nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

23.05.2017 Natuurorganisaties pleiten voor moratorium op boskap

Natuurorganisaties Bond Beter Leefmilieu (BBL), Natuurpunt en BOS+ vragen dat er een tijdelijk moratorium komt op het kappen van zonevreemd bos. De organisaties vrezen dat, nu de boskaart is geschrapt, er een rush ontstaat om de bossen die in de kaart waren opgenomen, alsnog te kappen. Tegelijk eisen ze dat er snel een nieuwe boskaart komt die de meest waardevolle bossen in bosvreemde zones moet beschermen. “Er moet daarbij meer aandacht gaan naar de grotere bossen en minder naar de kleinere snippers bos”, zegt Erik Grietens, beleidsmedewerker Ruimte van BBL. 

BOS+ benadrukt dat de schrapping van de boskaart ertoe geleid heeft dat iedereen achterblijft met heel veel vragen over de timing en de criteria die er voor de nieuwe kaart zullen worden gehanteerd. “Zo merken we door de reacties vanuit een bepaalde politieke hoek, dat sommigen pleiten voor een versoepeling van het ontbossingsverbod, en dat kan natuurlijk niet. Er mag niet vanuit een soort paniekreactie een trend komen om nu maar vlug te gaan ontbossen. Als dat zou gebeuren, schiet de Vlaamse regering in eigen voet”, zegt de bosorganisatie.

Bond Beter Leefmilieu is van mening dat de nieuwe boskaart er op korte termijn moet komen en moet samengaan met een duidelijke communicatie aan de eigenaar en correcte compensaties, om zo het maatschappelijk draagvlak voor bosbescherming te behouden. De milieukoepel wil dat de problematiek van zonevreemde bossen ook in een ruimer geheel wordt bekeken. “Op de gewestplannen staat meer dan 40.000 hectare aan onbebouwde woonzones. Om de verwachte bevolkingsgroei op te vangen, hebben we daarvan maar een derde nodig”, legt Erik Grietens uit.

Hij wijst erop dat de overheid meer budget nodig heeft voor aanleg en onderhoud van wegen en riolering, watervoorziening of elektriciteit wanneer open ruimte buiten de stads- of dorpskernen wordt verkaveld. “We betalen ons gebrek aan ruimtelijke ordening cash aan rioleringen. Ook die kosten moeten mee in rekening worden gebracht bij het beschermen van bossen op slecht gelegen bouwgronden. Door die gebieden niet te ontwikkelen, worden die kosten vermeden.”

Natuurpunt vraagt op korte termijn een nieuw initiatief van de Vlaamse regering om de meest kwetsbare bossen te beschermen. Correcties aan de kaart, heldere communicatie aan betrokken eigenaars en correcte compensaties moeten ingezet worden om het maatschappelijk draagvlak voor bosbescherming te behouden, én om een rush op extra beton te vermijden. De organisatie acht ook een tijdelijk moratorium op boskap nodig. “Als het debat over de bossenkaart één ding duidelijk gemaakt heeft, dan is het wel dat grootschalige ingrepen aan onze ruimtelijke ordening onhaalbaar zijn zonder draagvlak en heldere communicatie”, stelt Natuurpunt vast. “Het debat is nu geopend, laat het helpen om tot een toekomstbestendige oplossing te komen.”
 

Bron: Belga

Volg VILT ook via