nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.02.2019 Loonse kippenstal stelt vergunningsprocédé op de proef

De Limburgse deputatie verleent geen vergunning voor een nieuwe stal voor 180.000 kippen in Borgloon. De uitbreiding van de varkensstal op hetzelfde bedrijf wordt wel vergund. Beide aanvragen gaan uit van een familie die daar al jarenlang actief is. De veehouder weet zich verzekerd van een opvolger, maar de plannen van vader en dochter lokken hevige reacties uit bij omwonenden. “We baseren onze beoordeling op het advies van het provinciaal omgevingsvergunningscomité (POVC). Het door de Vlaamse milieudienst aan POVC overgemaakte ongunstige advies voor de nieuwe kippenstal, kunnen we dan ook niet zomaar naast ons neerleggen”, aldus gedeputeerde Inge Moors, bevoegd voor omgevingsvergunningen. Moors hoopt wel dat de Vlaanderen snel klare wijn schenkt want in dit dossier wijzigden de spelregels zodat plots strengere normen golden dan de wettelijke.

De afgelopen weken kwamen beide vergunningendossiers geregeld in de media wegens de vele bezwaren van buurtbewoners die de vermeende negatieve effecten van fijn stof, ammoniak en geur vreesden. Ook dierenrechtenorganisatie GAIA mengde zich in de debatten. Het ene dossier betreft de uitbreiding van een bestaand varkensbedrijf met een nieuwe vleesvarkensstal en een zeugenstal. In totaal zou het bedrijf bijna 4.000 varkens en 1.680 biggen gaan huisvesten. De andere vergunningsaanvraag heeft betrekking op een stal voor 180.000 braadkippen, die uit vier identieke compartimenten zou bestaan en evenveel gecombineerde biologische luchtwassystemen die de uitgaande stallucht zuiveren. Beide aanvragen gaan uit van dezelfde familie, die wil investeren om de volgende generatie de kans te geven mee in het bedrijf te stappen.

De twee investeringsdossiers doorliepen afzonderlijk het traject voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, waarbij de individuele en cumulatieve effecten op mens, milieu en gezondheid via een zogenaamd project-MER werden onderzocht en de noodzakelijke adviezen werden ingewonnen. Uit de rapportering van het Departement Omgeving valt op te maken dat verschillende instanties de impact van het veebedrijf op mens en milieu na de uitbreiding niet problematisch achten. Er kwamen gunstige adviezen van de Vlaamse Milieumaatschappij (inzake grondwater), de stad Borgloon, de provincie Limburg en het Agentschap voor Natuur en Bos.

Enkel vanuit de Vlaamse milieudienst kwam in de volledige procedure een ongunstig advies. Deze afdeling van het Departement Omgeving buigt zich over vergunningsaanvragen en toonde zich in dit dossier strenger dan anders. Het legde de wettelijk vastgestelde normen naast zich neer en baseerde zich op strengere emissienormen voor ammoniak, geur en fijn stof. Volgens de provincie Limburg werd dat gemotiveerd met een verwijzing naar een recente studie van landbouwonderzoeksinstituut ILVO. Na een langdurige meting van de luchtbehandelingstechniek op zeven recente varkensstallen kwam ILVO tot de conclusie dat het met de ammoniakverwijdering door een luchtwasser goed zit. In de praktijk blijken installaties, ongeacht de gebruikte techniek, wel gevoelig voor storingen. Bovendien beloven de fabrikanten van gecombineerde luchtwassers inzake geurreductie meer dan ze kunnen waarmaken.

Voor de Vlaamse milieudienst wogen een aantal vaststellingen door ILVO blijkbaar zwaar genoeg om er onmiddellijk rekening mee te houden in een lopende procedure, toch wat de uitstoot van geur en fijn stof betreft. Een aanpassing van de MER-regelgeving werd niet afgewacht. De Limburgse deputatie heeft daar vragen bij. Gedeputeerde Inge Moors uit die in een persbericht: “Het hanteren van een afwijkende strengere normering en de dubbelzinnige advisering vanuit een officiële Vlaamse dienst – samen met het gecreëerde klimaat rond de aanvragen – hebben ertoe geleid dat wij als deputatie niet kunnen overgaan tot de aflevering van de vergunning voor de nieuwe kippenstal. Het uitgebrachte negatieve advies en de hierin gehanteerde normering doen immers twijfels rijzen ten aanzien van de impact op volksgezondheid en ze vertroebelen een sereen debat.”

Op vlak van volksgezondheid wil de provincie Limburg geen enkel risico nemen conform het voorzorgsprincipe, maar bovenwettelijke normen hanteren wringt volgens Moors met de ontwikkelingskansen die landbouwbedrijven ook in de toekomst moeten blijven krijgen. “Het is nu aan Vlaanderen om deze ambiguïteit in een mogelijke beroepsprocedure duidelijk uit te klaren.” Of de aanvrager van de vergunning voor de kippenstal, de dochter van de Borgloonse varkenshouder, in beroep gaat tegen de weigering is nog niet duidelijk. De uitbreiding van het bestaande varkensbedrijf wordt overigens wel vergund. “Dit gaat over een bestaand landbouwbedrijf. Geplande investeringen in moderne technieken, zoals het voorzien van luchtwassers, zullen ervoor zorgen dat de emissie van fijn stof in de toekomst minder zal zijn dan nu het geval is.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: ILVO

Volg VILT ook via