nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.07.2016 Milieu-impact koelinstallaties nog vaak onderschat

Uit controles uitgevoerd door de afdeling Milieu-inspectie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) bleek dat in 2015 bij één op de drie van de 150 gecontroleerde koelinstallaties een relatief lekverlies vastgesteld werd dat de maximaal toelaatbare grens van 5 procent overschreed. Een andere veel voorkomende tekortkoming bij bedrijven met koelinstallaties was het niet of onvoldoende uitvoeren van periodieke lekdichtheidscontroles. Er kan dus nog heel wat milieuwinst geboekt worden.

Veel bedrijven zoals slachthuizen, chemische bedrijven, voedingsbedrijven of supermarkten beschikken over een koelinstallatie die van groot belang is om het bedrijfsproces optimaal te laten verlopen. Het gaat meestal om industriële koelinstallaties met een koelmiddelinhoud van 3 kg tot 25 ton. Ter vergelijking: een huishoudelijke koelkast bevat 1 kg koelmiddelinhoud, de airco van een gemiddelde personenwagen 0,5 kg.

Die koelinstallaties bevatten vaak een koelmiddel dat schadelijk is voor de ozonlaag (type HCFK) of dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde (type HFK). Het gebruik van HCFK en HFK is gereglementeerd door twee Europese verordeningen en de Vlaamse milieuregelgeving (VLAREM). Die regels moeten de emissies van de schadelijke koelmiddelen beperken. Dat is nodig, want de emissie van bijvoorbeeld 1 kg R404a, een veel gebruikt koelmiddel type HFK, komt overeen met 3,9 ton CO2. Dit valt te vergelijken met een rit van ongeveer 25.000 km met een personenwagen met een verbruik van 5,8 liter per 100 km.

De Milieu-inspectie van het Departement LNE voert sinds 1998 controles uit bij de exploitanten van koelinstallaties. In 2015 voldeed meer dan de helft van de gecontroleerde exploitanten nog niet aan alle geldende milieuverplichtingen. Exploitanten moeten het relatief lekverlies te allen tijde beperken tot 5 procent. Van de 150 gecontroleerde installaties waren er 50 installaties die in 2014 de 5 procent overschreden. Het gemiddeld relatief lekverlies van deze installaties bedroeg zelfs 84 procent. Dat maakt dat deze koelinstallaties samen meer dan 7.000 kg HFK of HCFK uitstootten.

Een andere veel voorkomende tekortkoming was het niet of onvoldoende uitvoeren van periodieke lekdichtheidscontroles, hoewel die controles verplicht zijn en een belangrijke rol spelen in de beperking van de emissies van broeikasgassen. Ook het niet of niet correct bijhouden van een logboek dat cruciale informatie bevat voor de koeltechnici en voor de toezichthouders, komt vaak voor.

Uit controles blijkt dat exploitanten moeite hebben om hun koelinstallatie, oud of nieuw, lekdicht te houden. De Vlaamse milieuadmijnistratie stelt de vraag of het niet beter is om het gebruik van dergelijke milieuschadelijke koelmiddelen te beperken waar mogelijk en het gebruik van alternatieve koelmiddelen te stimuleren.

Gezien de vele koelinstallaties en beperkte middelen is, naast controle, ook doelgerichte sensibilisering noodzakelijk. De Milieu-inspectie zal daarvoor informatiesessies organiseren bij de verschillende betrokken sectoren. Het Milieuhandhavingsrapport 2015 kan je vinden via www.lne.be.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via