nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.12.2014 Landgebruik stoot minder dan 2 pct van Vlaamse CO2 uit

De Vlaamse Milieumaatschappij evalueerde de luchtkwaliteit in 2013 en bestuurde ook de evolutie in de luchtverontreiniging tussen 2000 en 2013. Bij de sectoren waarvan de emissies besproken worden, vinden we de gekende vervuilers terug (verkeer, verwarming van gebouwen, industrie, veehouderij, enz.) maar ook de emissies door (veranderingen in) landgebruik en bosbouw. Hoewel deze emissies minder dan twee procent uitmaken van de totale CO2-emissie in Vlaanderen in 2013, zijn ze naar verluidt toch niet onbelangrijk in het broeikasverhaal. Bossen capteren CO2 uit de atmosfeer terwijl van akkers en weiden wordt aangenomen dat ze CO2 uitstoten omdat de bodemkoolstofvoorraad daalt. Een omzetting van akker- naar grasland vermindert de uitstoot aanzienlijk.

De emissies en verwijderingen van CO2 door landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw worden gerapporteerd in de zogenaamde LULUCF-sector (Land Use, Land Use Change and Forestry). Koolstof wordt uit de atmosfeer verwijderd en (tijdelijk) opgeslagen in groeiende bomen en planten, dood organisch materiaal en de bodem. Emissies vinden onder meer plaats als gevolg van ontbossing, aantasting van de bossen (door storm, brand, ziekte, …), het droogleggen van venen en moerassen en bepaalde landbouwpraktijken zoals ploegen.

In de LULUCF-sector worden de koolstofemissies en -verwijderingen door vegetatie en de bodem berekend. Emissies van broeikasgassen uit landbouwactiviteiten, zoals emissies van methaan uit verteringsprocessen en mestopslag, vallen niet onder de LULUCF-sector maar onder landbouw. VMM becijferde dat (veranderingen in) landgebruik en bosbouw in 2013 een netto-uitstoot van 1.234 kton CO2 in Vlaanderen veroorzaakten. Tussen 2000 en 2013 is de uitstoot die aan grasland wordt toegeschreven opvallend gedaald, wat VMM verklaart door de sterke afname van het areaal grasland als gevolg van de omzetting naar akkers en beton.Tegenover de daling van de emissie van grasland staat een toename van de emissie van akkerland, bebouwing en infrastructuur.

Bossen (-830 kton CO2) zorgen voor een belangrijke verwijdering van CO2 uit de atmosfeer. Volgens VMM is dit te verklaren door een toename in biomassa (de bomen groeien, nvdr.) en de opslagcapaciteit van de bodem. Daarnaast zorgen ook de omzettingen van gras en akkers naar nieuwe bossen en van akker- naar grasland voor een belangrijke vermindering van CO2. Akkers (715 kton CO2) en weiden (603 kton CO2) zijn netto belangrijke bronnen van CO2. VMM verklaart dit door de aanname van een daling in de bodemkoolstofvoorraad van zowel akkers als graslanden.

Meer info: VMM over lozingen in de lucht 2000-2013

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via