nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.10.2019 Minister Demir vraagt extra onderzoek naar mezensterfte

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zal aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) vragen om na te gaan hoe en wie het onderzoek naar de mezensterfte het best kan doen. Dat antwoordde ze op een parlementaire vraag van Ludwig Vandenhove (sp.a). Verder onderzoek is volgens de minister aangewezen “omdat de studie geen uitspraken doet over de afkomst van de pesticiden en of er verband is met de bestrijding van de buxusmot.”
Recent onderzoek van VELT en Vogelbescherming Vlaanderen bracht een verhoogde mezensterfte aan het licht. “Tussen eind maart en midden juni zijn er in Brussel en Vlaanderen niet minder dan 4516 dode mezenjongen in nesten gemeld”, zegt Vandenhove. “Er werden 95 nesten met dode mezen geanalyseerd. Bij meer dan 90 procent van de nesten werden (een combinatie van) bestrijdingsmiddelen aangetroffen, waaronder ook DDT, dat officieel al een hele tijd verboden is.”
 
Met deze resultaten in de hand vroeg Vandenhove of de minister van plan is om specifieke maatregelen te nemen en of er een effectieve handhaving komt.
 
In haar antwoord noemt minister Demir de verkennende studie waardevol. “In nesten uit tuinen werden in totaal 36 verschillende pesticiden aangetroffen” citeert ze. “In slechts 4 procent van de tuinnesten werden er geen pesticiden gevonden. In 53 procent werd er uitsluitend  DDT aangetroffen. In 43 procent van de nesten werden ook andere pesticiden aangetroffen. In mezennesten uit bossen werden er in 4 van de 7 nesten pesticiden vastgesteld. Het betrof hier uitsluitend  DDT”, aldus Demir.
 
Maar de bevindingen roepen volgens haar de nodige vragen op, zonder dat deze op basis van het gevoerde onderzoek beantwoord kunnen worden. “Daarom denk ik dat verder onderzoek aangewezen is”, vertelt Demir die hiervoor het INBO zal inschakelen.
 
Sinds 2004 sensibiliseert de Vlaamse overheid actief om bestrijdingsmiddelen te minimaliseren, zowel naar particulieren als naar professionals, zoals tuinarchitecten en –aannemers. “Daarnaast wordt om de vijf jaar het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik opgemaakt”, klinkt het. “Het tweede Vlaams Actieplan maakt ook deel uit van het Nationaal Actie Plan d’Action National (NAPAN) om pesticiden te reduceren en loopt over de periode 2018 tot 2022. Dit plan bevat zowel acties specifiek gericht naar de landbouwsector, als acties om het water te beschermen, als acties rond productbeleid.” Tijdens het jaarlijks Vlaams stakeholdersoverleg rond duurzaam pesticidegebruik heeft de minister de problematiek op tafel gelegd.
 
In haar antwoord verwees minister Demir ook naar het verbod op het gebruik van glyfosaat door particulieren. “Ik wil in overleg met mijn administratie bekijken welke volgende stappen we nu kunnen zetten om binnen mijn bevoegdheden het pesticidegebruik verder te laten dalen”, vertelt ze. “De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gaf aan dat ze een evaluatie en een voorstel zal uitwerken, dat ik dan ook aan de commissie wil meegeven.”
 
Zal de handhaving eindelijk gebeuren? “Ik ga er als minister van uit dat openbare besturen de wetgeving naleven”, aldus Demir. “De handhaving op het Besluit houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest is verankerd in het Milieuhandhavingsdecreet. De lokale toezichthouders hebben daarin de meeste handhavingsmandaten, maar daarnaast ook de natuur- en bosinspectie. We willen een innovatief risico-gebaseerd handhavingsbeleid op poten zetten. Ik zal erover waken dat de handhaving van het besluit volwaardig wordt meegenomen wanneer ik deze nieuwe aanpak zal opzetten.”
 
Op de vraag hoe ze staat tegenover een eventuele inperking voor land- en tuinbouwers voor gewasbescherming, kon ze niet antwoorden omdat dit onder de bevoegdheid van de minister Landbouw valt.

Bron: Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via