nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.03.2019 Milieubeweging haalt eerste slag tegen codextrein thuis

Vorig jaar keurde de Vlaamse regering een aantal regels goed die volgens de milieubeweging haaks staan op de plannen voor een betonstop. Organisaties als Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, BOS+ en stRaten-generaal vrezen net meer beton door de beroepsmogelijkheid van burgers tegen omstreden vergunningen sterk in te perken, en door het bouwen van stallen en loodsen in waardevolle landschappen te versoepelen. Het Grondwettelijk Hof geeft de milieubeweging alvast gelijk op het eerste punt: burgers behouden hun volledig recht om in beroep te gaan tegen vergunningen. Over het andere punt, bouwen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, volgt later uitspraak.

Met de zogeheten codextrein beteugelde de Vlaamse regering de beroepsmogelijkheden van burgers tegen grote bouwprojecten. Alleen burgers die een bezwaar indienden tijdens het openbaar onderzoek van de vergunningsaanvraag zouden naderhand in beroep kunnen gaan tegen het verstrekken van de vergunning. Het protest binnen de milieubeweging was breed: Natuurpunt, BBL, Greenpeace, WWF, Red de Voorkempen, stRaten-generaal, Ademloos, Vogelbescherming, BOS+, Milieufront Omer Wattez, Aktie Leefmilieu Rupelstreek en de Limburgse milieukoepel trokken samen naar het Grondwettelijk Hof.

“Zwijgen mag niet gelden als toestemming. Je kan het gele aanplakbord van het openbaar onderzoek gemist hebben. Of in eerste instantie niet helemaal op de hoogte zijn van de concrete impact van een project. Dit is in strijd met de Belgische grondwet en het verdrag van Aarhus“, klonk het toen. Nu reageren ze opgelucht op de vernietiging door het Hof. “In plaats van milieubewuste burgers de mond te snoeren, en bouwregels te versoepelen, kan de volgende, nieuwe Vlaamse regering beter werk maken van een betere bescherming van open ruimte en natuur, in samenspraak met de burgers”, zegt Hendrik Moeremans (Natuurpunt). “De strijd voor open ruimte en natuur is niet alleen cruciaal voor een gezond en leefbaar Vlaanderen, maar tegelijk ook een belangrijk wapen in de strijd tegen de klimaatverandering.”

Het Grondwettelijk Hof verwijst in zijn arrest naar de parlementaire voorbereiding want daar werd gesteld dat “actieve participatie van het publiek tijdens het openbaar onderzoek bijdraagt aan een doelmatige besluitvorming, doordat de betrokken overheid zo snel mogelijk op de hoogte wordt gebracht van eventuele bezwaren en relevante gegevens”. De doelstelling om de vergunningverlenende overheid zo snel mogelijk van alle informatie te voorzien, verantwoordt volgens het Hof niet dat burgers verplicht worden om reeds een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen op het ogenblik dat zij nog niet over alle relevante informatie beschikken. Dat kan met andere woorden niet als voorwaarde gesteld worden om de toegang tot het administratief en jurisdictioneel beroep te vrijwaren.

In diezelfde codextrein zit ook een bepaling die de regels verduidelijkt – versoepelt volgens de milieubeweging – voor nieuwbouw in landschappelijk waardevol gebied. Dat is een strijdpunt tussen de landbouw- en natuursector. De één wijst erop dat het om agrarisch gebied gaat waar landbouw thuishoort. In die visie kan het landschappelijk waardevol karakter van een landschap intact blijven door er in de bouwwijze rekening mee te houden en rond een stal of loods erfbeplanting te voorzien. Voor Natuurpunt en co is zo’n groenscherm “een schaamlapje” en dreigt de versoepeling de open ruimte in Vlaanderen verder te verrommelen. De milieubeweging zou liever zien dat bedrijfszetels die verlaten worden in landbouwgebruik blijven in plaats van telkens nieuwe stallen op te trekken. Over deze kwestie moet het Grondwettelijk Hof zich nog buigen.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via