nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.03.2017 Mengvoedersector koerst op halvering antibioticavoeders

In 2015 nam BEMEFA, de beroepsvereniging van mengvoederfabrikanten, bijkomende maatregelen om de beoogde reductie van het antibioticagebruik in de veehouderij te kunnen behalen. De veevoederindustrie onderschreef immers de ambitieuze doelstellingen van kenniscentrum AMCRA, en levert een belangrijke bijdrage door minder met antibiotica gemedicineerde voeders te produceren. Een halvering was de ambitie voor dit jaar en eind 2016 lukte de sector reeds in een daling met 36 procent ten opzichte van het referentiejaar 2011. “Dit geeft extra motivatie om in 2017 de ingeslagen weg verder te bewandelen”, zegt Yvan Dejaegher, directeur-generaal van BEMEFA. “We kunnen ons echter niet veroorloven om achterover te gaan leunen. De laatste loodjes wegen immers het zwaarst.”

Naast de halvering van het diergeneeskundig antibioticagebruik tegen 2020 is het de bedoeling dat de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders op zijn beurt met 50 procent vermindert. De deadline voor deze ambitie is nog krapper gesteld, niet 2020 maar 2017. Zo staat het in de doelstellingen die kenniscentrum AMCRA formuleerde, en onder meer door de veevoederindustrie onderschreven werden. BEMEFA, de beroepsvereniging van mengvoederfabrikanten, merkt dat de extra inspanningen die in 2015 werden geleverd de eerste vruchten afwerpen: het antibioticagebruik in gemedicineerde voeders is gedaald met maar liefst 36 procent ten opzichte van het referentiejaar 2011. Specifiek in vleesvarkensvoeders is het zelfs gehalveerd.

Drie jaar geleden stond de Belgische mengvoedersector mee aan de wieg van kenniscentrum AMCRA. De AMCRA-leden, waaronder ook de landbouworganisaties en de dierenartsen, stelden samen het Visieplan 2020 op met de reductiedoelstellingen die hierboven reeds vermeld werden. De mengvoedersector werkte een stappenplan uit om te kunnen slagen in de beoogde reductie. Sedert 1 oktober 2015 mogen op voorschrift enkel nog antibiotica toegevoegd worden aan biggenvoeders, en niet meer aan het voeder voor vleesvarkens. Mengvoederfabrikanten aanvaarden alleen nog voorschriften van bedrijfsbegeleidende dierenartsen, en sinds een half jaar moeten dat elektronische voorschriften zijn.

Ook monitoring maakt deel uit van het stappenplan. In plaats van elk jaar zal BEMEFA voortaan om de zes maanden een enquête houden onder haar leden om de productie van de gemedicineerde voeders in kaart te brengen. Vorig jaar werd er in ons land bijna 325 ton met antibiotica verrijkte voormengsels geproduceerd, waar het in 2011 nog om een hoeveelheid van 593 ton ging. Het volume met antibiotica gemedicineerde biggenvoeders viel in diezelfde periode terug terug van 70.300 ton naar 57.500 ton terwijl het in vleesvarkensvoeder om een halvering gaat: van 81.000 naar 39.800 ton. De hoeveelheid zinkoxide die toegevoegd wordt aan voeders is licht gedaald, wat van belang is omdat zinkoxide een antibioticabehandeling van biggen met speendiarree onnodig kan maken op voorwaarde dat de uitstoot van zink via de mest niet te milieubelastend wordt.

BEMEFA verwacht dat de officiële rapportering over het antibioticagebruik in de veehouderij de hoopgevende resultaten zal bevestigen. De sectorfederatie verbindt het eigen stappenplan aan concrete maatregelen over de hele sector van de dierlijke productie. “Onze leden zullen in hun rol van adviesverstrekker meehelpen om de veehouder te sensibiliseren en advies te verlenen bij het aanwenden van de meest optimale vorm van antibioticatoediening”, zegt Yvan Dejaegher, directeur-generaal van BEMEFA. “De voornaamste conclusie van deze tussentijdse evaluatie is dat de mengvoedersector een forse beweging heeft ingezet om de halvering van het antibioticagebruik in de mengvoeders te realiseren. Eind dit jaar bouwen we opnieuw een evaluatie in. Eventuele nieuwe stappen nemen we dan in overweging.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: provincie West-Vlaanderen

Volg VILT ook via