nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.03.2019 "Mikken op daling pesticiden zonder opbrengstderving"

Wat gebeurt als de landbouw niet langer kan beschikken over chemische gewasbeschermingsmiddelen? Met deze vraag klopte het Ierse EU-parlementslid Mairead McGuinness aan bij STOA, de wetenschappelijke onderzoekseenheid van het Europees Parlement, na alle maatschappelijke en politieke controverse rond onder meer glyfosaat en neonicotinoïden. “Een opbrengstdaling van 19 tot 42 procent zou het resultaat zijn. Maar de studie geeft ook duidelijk aan dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen naar beneden kan, terwijl de opbrengsten gehandhaafd blijven. Technologie kan daarbij helpen”, aldus McGuinness.

De maatschappelijke gevoeligheid voor gewasbeschermingsmiddelen werd veel groter in 2015. Toen concludeerde het kankeronderzoeksinstituut IARC van de Wereldgezondheidsorganisatie dat glyfosaat, het meest gebruikte herbicide ter wereld, 'mogelijk kankerverwekkend' is. En hoewel de Europees voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) en het Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA) oordeelden dat er geen link kon worden gelegd tussen glyfosaat en kanker, werd toch beslist om de vergunning van het middel niet met 15 maar slechts met vijf jaar te hernieuwen.

Met de focus die er sinds het glyfosaatdebacle ligt op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen heeft Europarlementslid Mairead McGuinness niet meteen problemen, wel met de emotionele wending die het debat heeft gekregen. Als landbouweconome die in het Europees Parlement de commissies rond landbouw, milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid opvolgt, baart haar dat zorgen. “Burgers moeten weten dat hun voedsel veilig is en dat de pesticiden die op de markt zijn veilig zijn. En dat van zodra er mogelijk problemen worden geïdentificeerd, het betrokken product uit de markt wordt genomen. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat wetenschap deze emotionele bezorgdheden in de juiste context kan plaatsen”, klinkt het.

Vandaar dat McGuinness het Science and Technology Options Assesment (STOA) van het Europees Parlement heeft gevraagd om te onderzoeken welke impact een totaalverbod op pesticiden kan hebben op landbouw. “STOA staat voor kwaliteitsvol, wetenschappelijk, onafhankelijk en onpartijdig onderzoek en dit is wat we vandaag nodig hebben.” Zeker nu de Europese Commissie de bestaande pesticidenwetgeving aan het herzien is, kan deze STOA-studie het debat mee voeden en het werk van de commissie Pesticiden, die zich buigt over de bestaande Europese toelatingsprocedures voor gewasbescherming, aanvullen.

Volgens het Ierse parlementslid moet er vooral gezocht worden naar een antwoord op de volgende overkoepelende vraag: hoe zien we de toekomst van onze voedselproductie en hoe passen gewasbeschermingsmiddelen in een duurzaam en milieuvriendelijk systeem? “Ik wil de maatschappelijke bezorgdheid rond pesticiden zeker niet aan de kant schuiven. Het oneigenlijk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan niet vergoelijkt worden. In tuinen zou het gebruik van deze producten bijvoorbeeld aan banden moeten gelegd worden”, aldus McGuinness.

Ze verwijst ook naar het recente verbod dat er gekomen is op bepaalde neonicotinoïden nadat een studie van EFSA aantoonde dat deze producten een risico vormen voor de wilde bestuivers en honingbijen. “Dit toont aan dat het huidige kader voor pesticiden voldoende robuust is. Als er nieuw bewijs is dat een product mogelijk een negatieve impact heeft op milieu, dan kan het ook uit de markt worden genomen”, stelt ze.

Deze week wordt de STOA-studie voorgesteld in het Europees Parlement. Maar Mairead McGuinness wil alvast een tipje van de sluier lichten. “Sinds 1980 zien we dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verdubbeld is, terwijl de opbrengsten in de ontwikkelde landen verdrievoudigd zijn. Met deze studie willen we vooral nagaan of het mogelijk is om de gewasopbrengsten gelijk te houden of te verbeteren zonder chemische gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken”, kadert ze. “Maar uit de STOA-studie blijkt dat zonder het gebruik van gewasbescherming de opbrengst zal dalen. Afhankelijk van het gewas gaat het om een daling van 19 procent (tarwe) tot zelfs 42 procent (aardappelen).”

Belangrijker is volgens het EU-parlementslid dat de studie aantoont dat het toch mogelijk is om de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen die vandaag gebruikt wordt, te doen dalen zonder dat de opbrengst daalt. “Dit is de piste waar we naartoe moeten werken”, beweert Mairead McGuinness. “Er is bovendien technologie beschikbaar die ons kan helpen om deze doelstelling te bereiken. Denk maar aan precisielandbouw, nanotechnologie, waarschuwingssystemen en plantenveredelingstechnieken.”

Op woensdag 6 maart wordt de workshop ‘Farming without agro-chemicals’ georganiseerd in het Europees Parlement waarbij deze studie centraal staat.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: DowAgroSciences

Volg VILT ook via