt de veeteelt 57 procent in, de tuinbouw 31 procent en de akkerbouw 12 procent. De vijf belangrijkste landbouwproducten zijn varkensvlees (1,3 miljard euro), groenten (720 miljoen euro), zuivelproducten (630 miljoen euro), rundvlees (590 miljoen euro) en sierteeltproducten (530 miljoen euro).

Vlaanderen telt in 2009 29.394 landbouwbedrijven. In tien jaar tijd is het aantal bedrijven met ongeveer 30 procent gedaald. Dat is een afname van 3,6 procent per jaar. Tegelijk trad er een voortdurende schaalvergroting op. Ten opzichte van 1999 is de gemiddelde oppervlakte cultuurgrond met maar liefst 40 procent gestegen tot 21,1 ha.

Sinds 1999 is het aantal tewerkgestelde personen met gemiddeld bijna drie procent per jaar afgenomen. Ook de veestapel krimpt. Er zijn in Vlaanderen in 2009 1,3 miljoen runderen, 5,9 miljoen varkens en 28 miljoen stuks pluimvee. Dat is telkens ongeveer een vijfde minder dan tien jaar geleden. De oppervlakte cultuurgrond is in tien jaar tijd vrij stabiel gebleven (-3%). Van de Vlaamse oppervlakte wordt 46 procent of 620.000 hectare bewerkt door de land- en tuinbouw.

De eco-efficiëntie van de landbouw neemt sinds 2000 toe, want het gebruik van pesticiden en nutriënten en de emissie van broeikasgassen en fijn stof vertonen een dalende trend. Enkel de erosiegevoeligheid neemt toe. De schaalvergroting van de bedrijven en de slinkende veestapel hebben de daling van de emissie versterkt.

De landbouwsector staat niet alleen, maar maakt deel uit van een veel ruimer agrobusinesscomplex. Naast de land- en tuinbouwsector spelen daarin vooral de agrarische toelevering, de voedingsindustrie en de handel een belangrijke rol. De tendens is dat een steeds kleiner aantal bedrijven toch steeds meer omzet en toegevoegde waarde produceert.

Het Vlaamse agrobusinesscomplex telt nu 42.600 btw-plichtige bedrijven en realiseert een omzet van 51,7 miljard euro en een toegevoegde waarde van 6,3 miljard euro. De omzet is sinds 2000 met een kwart gestegen. De tewerkstelling bedraagt 104.000 werknemers. De voedingsindustrie zorgt voor meer dan de helft van de toegevoegde waarde en de tewerkstelling.

 

Meer info: download hier het Landbouwrapport 2010

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via