nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.02.2018 Mestbank: "Mestuitrijverbod op bevroren ondergrond"

Koning Winter heeft beslist om vrij laat toe te slaan. Het uitrijseizoen voor mest is op 16 februari gestart, maar op een bevroren ondergrond mogen geen meststoffen gespreid worden. De Mestbank herinnert landbouwers aan het verbod, en legt uit dat grasland en wintergranen de nutriënten in deze omstandigheden toch niet kunnen opnemen. Bovendien is er een groot milieurisico verbonden aan het opbrengen van meststoffen op een bevroren ondergrond. “Gelukkig zegeviert het gezond verstand want we stellen weinig overtredingen vast”, zegt Johan Decrop, VLM-diensthoofd Handhaving.

De Mestbank wil landbouwers er aan herinneren dat het uitspreiden van meststoffen op een bevroren ondergrond strikt verboden is. Vanuit milieukundig oogpunt is het nodig om te wachten met bemesten totdat de ondergrond volledig is ontdooid. Dan dringen de meststoffen ook weer daadwerkelijk tot in de bodem door.

Nu de vorst in de grond zit, kan het verleidelijk zijn om stalmest open te rijden zonder de bodemstructuur te schaden. Dat is geen goed idee want ook stalmest valt onder het uitrijverbod dat nu geldt. Johan Decrop, VLM-diensthoofd Handhaving, legt uit waarom ook stalmeststrooiers beter in de schuur blijven: “Bij drijfmest is het risico op afspoeling momenteel enorm groot. Bij stalmest op een bevroren ondergrond speelt dat minder, maar is de stikstofemissie naar de lucht een probleem want de mest kan nu niet snel ingewerkt worden. Luchtemissie is een tweede maar even belangrijke reden voor het mestuitrijverbod dat geldt zolang de ondergrond bevroren is.”

In de praktijk houden vrijwel alle landbouwers en loonwerkers zich volgens Decrop aan het verbod. Sinds een tweetal weken zijn de medewerkers van de dienst Handhaving erg actief op het terrein. Ze controleren op het uitrijden van mest, en wijzen op de verplichte teeltvrije meter langs waterlopen. Het mestseizoen is gunstig gestart, dat wil zeggen met weinig inbreuken waarvoor de Mestbank op de vingers moet tikken.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via